Hoppa till innehåll

Organisationen

Högskolan på Åland är en myndighet under Ålands landskapsregering. Verksamheten förvaltas och övervakas av styrelsen, medan det dagliga arbetet leds av rektorn. Förutom fakulteterna och stödfunktionerna ingår Öppna högskolan i Högskolan på Åland.

Huvudman

Ålands landskapsregering är Högskolan på Ålands huvudman och högskolan är en myndighet underställd landskapsregeringen. Landskapet styr högskolan genom ett utbildningsavtal som gäller för tre år åt gången. Utbildningsavtalet (2021-2023) definierar bland annat högskolans uppdrag, verksamheten, finansiering, prioriteringar och långsiktiga mål.

Styrelsen

Högskolans styrelse tillsätts av landskapsregeringen och har i uppdrag att förvalta och övervaka högskolans verksamhet. Styrelsemedlemmarna ska representera både arbetslivet och forskningen inom högskolans verksamhetsområden. I styrelsen ingår också en representant för personalen och en representant för de studerande.

Kontakt med styrelsen får du genom styrelseordförande Micke Larsson via mail: micke.larsson@barkraft.ax eller telefon: +358 457 344 7331.

 • Styrelsens medlemmar utses av landskapsregeringen för fyra år i taget, med undantag för personal- och studeranderepresentanterna som väljs för två år åt gången.

  Ordförande
  Micke Larsson, 1.11.2022-2024

  Vice ordförande
  Ingegerd Palmér, 2023-2026

  Medlemmar
  Mathias Grunér, 2021-2024
  Oskar Karlström, 2023-2026
  Katarina Sundberg, 2023-2026

  Suppleanter (2023-2026)
  Julia Lindholm
  Niklas Apellund
  Sandra Boström

  Personalrepresentant (2023-2024)
  Emmy Karlsson-Hellman
  Kenneth Andersson (personlig ersättare för Emmy)

  Studeranderepresentant (2022-2023)
  Jenny-Erika Åkerman
  Jennie Holm (personlig ersättare för Jenny-Erika)

  Föredragande
  Johanna Mattila, rektor, Högskolan på Åland

Ledningsgruppen

Den dagliga verksamheten vid högskolan leds av rektorn. Till sin hjälp har rektorn högskolans ledningsgrupp, som förutom att bistå vid beredning av ärenden till styrelsen, ska hjälpa till med planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.

Enheter

 • Högskolans utbildningsprogram delas in i två fakulteter, teknik- och landfakulteten, som leds av vicerektor.

  Till teknikfakulteten hör utbildningsprogrammen i elektroteknik, IT, maskinteknik och sjökapten samt masterprogrammet EASE.

  Till landfakulteten hör utbildningsprogrammen i företagsekonomi, Hospitality Management och sjukskötare.

 • Högskolans forskning, utveckling och innovation (FUI) leds av FUI-ansvarige. På högskolan pågår både bas- och tillämpad forskning samt utveckling. Högskolan samarbetar både nationellt och internationellt med olika högskolor och externa samarbetspartners inom privat och offentlig sektor.

 • Till stöd för fakulteterna finns stabsfunktionerna:

  • högskolebiblioteket, leds av bibliotekschefen
  • kommunikationsenheten, leds av enhetschefen
  • IT, leds av IT-utvecklaren
  • Internationalisering, leds av internationell koordinator
  • allmän förvaltning, fastigheter & lokalvård, leds av administrativa chefen
 • Kursverksamheten sker inom Öppna högskolan som leds av enhetschefen.

  Läs mer på Öppna högskolans webbplats.

Nämnder

Högskolans nämnder tillsätts för tre år i taget av antingen styrelsen eller högskolans rektor.

 • Antagningsnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsprogram, specialiseringsstudier och andra utbildningar vid fakulteten.

  Medlemmar i antagningsnämnden

  Mandatperiod 1.8.2021 – 31.7.2024

  Annika Lindqvist, informationskoordinator, sekreterare
  Bettina Brantberg-Ahlfors, vicerektor
  Karin Limnell, lektor på utbildningsprogrammet för Hospitality Management
  Jeanette Höstman, programkoordinator
  Ellinor Lindblom, programkoordinator, programansvarig
  Emmy Karlsson-Hellman, sjöfartskoordinator
  Patric Granholm, vicerektor
  Jenny Österbacka, lektor

 • Biblioteksnämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå bibliotekschefen vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten vid högskolebiblioteket.

  Medlemmar i biblioteksnämnden

  Mandatperiod 08.11.2022-07.11.2025

  Linda Lundgren, bibliotekschef, ordförande, sekreterare
  Florian Haug, programansvarig, överlärare, elektroteknik
  Mirjam Schauman, planerare, Öppna högskolan
  Tiina Mäkinen, lektor
  Henrica Sjöblom, projektkoordinator,
  Studeranderepresentant

 • Examensnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att ta fram förslag till bedömningsanvisningar, bereda examensordning och behandla rättelseyrkanden gällande studieprestationer.

  Medlemmar i examensnämnden

  Mandatperiod 1.8.2021 – 31.7.2024

  Johanna Mattila, rektor
  Mona Lindroth, tf. lektor, hospitality management

 • Forskningsnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att fördela forskningsmedel och utveckla högskolans forskningsstrategi och forskning.

  Medlemmar i forskningsnämnden

  Mandatperiod 1.8.2021 – 31.7.2024

  Johanna Mattila, högskolans rektor (ordförande)
  Annica Brink, fil.lic.
  Pierre Dönnes, fil.dr
  Anette Häggblom, fil.dr
  Agneta Karlsson, ekon.dr, docent
  Dag Nyman, med.dr, professor
  Jeanette Heidenberg, fil.dr
  Berndt Schalin, dipl.ing
  Karin Rosenberg-Brunila, ped.mag

 • Internationella nämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå internationella koordinatorn vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av den internationella verksamheten.

  Medlemmar i internationella nämnden

  Lena Nyman-Wiklund, Internationell koordinator (ordförande)
  Patric Granholm, Vice rektor, ledningsgruppen
  Therese Sjöblom, studiehandledare, lektor 1.10.2021  -30.9.2024
  Emmy Karlsson-Hellman, studiehandledare 1.10.2021 – 30.9.2024
  Conny Karlsson, lektor 1.10.2023 – 30.9.2026
  Ronja Rinne, studeranderepresentant 1. 11.2022- 30.3.2025

Samarbeten