Sjukskötare – Omvårdnad som profession och vetenskap

Kurskod VA221101
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrerad omvårdnad
– förklara de för omvårdnad centrala begreppen människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad
– beskriva begreppet personcentrerad vård och vad det innebär i sjukskötarens profession

Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande
– beskriva vårdandets grundläggande värden, värderingar och värdegrund och återge egna värderingar
– redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp samt använda dem för att granska vårdetiska dilemman

Klinisk vård
– redogöra för basala hygienprinciper i förhållande till det egna yrkesutövandet och patientens personliga hygien
– redogöra för grundläggande bedömning av patientens vitala parametrar och allmänna tillstånd
– redogöra för vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, samt eventuella komplikationer och felkällor

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande och Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– redogöra för lagstiftning och regelverk samt rutiner som reglerar vårdutövning
– återge hur söka information i databaser och använda informationsteknologi för att finna material till övningsarbeten
– under handledning visa att känner till grunderna i vetenskapligt skrivande samt referenshantering

Handledning och undervisning
– förklara begreppet kommunikation och kommunikationens betydelse för vårdrelationen och använda kommunikation som redskap i vårdrelaterade situationer
– exemplifiera betydelsen av gruppdynamik och teamutveckling för arbetsmiljö och medarbetarskap

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– redogöra för och använda ergonomiska principer och hjälpmedel
– ge exempel på och i praktiken utöva stabilitets- och rörelseträning för att främja egen hälsa och funktionsförmåga

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– beskriva omvårdnad som vetenskap och profession samt känna till hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och funktion
– beskriva sjukskötarens kompetensområden
– redogöra för hälso- och sjukvårdens patienträttigheter: patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning
– definiera eHälsa som begrepp och fenomen
– redogöra, på grundläggande nivå, för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan

Innehåll

Omvårdnadsämnets framväxt. Omvårdnadens centrala begrepp.
Etiska teorier och begrepp. Värdering och moral.
Begreppet och fenomenet kommunikation speglat i teorier och modeller. Interkulturell kommunikation. Kommunikationsövningar.
Lagstiftning. Patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning. Skriva på tystnadsplikten.
eHälsans olika användningsområden och betydelse i vården.
Begreppet evidens. Att vårda på evidensbaserad grund. Vetenskapligt skrivande. Bibliotekskunskap.
Team och nätverksarbete. Hållbar utveckling.
Studieteknik.
Handhygien, skyddskläder och klädregler. Basalt smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv. Smittskyddslagstiftning. Hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien.
Ergonomiska principer inkl olika typer av hjälpmedel. Grunderna i stabilitets- och rörelseträning.
Subjektiv och objektiv bedömning av patienters status med fokus på grundläggande bedömning av medvetandegrad, cirkulation och andning och basala åtgärder vid sviktande medvetande, cirkulation och andning.
Vårdtekniska moment: blodtryck, puls, temperaturmätning, kapillär återfyllnad, kompressionsbehandling av underben, andningsfrekvens, kapillär syremättnad i blodet, observation av patientens medvetandegrad och hudkostym, administrering av syrgas, administrering av subkutana och intramuskulära injektioner, kapillärprovtagning, urin- och fecesprovtagning samt HLR med defibrillator.

Kursen omfattar 6 sp praktik: 1,5 sp VFU och 4,5 sp praktiska övningar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, seminarier och presentationer.
obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Bedömningskriterier
Tillfredsställande insikter (1-2) förutsätter att den studerande har kunskaper i enlighet med lärandemålen i kursen – se ovan Lärandemål.

Goda insikter (3-4) förutsätter att den studerande har kunskaper av sådan kvalitet att det är rimligt att anta att hen har förutsättningar att på god nivå uppfylla lärandemålen i kursen:
Personcentrerad omvårdnad
– använda de för omvårdnad centrala begreppen människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad
– identifiera sig med begreppet personcentrerad vård och vad det innebär i sjukskötarens profession

Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande
– definiera och tillämpa vårdandets grundläggande värden, värderingar och värdegrund och därmed öka medvetenheten om egna värderingar
– identifiera grundläggande etiska teorier och begrepp och användning av dessa teorier och begrepp för att granska vårdetiska dilemman
– under handledning använda grunderna i vetenskapligt skrivande samt referenshantering i övningsarbeten och examinationsuppgifter (i kursen)

Klinisk vård
– genomföra basala hygienprinciper i förhållande till det egna yrkesutövandet och patientens personliga hygien
– genomföra grundläggande bedömning av patientens vitala parametrar och allmänna tillstånd
– genomföra vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, samt identifiera eventuella komplikationer och felkällor

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande och Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– relatera till lagstiftning och regelverk samt rutiner som reglerar vårdutövningen
– under handledning söka information i (=använda) databaser och använda informationsteknologi för att finna material till övningsarbeten

Handledning och undervisning
– identifiera begreppet kommunikation och reflektera över kommunikationens betydelse för vårdrelationen och att använda kommunikation som redskap i vården
– visa på betydelsen av gruppdynamik och teamutveckling för arbetsmiljö och medarbetarskap

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– identifiera och använda ergonomiska principer och hjälpmedel
– tillämpa stabilitets- och rörelseträning för att främja egen hälsa och funktionsförmåga

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– identifiera omvårdnad som vetenskap och profession samt hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och funktion
– identifiera sjukskötarens kompetensområden
– identifiera patienträttigheter samt implementering av patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården
– identifiera eHälsa som begrepp och fenomen samt ge exempel på eHälsans användningsområden
– identifiera, på grundläggande nivå, utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan

