Hoppa till innehåll

Studera till sjukskötare

210 studiepoäng (3,5 år)
Sjukskötare / sjuksköterska / kandidatexamen

Sjukskötare är yrket för dig som tycker om att arbeta med människor och vill arbeta för att främja hälsa och välbefinnande. Vid utbildningsprogrammet för vård utbildar du dig till legitimerad sjukskötare med omvårdnadsansvar för patienter och närstående i livets alla faser.

Utbildningen till sjukskötare gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, samtidigt som den ger en bra grund för specialisering och vidareutbildning.

Som utbildad sjukskötare kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter, till exempel på medicinsk och kirurgisk avdelning, inom äldrevård, psykiatri eller på barnavdelning. Du har också valmöjligheten att vidareutbilda dig till bland annat barnmorska, hälsovårdare eller inom operationsvård, anestesivård eller intensivvård. Med din kandidatexamen kan du också välja att studera vidare till en masterexamen. Utbildningen ger internationell behörighet på bachelornivå inom EU.

Omvårdnad för bättre livskvalitet

Huvudämnet i sjukskötarutbildningen är omvårdnad, som är ett vetenskapligt ämne. Det övergripande målet med utbildningen är att erhålla kompetens för att kunna främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Genom att arbeta både förebyggande, behandlande och lindrande kan du hjälpa dina patienter att förbättra sin livskvalitet.

Förutom omvårdnad, studerar du också ämnen från andra vetenskapsområden, som medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap.

Arbeta med människor för ett hållbart samhälle

Inom omvårdnad är främjande av hälsa centralt och det hälsofrämjande arbetet antas vara en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi behöver bli bättre på att främja hälsa, förebygga ohälsa, liksom att stödja dem med ohälsa att få bättre livskvalitet. Viktiga egenskaper hos dig som vill bidra till detta arbete är en humanistisk människosyn och ett genuint intresse av att se personen bakom eventuell sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande.

Som sjukskötare arbetar du vanligtvis i ett team och du leder, samordnar och deltar aktivt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden ska vara evidensbaserad, det vill säga bygga på bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsfrågor och säkerhetsfrågor är centrala i sjukskötarens arbete. För att främja hälsa och funktionsförmåga är handledning och undervisning av patienter och närstående ett dagligt inslag i arbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa studerande och annan personal.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i vård behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och sjukskötarprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till sjukskötarprogrammet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska och matematik
  • Studerande med gymnasiebetyg från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c.
  • Godkänt på urvalsprovet (läs mer om urvalsprovet i nästa stycke)
 • För dig som söker till sjukskötarprogrammet ordnar Högskolan på Åland ett obligatoriskt urvalsprov. Provet innehåller frågor i matematik, engelska och vårdrelaterade ämnen.

  Innan provtillfället skickar vi instuderingsmaterial per e-post till dig som är sökande till sjukskötarprogrammet.

  Godkänt resultat på urvalsprovet är en förutsättning för att bli antagen till programmet. Endast urvalsprov gjorda vid Högskolan på Åland är godkända.

 • Du som blir antagen till sjukskötarprogrammet bör observera att branschen kräver att din egen hälsa och ditt mående inte utgör ett hinder för dig i arbetslivet.

 • Utbildningsprogrammet för sjukskötare antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser

Vår pedagogiska grundsyn bygger på att:

 • Studerande och lärare är nyfikna, kunskapssökande och kritiskt tänkande.
 • Undervisningen stödjer studerandes möjligheter till utveckling och ska vara inspirerande, tillåtande och bygga på evidens.
 • Studerande tar ansvaret för sitt eget lärande.
 • Självständigt kunskapssökande och kollektiva problemlösningsstrategier ligger till grund för ett kontinuerligt lärande.
 • Reflektion, diskussion och återkoppling är bärande element för att fördjupa lärandet.
 • En form av återkoppling är de examinerande momenten, som synliggör studerandes utveckling mot specifika lärandemål och de kompetenser som krävs för att verka som morgondagens sjukskötare.

