Hoppa till innehåll

Vård

Forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap

Omvårdnad (nursing) är sjukskötarens huvudområde. Forskning inom omvårdnad lyfter fram patientens och de närståendes upplevelser vid sjukdom och ohälsa samt undersöker nya metoder och omvårdnadsåtgärder för bästa effekt. Forskningen söker även svar på hur vårdpersonalen kan stödja och underlätta bidra till upplevelse av hälsa, välbefinnande och tillfrisknandet samt hur god livskvalitet kan uppnås vid långvarig sjukdom och i livets slutskede. Vidare studeras omvårdnadens ramar, såsom utbildning, ledning och organisation av betydelse för utveckling av omvårdnad. Omvårdnadsforskningen har ofta en förankring till sjukskötarens praktiska arbete.

Vårdvetenskap (caring) är en professionsöverskridande vetenskap och delas av sjukskötare, fysioterapeuter, läkare med flera. Vårdvetenskapen har en stark filosofisk förankring och de existentiella frågorna som berör vårdande står i förgrunden. Vårdvetenskaplig forskning fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Inom disciplinen bedrivs även så kallad grundforskning, inom vilket bärande begrepp som tillämpas inom vården analyseras, tolkas och beskrivs.

Forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap är viktig att utveckla långsiktig och hållbar vård och omsorg som tillgodoser patienter och närståendes behov av omvårdnad med hög kvalitet och säkerhet. För att möta de utmaningar som samhällsutvecklingen medför med en åldrande befolkning, bristande jämlikhet och ökande psykisk ohälsa krävs ny kunskap, ökad användning av befintlig kunskap, alternativa problemlösningar och effektiva åtgärder. Det kan omvårdnads- och vårdvetenskaplig forskning bidra med.

Forskningsområden

Äldres hälsa och livsvillkor

Klinisk kompetens

Individualitet i vården

Covid-19