Sjukskötare – Grunder i näringslära

Kurskod VA221103
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

-tolka och använda näringsrekommendationer för att främja hälsosamma och hållbara matvanor
-beräkna energi- och vätskebehov hos friska personer
-redogöra för grundläggande principer gällande livsmedelshygien

Innehåll

Näringsrekommendationer; Energi- och vätskebalans, peroralt intag; Livsmedelshygien.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid kursintroduktion.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Inlämningsuppgift.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1-2)
Kan använda näringsrekommendationer för att förstå vikten av hållbara och hälsosamma matvanor.
Kan beräkna energi och vätskebehov hos friska personer.
Kan redogöra för grundläggande principer gällande livsmedelshygien.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3-4)
Kan tolka och använda näringsrekommendationer för att främja hälsosamma och hållbara matvanor. Förstår sambandet mellan mat och hälsa genom att beräkna och förstå energi och vätskebehov hos friska personer.
Kan redogöra för grundläggande principer gällande livsmedelshygien.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Kan kritiskt granska, tolka och använda näringsrekommendationer för att främja hälsosamma och hållbara matvanor.
Förstår och omfattar sambandet mellan mat och hälsa genom att beräkna och analysera energi- och vätskebehov hos friska personer
Kan redogöra för grundläggande principer gällande livsmedelshygien.

Kurslitteratur och studiematerial

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om livsmedelshygien (852/2004/EU). Hämtad 14.05.2020 från http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:SV:PDF

Landskapslag (26:2007) om tillämpning av livsmedelslagen. Ålands författningssamling. [www] Hämtad 14.05.2020 från http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2007_nr26.pdf

Skolin, I. (2018). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Näringslära; Energibalans; Livsmedelshygien i vård och omsorg.

Statens näringsdelegation. (2014). Mat ger hälsa. Finska näringsrekommendationer 2014. [www] Hämtad 14.05.2020 från https://www.evira.fi/sv/livsmedel/halsoframjande-kost/

Material:
Institutet för hälsa och välfärd. (u.å). Fineli. Hämtat 21.04.2020 från https://fineli.fi/fineli/sv/index?

Referenslitteratur:
Livsmedelsverket (Finland). Hämtat 21.04.2020 från https://www.ruokavirasto.fi/sv/

Livsmedelsverket (Sverige). Hämtat 21.04.2020 från https://www.livsmedelsverket.se/

Nordiska ministerrådet. (2014). Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. Hämtat 21.04.2020 från http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A704251&dswid=-7464

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Övningar/laborationer. Grupparbete. Seminarium. Självstudier.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:56