Läs om vision och pedagogisk grundsyn vid sjukskötarutbildningen.

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Utbildningen är 210 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna är på heltid (40 h per vecka) med teoretisk undervisning på dagtid. De praktiska delarna av utbildningen innebär ofta obekväm arbetstid på kvällar och helger.

  Antalet schemalagda timmar varierar mellan kurserna.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Eftersom utbildningen är på 210 sp och på helfart, innebär det tre och ett halvt (3,5) års studier.

  Närvaro

  Det är ditt ansvar som studerande att se till att du får den kunskap som är målet med varje enskild kurs.

  Vid vissa kursmoment är det obligatorisk närvaro .


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom sjukskötarprogrammet kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • praktiska övningar
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid sjukskötarprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2024 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 23 Vård = studerande som började hösten 2023 vid sjukskötarprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2024 publiceras kommer de finnas under fliken ”24 Vård”

 • I dina studier vid sjukskötarprogrammet ingår sammanlagt 60 veckor (90 sp) obligatorisk praktik. Minst en av dina praktikperioder ska du göra utanför Åland.

  I praktiken ingår både övningar i exempelvis samtalsmetodik och läkemedelshantering samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där du får ta del av det dagliga arbetet i ett arbetslag vid en vårdinrättning.

  Notera att praktiken utanför Åland kan leda till extra kostnader för dig som studerar.

  Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016§) ska du ha skydd, antingen via vaccination eller genomgången sjukdom, mot mässling och vattkoppor, samt vara vaccinerad mot säsongsinfluensa, stelkramp, difteri och hepatit-B. Studerande sköter barn under 12 månaders ålder behöver också vara vaccinerad mot kikhosta. Du kan vaccinera dig gratis via studerandehälsan.

 • Högskolan på Åland uppmuntrar sina studerande till studier utomlands. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla skolans internationalisering och samarbeten med andra skolor och utbildningsprogram.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Reviderad utbildningsplan för utbildningsprogrammet i vård 210 sp vid Högskolan på Åland (2020)

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i vård 210 sp vid Högskolan på Åland (2016)

Dina möjligheter efter examen

 • Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård, 210 sp och titeln Sjukskötare YH. På engelska heter examen Bachelor of Health Care, 210 ECTS och ger en internationell behörighet på bachelornivå inom EU.

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Efter avslutad examen är du legitimerad sjukskötare i Finland och får godkänd kompetens både i Norden och inom det övriga EU-området.

  Sjukskötarlegitimation i olika länder

  Utbildningen till sjukskötare är internationell men varje land har egen legitimation. Därför måste du alltid söka ut legitimation i det land där du tänker arbeta.

 • Efter examen kan du välja att specialisera dig eller studera vidare på mastersnivå.

  Efter dina studier vid Högskolan på Åland har du en finsk legitimation, men det är inget hinder om du vill söka till en vidareutbildning i Sverige. Påbyggnadsutbildningen ger dig sedan en svensk legitimation, exempelvis som operationssjuksköterska. För att kunna arbeta på Åland efter din specialistexamen behöver du i så fall ansöka om finsk legitimation för operationssjukskötare.

   

 • Som legitimerad sjukskötare (sjuksköterska) i Norden har du goda möjligheter till jobb både nationellt och internationellt. Du kan välja mellan flera olika typer av arbetsplatser. Till exempel vårdavdelningar, akutmottagningar, på hälsocentraler, inom hemsjukvård eller vid polikliniska avdelningar.

  Du kan till exempel specialisera dig och jobba som:

  • akutsjuksköterska
  • ambulanssjuksköterska
  • anestesisjuksköterska
  • barnmorska
  • barnsjuksköterska
  • bemanningssjuksköterska
  • chefssjuksköterska
  • distriktssköterska
  • forskningssjuksköterska
  • företagssjuksköterska
  • intensivvårdssjuksköterska
  • narkossjuksköterska / narkossköterska
  • onkologisjuksköterska
  • operationssjuksköterska / operationssköterska
  • psykiatrisjuksköterska
  • skolsjuksköterska
  • specialistsjuksköterska