Sjukskötare – Grundläggande omvårdnad

Kurskod VA222306
Studiepoäng 10 1/2
Lärandemål

Personcentrerad omvårdnad
– exemplifiera personcentrerad omvårdnad och reflektera över betydelsen av personcentrerad omvårdnad i den grundläggande omvårdnaden
– använda mötet/samtalet medvetet i syfte att främja ett personcentrerat förhållningssätt

Etik och professionalitet i vården
– uppvisa förmåga att handla etiskt vid den grundläggande omvårdnaden samt att reflektera mot etisk teori

Ledarskap och företagande
– skriva CV och personligt brev
– visa förmåga till samarbete mellan olika yrkesgrupper för att bedriva en god grundläggande omvårdnad

Klinisk vård
– definiera normal kroppstemperatur samt avvikelser, liksom redogöra för omvårdnadsbehov och åtgärder vid feber, inkl. praktiskt genomförande av omvårdnad av patient med feber i olika faser
– redogöra för vanliga förändringar och sjukdomar som kan uppstå i munhålan och dess omgivande vävnader samt åtgärder vid munhälsoproblem inkl. praktiskt genomförande av munvård för olika patientgrupper
– redogöra för faktorer som påverkar nutritionsstatus, orsaker till ätproblem och felnäring samt exemplifiera hur malnutrition kan åtgärdas alternativt stimulera till att gott näringstillstånd bibehålls, inkl. praktiskt genomförande av måltidsstöd/matning och/eller förberedande av en god måltidssituation
– redogöra för praktisk tillämpning av nasogastrisk sond och gastrostomi samt förutse komplikationer och uppvisa färdighet i att sätta nasogastrisk sond liksom omvårdnad av patient med gastrostomi
– redogöra för och bedöma behov av enteral nutrition, typer av sondnäring samt olika sätt att administrera sondnäring, inkl. praktiskt genomförande
– redogöra för normal urin- och tarmfunktion och eventuella störningar i funktionen, beskriva vanliga symtom från urinvägarna och magtarmkanalen samt grundläggande omvårdnadsåtgärder i samband med urinvägssymtom och symtom från magtarmkanalen, inkl. planera för/genomföra motsvarande omvårdnadsåtgärder
– tillämpa hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien och basala hygienrutiner, inkl. patienttvätt utifrån olika situationer/funktionstillstånd, hantering av patient- och sängkläder, rengöring av patientrum/ytor, handhygien och skyddskläder samt hygienrutiner i samband med isolering (risk för att smitta ska spridas från patient)
– tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel
– tillämpa kunskap om vårdbädden/sängen och sänggrindar
– genomföra grundläggande läkemedelsberäkning samt administrera läkemedel (läkemedel som ges oralt; i näsa, ögon och öron; genom huden; i ändtarmen; i slidan och i livmoderhalsen, subkutant; intramuskulärt) med fokus på patient- och egen säkerhet

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– genomföra grundläggande evidensbaserade bedömningar av patienters cirkulation, respiration, kroppstemperatur, elimination, aktivitet och fallrisk samt mun-, nutritions- och hudstatus, kunna identifiera normaltillstånd och avvikelser samt eventuella felkällor, inkl. tillämpa evidensbaserade skattningsskalor som stöd för bedömning av patientens status och vårdbehov
– under handledning genomföra informationssökning i vetenskapliga databaser samt tillämpa vetenskapligt material i eget arbete

Handledning och undervisning
– informera patient i samband med omvårdnadsåtgärder samt kunna motivera grundläggande omvårdnadsåtgärder på ett för patienten (och närstående) lämpligt sätt

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– arbeta förebyggande och hållbart relaterat till vanliga komplikationer relaterat till grundläggande omvårdnad såsom undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall
Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– förklara avvikelserapporteringssystems syfte och processen vid avvikelserapportering samt tillämpa aktuellt avvikelserapporteringssystem
– tillämpa elektroniska resurser såsom ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) och vårdhandboken.se.

