Hoppa till innehåll

Om oss

Verksamhet, uppdrag och lagstiftning

Högskolan på Ålands verksamhet styrs av den åländska högskolelagen. Till verksamheten hör högskoleutbildning, öppna högskolekurser, fortbildningskurser och forskning.

Högskolan på Åland är en liten högskola som inledde sin verksamhet den 1 januari 2003. Småskaligheten och närheten mellan studerande och anställda är ett kännetecken för Högskolan på Åland liksom den vackra miljön i sjöfartsstaden Mariehamn.

Inom Högskolan på Åland finns förutom högskoleutbildningar, forskning och projekt även Öppna högskolan. Läs mer om organisationen och alla avdelningar på sidan Organisation.

Fokus är på utbildning och utveckling

Högskolan på Ålands huvudsakliga verksamhet är:

 • Examensinriktad utbildning, som leder till en bachelorexamen (även kallad kandidat- eller yrkeshögskoleexamen) eller masterexamen
 • Öppen högskoleverksamhet, med både universitets- och högskolekurser och fortbildningskurser
 • Tillämpad forskning och utveckling (FUI), i samverkan med utbildningarna, näringslivet och det omgivande samhället

Till verksamheten hör också internationaliseringen och högskolebiblioteket.

Högskolans uppdrag

Högskolan på Ålands uppdrag finns beskrivet i utbildningsavtalet. I nuvarande utbildningsavtal (2021-2023) fastslås förutom verksamhetsområden och högskolans samhällsnytta även att:

Hållbarhet, digitalisering, internationalisering, innovation och entreprenörskap ska prägla verksamheten

Åland har egen högskolelag

Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland annat utbildning.  Därför har Åland egen lagstiftning som styr utbildningen i landskapet, vilket innebär att Åland i praktiken fungerar som ett eget utbildningsland, trots att Åland tillhör Finland. Högskola på Åland har därför egen lag och förordning som styr verksamheten.

Kort historik

 • Högskolan på Åland är i grunden en sammanslagning av olika skolor, som i sin tur har en lång historik inom högre utbildning på Åland.

  Befälsutbildningar i över 100 år på Åland

  Utbildningen till sjökapten kan härledas tillbaka till 1800-talets mitt, när navigationsutbildningen på Åland inleddes. Högre navigationsskolan i Mariehamn (som bytte namn till Ålands sjöfartsläroverk 1943), hade sedan 1930-talet även en inriktning för maskinteknik. Maskinutbildningen blev en egen skola med namnet Ålands tekniska skola 1968, för att sedan byta namn till Ålands tekniska läroverk 1988. Vid Ålands tekniska skola inleddes en automationsinriktning (elektroteknik) 1984.

  Universitets- och högskolekurser sedan 1969

  Öppna högskolans verksamhet inleddes 1 juni 1969 under namnet Ålands sommaruniversitet, senare Ålands högskola.

  Ålands yrkeshögskola samlar högskoleutbildningen

  Ålands yrkeshögskola inleddes som en försöksverksamhet 1997. Yrkeshögskolan var ett samarbete mellan skolorna Ålands tekniska läroverk, Ålands sjöfartsläroverk, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola och Ålands vårdinstitut. I samband med försöksverksamheten startade de olika skolorna egna yrkeshögskoleutbildningar:

  • Elektroteknik, maskinteknik och informationsteknik – Ålands tekniska läroverk
  • Sjökapten – Ålands sjöfartsläroverk
  • Företagsekonomi – Ålands handelsläroverk
  • Hotell- och restaurangadministratör (Hospitality Management) – Ålands hotell- och restaurangskola
  • Sjukskötare – Ålands vårdinstitut

  Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola blir Högskolan på Åland

  Högskolan på Åland inledde sin verksamhet den 1 januari 2003, då Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanfördes i en gemensam organisation. Samtidigt upphörde Ålands tekniska läroverk och Ålands sjöfartsläroverk att vara egna institutioner. Och verksamheten vid tidigare Ålands högskola bytte namn till Öppna högskolan.

  Sjöfartsgymnasiet blir tillfälligt en del av Högskolan på Åland

  Den 1 augusti 2015 överförs personalen vid Sjöfartsgymnasiet till Högskolan på Åland under det gemensamma marknadsföringsnamnet Ålands sjöfartsakademi. Antagning och examination av studerande vid sjöfartsgymnasiet görs fortsättningsvis av Ålands gymnasium. Den 1 augusti 2019 återgår Sjöfartsgymnasiets till Ålands gymnasium i sin helhet. Ålands sjöfartsakademi upphör samtidigt att vara underställd Högskolan på Åland.

  De åländska sjöfartsutbildningarna samarbetar inom Alandica Shipping Academy

  Alandica Shipping Academy skapades för att öka och stärka samordning, utveckling och marknadsföring av sjöfartsutbildningen på Åland genom de tre myndigheterna och utbildningsenheterna: Högskolan på Åland, Ålands gymnasium och Ålands sjösäkerhetscentrum. Sjöfartsutbildningarna vid de tre utbildningsenheterna samordnas och marknadsförs under namnet Alandica Shipping Academy.

Milstolpar

1854 Navigationsutbildning på Åland

1868 Navigationsskolan i Mariehamn

1935 Maskinteknisk utbildning startar vid Högre navigationsskolan i Mariehamn

1943 Ålands sjöfartsläroverk (f d Högre navigationsskolan i Mariehamn)

1968 Ålands tekniska skola (tidigare maskintekniska utbildningen vid Ålands sjöfartsläroverk)

1969 Ålands sommaruniversitet

1984 Utbildning inom automationsteknik vid Ålands tekniska skola

1988 Ålands tekniska läroverk (f d Ålands tekniska skola)

1993 Ålands högskola (f d Ålands sommaruniversitet)

1997 Ålands yrkeshögskola – samarbete mellan skolorna Ålands tekniska läroverk, Ålands sjöfartsläroverk, Ålands Handelsläroverk, Hotell- och restaurangskolan och Ålands vårdinstitut. Yrkeshögskoleutbildning inom maskinteknik, sjöfart, elektroteknik, it, vård, hotell- och restaurangadministration och företagsekonomi.

2003 Högskolan på Åland. Ålands tekniska läroverk och Ålands sjöfartsläroverk upphör. Ålands högskola blir en del av Högskolan på Åland under namnet Öppna högskolan.

2015 Sjöfartsgymnasiet blir en del av Ålands sjöfartsakademi under Högskolan på Åland.

2019 Sjöfartsgymnasiet återgår till Ålands Gymnasium och Ålands sjöfartsakademi står inte längre direkt under Högskolan på Åland.

2020 Alandica Shipping Academy bildas. Högskolan på Åland är en av tre samarbetspartners.

2023 Första masterprogrammet öppnas – Energy Automation Sustainable Engineering.

2024 Första programmet på distans öppnas; företagsekonomiprogrammet erbjuds även som distansutbildning.