Hoppa till innehåll

Studera till sjökapten

270 studiepoäng (4,5 år)
Sjökapten / kandidatexamen

Sjökaptensutbildningen förbereder dig för en karriär som sjöbefäl ombord på fartyg. Programmet passar dig som vill jobba till sjöss och tycker om att arbeta med människor. Vid utbildningen studerar du ämnen som navigation, transportteknik och ledarskap tillsammans med framtidens sjöbefäl.

Efter sjökaptensexamen är du redo för en internationell karriär och kvalificerad för jobb som styrman på fartyg av obegränsad storlek. Du har alla världens hav som arbetsplats och behörighet för jobb ombord på både finländska och utländska fartyg.

Ledarskap och ansvar

Varje fartyg är som ett eget samhälle och som befälhavare har du huvudansvaret för besättning, fartyg, last och passagerare. Som sjökapten behöver du därför tycka om att ta ansvar och leda andra. Ett intresse för teknik är också till nytta.

Även som styrman har du ansvar för att effektivt och säkert styra fartyget.

Många arbetsmöjligheter i sjöfartsbranschen

I sjökaptensstudierna ingår både teori och praktiska övningar. I högskolans simulatorer, ombord på skolfartyget och ombord på fartyg i utrikestrafik får du använda dina teoretiska kunskaper i verkliga arbetssituationer.

Idag är efterfrågan på utbildade och kompetenta sjöbefäl stor. Internationellt är det också brist på däcksbefäl. Utbildningens bredd gör dig dessutom attraktiv inom andra sjöfartsrelaterade yrkesområden. Du kan till exempel jobba med transport och inom rederi- och hamnbranschen.

I videon nedan kan du lyssna på Eva Mikkola-Karlström, vice VD på Godby Shipping berätta om deras samarbete med Högskolan på Åland och framtidsutsikter inom branschen.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i sjöfart behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och sjökaptensprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till sjökaptensutbildningen:

  • Slutvitsord i svenska, engelska, matematik och fysik.
  • För studerande från Sverige:  Godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B.
   Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.
  • Giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för däckstjänst, se följande stycke.
 • För att söka till sjökaptensprogrammet behöver du ha ett giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg. Ditt intyg ska vara utfärdat vid en sjömanshälsovårdscentral i Finland eller Sverige.

  Läs mer om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa i förordningen om läkarundersökning av sjömän

  Läkarundersökning av fartygspersonal

  Läs mer om läkarundersökning av fartygspersonal och krav på sjömäns hälsa:

 • Utbildningsprogrammet för sjöfart antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser

Programöversikt

Cirkeldiagram över sjökaptensutbildningens innehåll

  Navigation, 7%

  Säkerhet, 6%

  Ekonomi, juridik, kommunikation & ledarskap, 8%

  Transportteknik & sjömanskap, 17%

  Matematik och fysik, 8%

  Övrigt, 8%

  Examensarbete, 6%

  Praktik, 40%

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Utbildningen är 270 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna till sjökapten är på heltid (40 h per vecka) och undervisningen främst under dagtid, men vissa kvälls- och helgkurser kan förekomma. Antalet schemalagda timmar är ca 25-35 per vecka.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Eftersom utbildningen är på 270 sp och på helfart, innebär det fyra och ett halvt (4,5) års studier.

  Närvaro

  Närvaroplikt vid föreläsningar varierar mellan kurserna. Följ lärarens anvisningar och läs mer i kursbeskrivningen. Vid övningar och laborationer är det obligatorisk närvaro.


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Eftersom sjöfart är en internationell bransch, där besättningen ombord kan vara från hela världen är goda språkkunskaper alltid en fördel.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för sjöfart kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • övningar
  • laborationer
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • övningar i simulator och ombord på skolfartyg
  • praktik
 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid sjökaptensprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2018 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 17 Sjökapten = studerande som började hösten 2017 vid sjökaptensprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2018 publiceras kommer de finnas under fliken ”18 Sjökapten”

 • För att få en examen inom programmet för sjökapten ingår 108 studiepoäng (sp) praktik. Det motsvarar 12 månader (360 dagar) praktik till sjöss. Målet med praktiken är att ge dig en mångsidig bild av framtidens fartygsjobb samtidigt som du får användbar arbetslivserfarenhet.

  Praktiken sker på fartyg och färjor över hela världen. Här kan du se en karta på var våra praktikanter befinner sig just nu.

  Praktiken kallas även för den fartygsförlagda delen av din utbildning. Den delas in i manskapspraktik och befälspraktik.

  Manskapspraktik

  Du genomför din första praktikperiod redan på vårterminen under det första läsåret.

  Manskapspraktiken är 60 dagar. Därefter kan du söka ut behörighet som vaktman, däck.

  Befälspraktik

  I mitten av vårterminen under det andra läsåret är det dags för befälspraktik och din andra praktikperiod. Du som har en behörighet som vaktman, däck har möjlighet att jobba som till exempel lättmatros och samtidigt göra din praktik.

  Sedan följer praktikperioder varje sommar.

  Befälspraktiken är 300 dagar.

 • Som studerande vid Högskolan på Åland uppmuntras du att åka som utbytesstudent till någon av högskolans samarbetshögskolor runt om i Europa.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i sjöfart 270 sp vid Högskolan på Åland (2017)

Dina möjligheter efter examen

 • Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i sjöfart, 270 sp och titeln Sjökapten YH. På engelska heter examen Bachelor of Marine Technology, 270 ECTS.

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Sjöutbildningarna vid Högskolan på Åland följer STCW-konventionens internationella bestämmelser.

  Du söker ut dina behörighetsbrev från finska Transport- och kommunikationsverket.

  Vaktman, däck

  För att ansöka om manskapsbehörigheten vaktman, däck. Behöver du ha kurserna på åk 1 godkända och 60 dagar handledd sjöpraktik.

  Vakthavande styrman

  För att ansöka om behörighet som vakthavande styrman är kravet tre års studier. Du behöver också ha genomfört all din praktik på sjökaptensprogrammet.

  Överstyrman

  För att bli behörig som överstyrman krävs sjökaptensexamen samt 12 månaders sjötid (i praktiken ca 2 år) som vakthavande styrman. Tjänstgöring i lägre positioner räknas inte.

  Befälhavare

  För att kunna söka ut behörighet som befälhavare är kravet 36 månaders sjötid. En del av sjötiden måste du genomföra som överstyrman, resten av tiden kan du genomföra som vakthavande styrman.

  Observera att behörigheterna ovan gäller för stora fartyg och internationell sjöfart. Kraven på behörighet för en tjänst beror bland annat på fartygets storlek. Det kan till exempel vara möjligt att arbeta som kapten med en vakthavande styrmansbehörighet på ett litet fartyg i inrikestrafik.

  Här kan du läsa mer om kraven för fartygspersonalens behörighet

 • Med en kandidatexamen har du möjlighet att läsa vidare till en masterexamen vid andra högskolor i både Sverige och Finland.

 • Efter din sjökaptensutbildning kan du bland annat arbeta som styrman eller befälhavare på både finska och utländska fartyg.

  Framtida yrken är bland annat:

  • styrman
  • överstyrman
  • vaktstyrman
  • andrestyrman
  • befälhavare
  • lots
  • sjöfartsinspektör
  • besiktningsman
  • sjötrafikledare
  • säkerhetsansvarig hos rederier
  • skadereglerare hos försäkringsbolag
  • befraktare i transportbolag
  • lärare vid sjöfartsutbildningar
  • nautisk inspektör