Hoppa till innehåll

Fyndmaterial från arkeologiska utgrävningar vid Finströms kyrka bearbetas

Arkeolog och osteolog Rudolf Gustavsson genomförde under sommaren 2020 utgrävningar vid Finströms kyrka tillsammans med konstvetare och arkeolog Åsa Ringbom. Den arkeologiska undersökningen har gjorts som en del av projektet Ålands kyrkor vid Högskolan på Åland och Åbo Akademi. Viktiga gravfynd har gjorts som kan utgöra bevis för att Åland inte var avfolkat under den tidiga medeltiden.

Här är Rudolf Gustavssons rapport från arbetet fram tills nu:

Dokumentations- och fyndmaterialen från förra sommarens arkeologiska undersökning vid Finströms kyrka är under bearbetning och analys. Mätningar och skisser är renritade till kartor till Ålands museums arkiv, fotografierna katalogiserade, fyndmaterialet registrerat och metallföremålen konserverade.

56 kg ben

Trots undersökningsschaktets lilla storlek på cirka 4 x 4 meter hittades cirka 56 kg ben, fördelat på cirka 7400 fragment. Av dessa är cirka 300 gram djurben och resten människoben. Djurbenen består till största delen av boskapsdjur, men här finns också bland annat svartråtta, säl, hare och ål. Djurbenen från undersökningen är viktiga då nästan alla kan knytas till ett kulturlager som bildats efter att stenkyrkan byggts, och detta lager ligger obrutet som ett lock över flera av gravarna. Man har alltså inte grävt igenom lagret vid begravningarna, utan de har varit på plats innan lagret bildades, och djurbenen har därmed inte heller blandats in i gravfyllningarna.

Mest unga vuxna

Benen från gravarna som hör ihop med en äldre träkyrka har genomgått en grundanalys. De gravlagda är kvinnor, män och barn, från 5 års ålder till seniorer, men merparten av de gravlagda är unga vuxna. Antalet yngre barn är lågt med tanke på den höga barnadödligheten under tidsperioden. Undersökningen berör dock endast en mycket liten del av hela begravningsplatsen som kan ha haft indelningar efter kön, ålder, social status, eller något annat som detta lilla underlagsmaterial inte fångat upp ännu.

God hälsa och god tandstatus

Den generella bilden är att individerna varit vid god hälsa och inte drabbade av några kroniska sjukdomar som lämnar spår i skelettet. Enstaka spår av bristsjukdomar, benbrott och påverkan på emaljbildningen har observerats, men i stort är individerna i god hälsa och med god tandstatus för tidsperioden. Flera sjukdomsepidemier och förstås pandemin digerdöden härjade under tidsperioden och snabba sjukdomsförlopp hinner inte skapa några spår som kan utläsas från skelettet. Flera av skeletten har kraftiga muskelfästen på underarmarna och benen, och detta är något fördjupade analyser skall undersöka närmare. Åland saknar magasinerade medeltida gravar att studera, så jämförelsematerial måste sökas utanför Åland. Kroppsbelastningen hos populationer medeltida fiskarbönder är marginellt utforskat och frågan är också om individerna från Finströms kyrka är
representativa för befolkningen som helhet.

 

Norra schaktkanten med sina 48 olika lager och en intakt lagerföljd från tiden innan stenkyrkans uppförande till senaste grusgång i högra delen.

Överlappande gravar i undersökningens nordöstra hörn mot kyrkogrunden. Barngraven skadad av grundläggningen till stenkyrkan.

Fler artiklar