Information om hur Högskolan på Åland påverkas av coronaviruset (Covid-19)

Vi anpassar verksamheten till följd av coronapandemin i enlighet med myndigheternas anvisningar och överenskomna riktlinjer med andra högskolor och universitet.

På den här sidan uppdateras informationen om situationen med coronaviruset vid högskolan. 

Sidan är uppdaterad 29.3 2021 och anvisningarna gäller från den 6.4 och tillsvidare men så att de kan ändras om läget förvärras eller om myndigheterna ger nya direktiv.

Efter landskapsregeringens presskonferens 29.3 konstateras att Åland är epidemins accelerationsfas och incidenstalet under senaste två veckor har gått ner kraftigt.  Beredskapsgruppen vid HÅ har därför beslutat att lätta på vissa restriktioner. 

Sedan 22.3 tillämpar HÅ distansundervisning men återgår till hybridundervisning från och med 6.4. Detta innebär att alla kurser för första årets studerande då kan hållas som närstudier och att för äldre studerande hålls alla teorikurser och teoridelar av kurser på distans. Praktiska kurser kan hållas som närstudier förutsatt att läraren har fått kursens säkerhetsplan godkänd. Läraren meddelar studerande på respektive kurs om kursen eller kursmomentet hålls som när- eller distansstudier.

Personalen uppmanas fortsättningsvis att då det är möjligt arbeta på distans.

Studerandeservice ges vid kanslierna som fram till 1.4 är öppna enligt behov och överenskommelse med antingen studiekoordinator Marita Ahlfors (Norra) eller studiekoordinator Mikaela Jansson (Södra). Från 6.4 är kanslierna öppna. Såsom tidigare kan studerandeservice också fås per telefon och e-post till studiekoordinatorerna.

Högskolebiblioteket håller öppet – ytterligare information om servicen finns på bibliotekets hemsida.

Beredskapsgruppen följer med myndigheternas anvisningar och ny information ges så fort det är möjligt.

Tidigare givna anvisningar om bl.a. användningen av munskydd (se nedan) bibehålls.

Användning av munskydd

Alla studerande och all personal ska använda munskydd när de vistas i högskolans byggnader (undantaget personal i eget kontor).

Vid ingångarna på HÅ Södra och HÅ Norra finns handsprit och munskydd som ska sättas på innan man fortsätter. Då undervisningen sker vid HÅ Västra tar så som tidigare respektive lärare med sig nödvändig skyddsutrustning.

Studerande

Studerande uppmanas undvika onödiga besök i högskolans byggnader. Studerande ska även undvika samlingar i studerandepentryn med mera.

Personal

Högskolans personal rekommenderas distansarbete. Alla som kan ska alltså arbeta på distans. Utöver detta ska om möjligt även fysiska möten undvikas. Personalen uppmanas att undvika gemensamma pauser i kafferum och liknande utrymmen.

Besöksförbud råder för externa besökare i högskolans byggnader. Möten med externa ska ske på distans.

Närundervisning

Närundervisning ska undvikas i mån av möjlighet, distansundervisning rekommenderas starkt.

Vid minsta symtom ska besök till högskolan undvikas. Det tåls även att lyfta upp väsentligheten kring att hålla social distansering och god handhygien.

Programstuderande och Öppna högskolans kursdeltagare: se även avsnitt längre ner om vad som gäller för närstudier i högskolans utrymmen.

Information vid eventuell smitta på HÅ

Beredskapsgruppen sprider inte information om enstaka karantänfall vid HÅ. Information på individnivå delas endast med beredskapsgruppen.

Personal och studerande uppmanas att respektera den enskildes rätt till integritet och att därför inte sprida information om karantänfall till andra studerande eller medarbetare.

Kommunikationspolicy vid Covid-19 (19.10 2020)

Programstuderande

 • Distansundervisningen fortsätter under vårterminen 2021 på alla teorikurser och de teoretiska delarna av kurser. Undantag kan göras för kurser som ges till studerande på årskurs 1, praktiska moment/kurser samt vissa av Öppna högskolans kurser. Bestämmelserna kan förändras om läget med pandemin ändrar i någondera riktningen.
 • Säkerhetsutrustning ska användas då säkerhetsavstånd (minst 2 m) inte kan garanteras.
 • Se även avsnitt längre ner om vad som gäller för närstudier i högskolans utrymmen.

Studerande vid Öppna högskolan

Personal

Närstudier i högskolans utrymmen

  • Enligt överenskommelse med läraren kan studerande använda datasalar för till exempel slutarbeten eller kursmoment som kräver högskolans programvara. Studerande kan även kontakta studiehandledare och lärare för att komma överens om personliga möten.

Utlandsvistelse för studerande och personal

 • För de studerande som reser utanför landets gränser påminner vi om rekommendationerna om egen karantän (för närvarande 7 dagar) vid inresa till Åland. Just nu kan man resa fritt över gränsen mellan Sverige och Åland och inga intyg behövs från HÅ. Man behöver dock alltid följa med myndigheternas anvisningar då en förändrad situation kan leda till nya rekommendationer och skärpta restriktioner. Mera information finns i detta styckes sista punkt.
 • När det gäller utlandspraktik manar beredskapsgruppen till stor försiktighet samt att man i god tid diskuterar frågan med studiehandledare och praktikansvarig lärare.
 • Det internationella utbytet kommer inte att under vårterminen arbeta aktivt för att ta emot andra studerande eller sända ut HÅ:s studerande för utbytesstudier.
 • Om du reser från ett land med en incidens på under 25 fall per 100 000 invånare behöver du inte stanna i karantän. Reser du från ett land med en högre incidens än detta rekommenderas karantän i 7 dygn. Aktuell information om de olika ländernas status finns på THL:s hemsida.
 • Landskapsläkaren har uppmanat till extra försiktighet om man besöker områden på fastlandet med ett högt incidenstal. Se THL:s karta med incidenstal för landets olika sjukvårdsdistrikt

Högskolans utrymmen och evenemang

Studerandeservice

 • Studerande som inte har närstudier får endast besöka högskolans utrymmen för att sköta kansliärenden och för kopiering/utskrift. Kom ihåg att rengöra kopiatorn efter dig!
 • Högskolebibliotekets öppettider.

Säkerhet

 • Handsprit och munskydd finns placerade på flera ställen i högskolans utrymmen.
 • Städning och rengöring av alla utrymmen har effektiviserats, speciellt toaletter och sociala utrymmen och känsliga ytor som dörrhandtag, strömbrytare och bordsytor i undervisningsutrymmen.
 • Säkerhetsutrustning ska användas i situationer då säkerhetsavstånd inte kan garanteras. Läs mer om utrustning och användningsanvisningar här.
 • Gemensamma chromebooks ska rengöras mellan varje användare. Användarna ansvarar själva för rengöringen. Vid varje förvaringsskåp finns det rengöringsvätska och putsdukar. Rengör chromebooken innan du lägger den tillbaka i skåpet. Det rekommenderas även att du rengör chromebooken innan du börjar använda den.

Följ myndigheternas rekommendationer och anvisningar

Frågor

 • Eventuella frågor kan riktas till beredskap@ha.ax.

Kom ihåg att vi alla delar ansvaret för egen och andras säkerhet. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer anvisningarna.