Erika Boman

Senior Lecturer, Programme Manager, RNT, PhD in Nursing

Bild av Erika Boman
Phone
+358 (0)18 537 783
E-mail
erika.boman@ha.ax
Address
Högskolan Norra, Neptunigatan 17,
våning 2
Website
Publikationer (Google Scholar)

 

Erika arbetar som

 • överlärare och programansvarig på sjukskötarprogrammet, Högskolan på Åland
 • lektor vid Umeå universitet.

Undervisar på sjukskötarprogrammet

 • Kurser inom vårdprogrammet

Examina

 • Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom intensivvård
 • Medicine doktor (inriktning: omvårdnad)
 • Yrkeslärarexamen (inriktning: vård)

Forskarpresentation

Erika Boman är sjuksköterska med specialisering inom intensivvård samt är utbildad vårdlärare. I mars 2016 disputerade Erika och har efter det fortsatt arbeta med forskning och projekt som berör äldres hälsa och välbefinnande. Ett annat fokusområde är vårdpersonalens kompetens att möta utmaningarna i dagens hälso- och sjukvård. Erika är också ansvarig för delstudier i ett samverkansprojekt för att studera serologi, beteenden samt erfarenheter och upplevelser i samband med Covid-19-epidemin.

Forskning/projekt

 • Longitudinell kohortstudie på Åland avseende SARS-CoV-2 – seroepidemiologisk kartläggning samt undersökning av uppfattningar och beteenden i befolkningen (2020 – ) (Institutet för hälsa och välfärd, THL; Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS; Medimar/Bimelix; Ålands landskapsregering; Högskolan på Åland) (biträdande projektledare)
 • Evaluering av sjukskötarnas begränsade förskrivningsrätt i Finland (2020 – ) (Åbo akademi) (bihandledare)
 • Vårdpersonals beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa (2018 – ) (Åbo akademi; Högskolan på Åland) (handledare)
 • Att vara sjukskötare och hälsovårdare i skärgården – med fokus på klinisk beslutsfattande (2018 – ) (Umeå universitet; Högskolan på Åland) (handledare)
 • Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland (2017 – 2018) (Högskolan på Åland) (projektledare)
 • Psykisk ohälsa bland äldre på Åland (2016 – 2019) (Ålands landskapsregering) (sakkunnig)
 • Hälsa och livskvalitet bland äldre på Åland (HÄMKÅ15) (2015 – 2016) (Högskolan på Åland) (projektledare)
 • Providing person-centred healthcare – by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education (2016 – 2020) (Universitetet i Sørøst-Norge) (post doc)
 • Inner strength as a health resource among older women (2016) (Umeå universitet) (doktorandprojekt)

Utbildning utöver examina

Kurser inom medicin och folkhälsovetenskap

 • Fysiologi 15 sp
 • Näring och vård B 30 sp
 • Farmakologi B 15 sp
 • Kvinnomedicin 7,5 sp
 • Folkhälsovetenskap A1 15 sp
 • Geriatrisk diagnostik och terapi 15 sp

Hälsovårdsadministration och ledarskap

 • Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap 5 sp
 • Organisationsteori 5 sp
 • Ledarskap 5 sp
 • Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovård 5 sp
 • Lagstiftning inom social- och hälsovården 5 sp

Forskarutbildningskurser

 • From Junior to Senior Researcher in Ageing and Health (postdoc)
 • Forskarhandledning i praktiken (postdoc)
 • Forskningsmetodik, vetenskapsteori och genusvetenskap 3 sp
 • Research Ethics 3 sp
 • Reseach Methology and Biostatistics 7,5 sp
 • Logistic regression (advanced biostatistics) 1,5 sp
 • Designs of intervention studies within patient-based research 3 sp
 • Intervjun som redskap för datainsamling 7,5 sp
 • Kvalitativ innehållsanalys 7,5 sp
 • Fenomenologisk hermeneutik 8 sp
 • Det goda åldrandet – metod och perspektiv i forskning om äldre 15 sp
 • Active ageing 4,5 sp