Utmärkta insikter (5) förutsätter att den studerande har kunskaper av utmärkt kvalitet och uppfyller med mycket god marginal de lärandemål som är uppställda för kursen:
Personcentrerad omvårdnad
– diskutera de för omvårdnad centrala begreppen människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad
– diskutera begreppet personcentrerad vård och vad det innebär i sjukskötarens profession

Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande
– utveckla ett värdesystem (baserat på) vårdandets grundläggande värden, värderingar och värdegrund och öka medvetenheten om egna värderingar
– diskutera grundläggande etiska teorier och begrepp samt använda dessa teorier och begrepp för att dra slutsatser kring vårdetiska dilemman

Klinisk vård
– diskutera och kritisera/kritiskt granska/förhålla sig till hygienprinciper i förhållande till egen och patientens personliga hygien
– diskutera och genomföra grundläggande bedömning av patientens vitala parametrar och allmänna tillstånd
– genomföra vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, samt ta ställning till faktorer som kan påverka genomförandet liksom eventuella komplikationer och felkällor

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande och Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– diskutera tillämpning av lagstiftning och regelverk samt rutiner som reglerar vårdutövningen
– självständigt söka information i (=använda) databaser och använda informationsteknologi för att finna material till övningsarbeten
– integrera grunderna i vetenskapligt skrivande samt referenshantering i övningsarbeten och examinationsuppgifter (i kursen)

Handledning och undervisning
– diskutera begreppet kommunikation samt kommunikationens betydelse för vårdrelationen och använda kommunikation som redskap i vården
– ta ställning till betydelsen av gruppdynamik och teamutveckling för arbetsmiljö och medarbetarskap

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– motivera användningen av ergonomiska principer och hjälpmedel
– motivera stabilitets- och rörelseträning för att främja egen hälsa och funktionsförmåga

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– sammanfatta omvårdnad som vetenskap och profession samt hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och funktion
– sammanfatta sjukskötarens kompetensområde
– diskutera hälso- och sjukvårdens implementering av patienträttigheter: patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning
– diskutera eHälsa och begrepp relaterade till eHälsa samt eHälsans användningsområden
– diskutera, på grundläggande nivå, utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlborg, E. (red.) (2019). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan, vem är det?; I backspegeln – en historisk återblick; Den professionella sjuksköterskan i dagens vård; Det vetenskapliga ämnet.

Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan som professionell yrkesutövare, forskare och samhällsförändrare; Patientsäkerhet; Från patientjournaler till digitala informationssystem; eHälsa som stöd i omvårdnadsarbetet. Hållbar utveckling i kliniskt omvårdnadsarbete.

Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Etik; Teknik; Person; Genus; Kulturell mångfald; Hälsa; Vårdrelationer; Kroppslighet; Delaktighet; Kommunikativa handlingar

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Studentlitteratur. Kapitel: Inledning; Modeller för kommunikation och samtal; Patienten möter sjuksköterskan och vården; Sjuksköterskan som samtalspartner; De goda samtalen.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken (2. uppl.). Studentlitteratur. Del I Vårdetikens grunder Kapitel: Etik och vårdande; Etik som teoretisk verksamhet; Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund, Del II Etiska teorier Kapitel: Om etiska teorier; Pliktetik; Konsekvensetik; Dygdetik; Diskursetik; Feministisk etik; Närhetsetik; Ett fall och sex teorier. Del III Etiska begrepp, kapitel: Livskvalitet och ett gott liv; Hälsa och sjukdom; Autonomi; Delaktighet; Ansvar; Integritet; Människovärde och värdighet; Rättvisa och jämlikhet; Ett fall och åtta begrepp.

Vårdhandboken. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/
Kapitel anges i samband med respektive avsnitt
Bemötande i vård och omsorg; Arbetsergonomi och förflyttningskunskap; Akut bedömning; Basal och preventiv omvårdnad; Hjärt-lungräddning; Läkemedelsbehandling; Undersökning och provtagning; Vårdhygien, infektioner och smittspridning.

Willman , A . & Andersson, Å. (2021). Sjuksköterska: Ett jobb för livet. Studentlitteratur. Kapitel: Omvårdnad – sjuksköterskans ansvarsområde: Evidensbaserad omvårdnad; Etiska regler, värdegrund och mod; Omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap; Miss Nightingale och mrs Fenwick.

Webmaterial enligt anvisningar.

Lagstiftning:
Finlands grundlag (11.6.1999/731). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731

Hälso- och sjukvårdslag (30.12.2010/1326). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326

Lag om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161227

Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är tillämplig på bland annat landskapets myndigheter. Ålands lagsamling. https://www.dmjx.dk/sites/default/files/pdf/viden_og_innovation/mediejura/aalandlag1977.pdf

Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/20199

Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård. Ålands lagsamling. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/l_halso_och_sjukvard_halsoskydd_och_djurskydd_2012.pdf

Lag om patientens ställning och rättigheter (17.08.1992/785). Finlands författningssamling. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785

Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199361

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter Ålands lagsamling. http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2013_nr124.pdf

Lag om privat hälso- och sjukvård (9.2.1990/152). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (28.6.1994/559). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559

Läkemedelslag (10.4.1987/395). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870395

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbete. Seminarium. Presentationer skriftligt och muntligt. Webbaserade föreläsningar och seminarier. Litteraturstudier. Film följt av reflekterande samtal i skrift och muntligt. Praktiska övningar. Verksamhetsförlagd utbildning. Hemtentamen. Inlämningsuppgifter.

Övrigt

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:03