Organisationen

Högskolan på Åland är en myndighet under Ålands landskapsregering. Verksamheten förvaltas och övervakas av styrelsen, medan det dagliga arbetet leds av rektorn. Förutom fakulteterna och stödfunktionerna ingår Öppna högskolan och Sjöfartsakademin i Högskolan på Åland.

Huvudman

Ålands landskapsregering är Högskolan på Ålands huvudman och högskolan är en myndighet underställd landskapsregeringen. Landskapet styr högskolan genom ett utbildningsavtal som gäller för tre år åt gången. Utbildningsavtalet definierar bland annat högskolans uppdrag, verksamheten, finansiering, prioriteringar och långsiktiga mål.

Styrelsen

Högskolans styrelse tillsätts av landskapsregeringen och har i uppdrag att förvalta och övervaka högskolans verksamhet. Styrelsemedlemmarna ska representera både arbetslivet och forskningen inom högskolans verksamhetsområden. I styrelsen ingår också en representant för personalen och en representant för de studerande.

Kontakt med styrelsen får du genom högskolans rektor Jonas Waller.

 • Styrelsens medlemmar utses av landskapsregeringen för fyra år i taget, med undantag för personal- och studeranderepresentanterna som väljs för två år åt gången.

  Ordförande
  Emma Dahlén, 2017-2018

  Vice ordförande
  Anders Ingves, 2017-2018

  Medlemmar
  Bo-Gustav Donning, 2017-2020
  Jeanette Heidenberg, 2017-2020
  Anders Ekström, 2015-2018
  Bernt Bergman, 2015-2018
  Carita Weiss, 2015-2018
  Camilla Wikström-Grotell, 2015-2018

  Suppleanter (2015-2018)
  Daniel Dahlén
  Regina Wredling
  Lotta Berner

  Personalrepresentant (2017-2018)
  Göran Henriksson
  Jana Ekebom (personlig ersättare för Göran)

  Studeranderepresentant (2017-2018)
  Mikael Lindholm
  Anna-Maria Sundelin (personlig ersättare för Mikael)

  Föredragande
  Jonas Waller, rektor

Ledningsgruppen

Den dagliga verksamheten vid högskolan leds av rektorn. Till sin hjälp har rektorn högskolans ledningsgrupp, som förutom att bistå vid beredning av ärenden till styrelsen, ska hjälpa till med planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.

Enheter

 • Högskolans utbildningsprogram delas in i två fakulteter, sjö- och landfakulteten, som leds av vicerektor.

  Till sjöfakulteten hör utbildningsprogrammen i elektroteknik, maskinteknik och sjöfart.

  Till landfakulteten hör utbildningsprogrammen i företagsekonomi, Hospitality Management, IT och vård.

 • Till stöd för fakulteterna finns stabsfunktionerna:

  • högskolebiblioteket, leds av bibliotekschefen
  • kommunikationsenheten, leds av kommunikationschef
  • IT, leds av IT-utvecklaren
  • Internationalisering, leds av internationell koordinator
  • allmän förvaltning, fastigheter & lokalvård, leds av administrativa chefen
 • Kursverksamheten sker inom Öppna högskolan som leds av enhetschefen.

  Läs mer på Öppna högskolans webbplats.

 • Sjöfartsakademin på Åland samlar all examensinriktad sjöfartsutbildning på både gymnasie- och högskolenivå under ett gemensamt marknadsföringsnamn. I sjöfartsakademin ingår Sjöfartsgymnasiets utbildningar och högskoleprogrammen i elektroteknik, maskinteknik och sjöfart, som alla erbjuder möjligheten till en karriär som sjöbefäl.

  Sjöfartsakademin har ett nära samarbete med Ålands sjösäkerhetscentrum, som förutom att ordna fortbildningskurser för sjöpersonal och säkerhetskurser för studerande vid Sjöfartsakademin, även ansvarar för skolfartyget Michael Sars.

  Läs mer på Sjöfartsakademins webbplats.

Nämnder

Högskolans nämnder tillsätts för tre år i taget av antingen styrelsen eller högskolans rektor.

 • Antagningsnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsprogram, specialiseringsstudier och andra utbildningar vid fakulteten.

  Medlemmar i antagningsnämnden

  Mandatperiod 1.8.2018 – 31.7.2021

  Sven Schauman, vicerektor, ordförande
  Annika Lindqvist, informationskoordinator, sekreterare
  Florian Haug, överlärare, elektroteknik
  Jeanette Höstman, programkoordinator
  Carola Maxenius-Mickelsson, programkoordinator
  Emmy Karlsson, programkoordinator

 • Biblioteksnämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå bibliotekschefen vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten vid högskolebiblioteket.

  Medlemmar i biblioteksnämnden

  Mandatperiod 09.11.2015 – 31.12.2017

  Linda Lundgren, bibliotekschef, ordförande, sekreterare
  Ulla Vuolteenaho-Janzon, lärare, Hospitality Management
  Florian Haug, överlärare, elektroteknik
  Mirjam Schauman, planerare, Öppna högskolan
  Ida Jansson, studerande, sjukskötarprogrammet

 • Examensnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att ta fram förslag till bedömningsanvisningar, bereda examensordning och behandla rättelseyrkanden gällande studieprestationer.

  Medlemmar i examensnämnden

  Mandatperiod 1.8.2018 – 31.7.2021

  Jonas Waller, rektor
  Christer Kullman, överlärare, företagsekonomi
  Katarina Ulenius, lektor, vård
  Hans Lavonius, lektor, maskinteknik

 • Forskningsnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att fördela forskningsmedel och utveckla högskolans forskningsstrategi och forskning.

  Medlemmar i forskningsnämnden

  Mandatperiod 1.8.2018 – 31.7.2021

  Jonas Waller, rektor, ordförande
  Annica Brink, fil.lic.
  Pierre Dönnes, fil.dr
  Hanna Hagmark-Cooper, fil.dr
  Gösta Helander, fil.mag.
  Anette Häggblom, fil.dr
  Annette Höglund, fil.dr
  Agneta Karlsson, ekon.dr, docent
  Olli-Pekka Lehtonen, med.dr, docent
  Dag Nyman, med.dr, professor
  Kurt Waller, tekn.dr, professor emeritus

 • Internationella nämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå internationella koordinatorn vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av den internationella verksamheten.

  Medlemmar i internationella nämnden

  Lena Nyman-Wiklund, internationell koordinator, ordförande
  Emmy Karlsson, programkoordinator ET
  Bengt Englund, vicerektor
  Sven Schauman, vicerektor
  Therese Sjöblom, lärare/studiehandledare, Hospitality Management
  Anna-Maria Sundelin, studerande, Hospitality Management
  Jonas Waller, rektor

 • Nämnden, tillsatt av rektor, har till uppgift att bistår kommunikationschefen i ärenden som berör kommunikation och marknadsföring.

  Medlemmar i nämnden för information och kommunikation

  Paula Linderbäck, kommunikationschef, ordförande
  Linda Lundgren, bibliotekschef
  Annika Lindqvist, informationskoordinator
  Lena Nyman-Wiklund, internationell koordinator
  Mirjam Schauman, planerare
  Sven Schauman, vicerektor
  Lars Selander, platsansvarig, Sjöfartsgymnasiet
  Henrica Sjöblom, webbkommunikatör
  Therese Sjöblom, mäss- och evenemangsansvarig
  Thor-Björn Wik, lektor, företagsekonomi