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– reflektera över egen och andras tillämpning av lagen om patientens ställning och rättigheter inklusive tystnadsplikt och handlingssekretess

Innehåll

Moment 1 (1sp). Läkemedelshantering. Föreläsningar och övningar i läkemedelsberäkning relaterat till perorala läkemedel och injektioner, omvandling av enheter samt praktisk övning i grundläggande läkemedelshantering. Skriftlig tentamen.
Moment 2 (2sp). VFU-uppgift med fokus på munhälsa, ätande och nutrition, störningar i patientens elimination, hud och trycksår samt aktivitet och fallrisk. Grupparbete kring VFU uppgift efter VFU. Praktisk övning gällande nedsättning av nasogastrisk sond och rutiner vid enteral nutrition.
Moment 3 (7,5sp). VFU inkl. föreläsning i avvikelserapportering och -hantering. Skriva CV/personligt brev. Skriftlig tentamen.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och grupparbete. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.
För närvaro under VFU, se gällande direktiv.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i VFU. Tentamen i läkemedelsräkning. Tentamen i för kursen aktuell vårdterminologi. Aktivt deltagande i praktiska övningar. VFU-uppgift med uppföljande arbete i grupp.

Bedömningskriterier
För godkänt vitsord skall studerande uppfylla kursbeskrivningens lärandemål.

För bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Alligood, M.R. (red.) (2017). Nursing Theorists and their work (9. ed.). Elsevier. Kapitel: Nursing Theorists of Historical Significance: Virginia Henderson.

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Kroppstemperatur; Nutrition och ätande; Munhälsa; Aktivitet, rörelse och rörlighet; Elimination; Kroppen, kroppslig vård och hygien (134s)

Hagren, B. (2016). Läkemedelsräkning: med interaktiva övningsuppgifter. (3., rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Eller Molin, B., Therborn, M. & Andersson, I. (2016). Träna läkemedelsberäkning. (5., rev. och uppdaterade uppl.) Stockholm: Liber.

Vårdhandboken. [www] Hämtad 14.3.2022 http://www.vardhandboken.se/ Avsnitt: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Basal och preventiv omvårdnad, kapitel: Sänggrindar, Patientens personliga hygien, Munhälsa, Fallprevention; Vårdhygien, kapitel: Huddesinfektion, Basala hygienrutiner och arbetskläder, Livsmedelshygien; Bemötande i vård och omsorg, värdegrund; Personcentrerad vård; Hud och sår, kapitel: Trycksår; Hjälpmedel, kapitel: Orörlighet, komplikationer; Nutrition, kapitel: Nutrition, Nutrition, enteral; Tarmfunktion, kapitel: Förstoppning, Lavemang; Temperaturmätning; Katetrar, sonder och drän, kapitel: Sonder, inläggning och skötsel.

Övrigt material:
Dose. Digitalt läromedel för läkemedelsräkning. Hämtat 21.4.2020 från http://www.foycom.fi/medical/svenska/login.php

Artikelsamling:
Feo, R. & Kitson, A. (2016). Promoting patient-centred fundamental care in acute healthcare systems. International Journal of Nursing Studies, 57, 1-11. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.01.006.

Kitson, A., Muntlin Athlin, Å., Conroy, T. & on behalf of the International Learning Collaborative. (2014). Anything but Basic: Nursing’s Challenge in Meeting Patients’ Fundamental Care Needs. Journal of Nursing Scholarship, 46(5), 331-339. doi: 10.1111/jnu.12081

Artiklar utifrån studerandes val i samband med arbete av VFU-uppgift.

Nätbaserat material:
Anges i VFU uppgift.

Referenslitteratur:
Lindholm, C. (2018). Sår. (4., [rev., uppdaterade och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Godkänd i kurserna Omvårdnad som profession och vetenskap; Anatomi och fysiologi; Grunder i näringslära. Aktivt deltagande i kurserna Immunologi, mikrobiologi och sjukhushygien; Grunder i farmakologi.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar i läkemedelsräkning och -hantering. Praktisk övning i nedsättning av nasogastrisk sond. VFU samt arbete med VFU-uppgift enskilt och i grupp. Litteraturstudier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:46