Sjukskötare – Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

Kurskod VA221104
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Grundläggande immunologi och mikrobiologi och deras samverkan med värden kopplat till immunsvaret (medfödda och adaptiva) mot infektioner i hälsa och sjukdom. I kursen ingår även resistensutveckling och det infektionsförebyggande arbetet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Immunsystemet och grundläggande immunologi; Mikrobiologi och sjukhushygien: infektion, smittämnen, smitta; antibiotika; symtom och tecken på infektion; diagnostik och provtagning; specifika vanligt förekommande bakteriella och virusinfektioner; multiresistenta bakterier; parasiter och svampar; antibiotikabehandling; omvårdnad vid infektion; smittskyddsarbete, översiktlig förståelse för hur ett laboratorium på sjukhuset fungerar i avseende på mikrobiologi; förebyggande arbete mot infektioner; vårdhygien och vårdrelaterade infektioner; mikrobiologisk odling och provtagningsutrustning, inklusive provtagning med agarplatta.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid och genomförande av presentationer och övning/laboration.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Individuell uppgift om det infektionsförebyggande arbetet i samhället och inom hälso- och sjukvården samt vårdrelaterade infektioner.
Individuell skriftlig tentamen om immunologin och mikrobiologin
Individuell fältstudie om bakterieodling på Agar platta inom vårdhygien.

Bedömningskriterier
Efter godkänd kurs förväntas den studerande:

Tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1-2)
Lärandemål och kurskrav uppfylls basalt och med viss marginal.
– kunna beskriva och förklara immunsystemets uppbyggnad och mikroorganismernas huvudgrupper på en grundläggande nivå.
– nämna och förklara vissa immunologiska processer på ett tillfredsställande sätt.
– lista de vanligaste infektionerna och ange smittvägar. Har tillfredsställande kunskaper om prevention, patogenes, symtom, tecken, behandling och omvårdnad men förmågan att använda kunskapen självständigt växlar.
– beskriva och förutse det infektionsförebyggande arbetet ur ett hållbarhetsperspektiv.
– ange vissa antimikrobiella läkemedlen och ha viss förståelse för resistensutvecklingen.

Goda – synnerligen goda (3-4)
Lärandemål och kurskrav uppfylls väl i alla delar.
– visa goda kunskaper genom att identifiera och illustrera hur immunsystemets uppbyggnad och mikroorganismernas huvudgrupper ser ut.
– kunna redogöra för och relatera till immunologiska processer
– kunna tillämpa kunskaper om infektioner och smittvägar och kan kritiskt bearbeta dessa för prevention, patogenes, symtom, tecken, behandling och omvårdnad på ett självständigt sätt.
– ha goda kunskaper om det infektionsförebyggande arbetet i samhället och i hälso – och sjukvården och kan tillämpa begreppen för dess betydelse ur hållbarhetsperspektiv.
– ha goda kunskaper om antimikrobiella läkemedel och kan relatera dessa till resistensutvecklingen.

Berömliga (5)
Lärandemål och kurskrav uppfylls till fullo med excellens.
– visa en fördjupad kunskap och insikt om immunsystemets uppbyggnad och mikroorganismernas huvudgrupper genom att kunna sammanfatta och dra slutsatser.
– Kan sammafatta och dra slutsatser till olika immunologiska processer.
– visa en fördjupad kunskap om infektioner samt smittvägar och kan dra slutsatser om prevention, patogenes, symtom, tecken, behandling och omvårdnad.
– kan redogöra och jämföra det infektionsförebyggande arbetet i samhället och i hälso – och sjukvården samt dra slutsatser om dess betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv.
– ha fördjupade kunskaper om antimikrobiella läkemedel och resistensutveckling.

Kurslitteratur och studiematerial

Wold, A. & Mölne, J. (2022). Infektionsimmunologi. Liber.

Anåker, A. (2020). Hållbar vård – klimatet och hälsan. Studentlitteratur.

Vårdhandboken (11.5.2021). Basala hygienrutiner och arbetskläder. https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/

Vårdhandboken (11.5.2021). Infektioner och smittspridning. https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/infektioner-och-smittspridning/

Vårdhandboken (11.5.2021). Städning och rengöring. https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-och-rengoring/

Artikelsamling
Ladenheim, D. (2018). Role of nurses in supporting antimicrobial stewardship. Nursing standard: official newspaper of the Royal College of Nursing, 33(6), 55-58. DOI: 10.7748/ns.2018.e11245

Referenslitteratur
Ekwall, A. & Jansson, A. (red.) (2016). Omvårdnad & medicin (1. uppl.). Studentlitteratur.
Kapitel 4: Immunologi kopplat till sjukdomar: inflammation, infektion och immunsystemet; handslag och slängkyssar; var finns immunsystemet; immunsvar, antigen och MHC; antikroppar, B-celler och plasmaceller; cytokiner. Kapitel 19: Infektionssjukdomar: grundläggande begrepp; initial bedömning (datainsamling); anamnes; symtom och tecken; diagnostik och provtagning; problemidentifiering; specifika bakteriella infektioner; virusinfektioner; malaria och svampinfektioner; antibiotikabehandling; övrig omvårdnad; särskilda aspekter på smittsamma sjukdomar; förebyggande arbete mot infektionssjukdomar.

Melhus, Å. (2019). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. (3. uppl.). Studentlitteratur.

Förkunskaper

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Litteraturstudier. Övningar/laborationer. Presentationer.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:16