Sjukskötare – Anatomi och fysiologi

Kurskod VA221102
Studiepoäng 10 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
– Beskriva den vuxna människokroppens normala uppbyggnad och funktion

Innehåll

Grunder i medicinsk terminologi och biokemi; Cell och vävnader; Grundläggande anatomi och fysiologi inom hud, skelett- och muskelsystem, nervsystem, sinnes – , urinvägs-, endokrina – , digestions- samt cirkulationsorgan, inklusive blod och respirationsorgan.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete och seminarium.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftliga och muntliga examinationer. Grupparbete. Seminarium.

Bedömningskriterier
Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

Tillfredsställande insikter (1-2)
beskriva människokroppens uppbyggnad och funktion
förklara fysiologin och samverkan i/mellan organsystemen på ett översiktligt sätt

Goda insikter(3-4)
illustrera och urskilja människokroppens uppbyggnad och funktion
relatera den fysiologiska samverkan i/mellan organsystemen i kroppen på självständigt sätt

Utmärkta insikter (5)
förklara och sammanfatta människokroppens uppbyggnad och funktion
dra slutsatser om den fysiologiska samverkan mellan kroppens organsystemen på ett självständigt sätt

Kurslitteratur och studiematerial

Aldskogius, H. & Rydqvist, B. (2018). Den friska människan. Anatomi och fysiologi. Liber. Kap: Kroppens uppbyggnad; Kommunikation och styrning; Stöd och rörelse; Kroppens försörjning; Kroppens försvar (huden).

Förslag på alternativ/kompletterande kurslitteratur i anatomi och fysiologi:
Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2018). Fysiologi: med relevant anatomi. (4. uppl.). Studentlitteratur.
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Liber.

Studiematerial:
Agne Paulssons YouTube-kanal, Högskolan Kristianstad https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-naturvetenskap/medarbetare-fakulteten-for-naturvetenskap/agne-paulsson/youtubekanal/ samt ytterligare urval av filmklipp/föreläsningsmaterial som publiceras i studerandes lärplattform.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5.
Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Flipped classroom-metodik. Föreläsningar. Handledning. Grupparbete.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:28