Studier och praktik utomlands

Högskolan på Åland samarbetar med högre utbildningar i Norden och Europa och deltar i utbildningsprogrammen Erasmus+ och Nordplus.

Vi uppmuntrar våra studerande att genomföra delar av sina studier eller praktik i ett annat land. Studietiden utomlands ger kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för dig i ditt kommande arbetsliv. Du får också möjlighet att lära för livet och utvecklas som person.

Det är utvecklande, intressant och lärorikt att uppleva en annan kultur från insidan. En undersökning vid Europeiska kommissionen visar också att Erasmusstudier innebär stora fördelar på arbetsmarknaden för de studerande.

Läs mer om EU-kommissionens Erasmus-undersökning

Studier och praktik inom mobilitetsprogrammen

Högskolan på Åland har ett stort antal samarbetshögskolor och erbjuder bland annat stipendier genom:

  • Erasmus+ – Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna år 2014-2020.
  • Nordplus – Nordiska ministerrådets utbytesprogram vars samarbete bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden och Baltikum.

Förutom utlandsstudier genom Erasmus+ och Nordplus är det också möjligt att söka praktik via dessa program.

Ansöka om utlandsstudier och internationell praktik

Kontakta i första hand din studiehandledare när du planerar utbytesstudier eller praktik. Därefter vänder du dig till högskolans internationella koordinator. Studier eller praktik utomlands kräver alltid att du lämnar in en ansökan till den internationella koordinatorn.

Möjligheter till utbytesstudier och praktik

Studier i Europa:

  • via Erasmus vid samarbetshögskolor i Belgien, Estland, Frankrike, Island, Lettland, Litauen, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland.
  • via Nordplus genom nätverkens högskolor i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Estland, Lettland, Litauen, Grönland, Färöarna.

Högskolan på Åland har inte partnerhögskolor utanför Europa.

Praktik i Europa:

  • via Erasmus i EU-länderna, Turkiet samt i EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein).
  • via Nordplus i Norden och de baltiska länderna genom programmens olika nätverk.

Studerande som vill praktisera utanför Europa arrangerar själva sin praktikplats. För praktik utanför Europa kan man söka högskolans mobilitetsstipendium.