Samverkan

En långsiktig utveckling av samhället genom lokala och internationella samarbeten

Samverkan innebär att det finns ett gemensamt intresse för en hållbar samhällsutveckling och näringstillväxt på Åland. Högskolan på Åland samarbetar aktivt med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn.

Det åländska samhället är levande och entreprenörsandan stark. Utöver den offentliga förvaltningen finns sammanlagt 2.600 företag med innovativa verksamheter inom allt från IT och industri till handel, logistik, sjöfart, turism och livsmedel. Många företag är också framgångsrika på den internationella marknaden.

Högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet ser till att skapa kopplingar mellan forskningen, arbetslivet och de studerande vid utbildningarna, vilket ger undervisningen en nödvändig aktualitet.

Praktik och examensarbete

För våra studerande är det viktigt att knyta kontakter med näringslivet under studietiden. Vi arbetar därför aktivt med att införa och utveckla samverkan mellan arbetsliv och studerande i alla utbildningsprogram. Resultatet är bättre nätverk och kontakter samt fler karriärmöjligheter efter studierna. Samarbeten och samverkansprojekt är också positiva för näringslivet eftersom företagen får lättare att hitta personal med rätt kompetens och utbildning.

Högskolans utbildningsprogram samarbetar gärna med både lokala företag och företag utomlands kring:

  • praktik
  • examensarbeten
  • projektuppdrag.

Samarbeta med oss!

Om du har idéer och förslag på projekt, praktikplatser eller lämpliga uppdrag för slutarbeten är du välkommen att kontakta studiehandledarna vid högskolans utbildningsprogram.

Högskolans bransch- och fortbildningsråd

Utbildningsprogrammens branschråd och Öppna högskolans fortbildningsråd har till uppgift att vara en förbindelselänk mellan högskolan och näringslivet. Råden är utsedda av högskolans styrelse och har representanter för både näringslivet och högskolan.

Till rådens uppgifter hör att:

  • aktivt bidra till informations- och idéutbyte mellan högskolan och branschen
  • föra fram frågor som rör utvecklingen av utbildningsprogrammen, Öppna högskolan och högskolans forskning.