Sjukskötare – Ledarskap och hälsovårdsadministration

Kurskod VA213211
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Personcentrering samt Etik och professionalitet i vården
– redogöra för ledarskapets grunder; ledarstilar, ideologier
– argumentera för vilken betydelse miljö och kultur inkl. arbetarskydd har ur medarbetares och ledares perspektiv (social hållbarhet)
– urskilja vad är vårdledarskapets etik och ge exempel på vad ett gott ledarskap är
– identifiera ledarskap fokuserat på medarbetare/-na och utarbeta en god omvårdnad (personcentrerat ledarskap och social hållbarhet)

Ledarskap och företagande
– redogöra för hälsovårdens administrativa redskap samt likheter och skillnader mellan privat och offentlig vård
– redogöra för etablerade teorier och modeller för ledarskap och organisation
– identifiera betydelsen av grupprocesser, roller, genus, kulturell kompetens, teamarbete, delegering och förebyggande arbete för medarbetare och ledare (social hållbarhet)
– med kunskaper i/om gruppdynamik och konflikthantering stödja och ta ställning som ledare
– känna till möjligheter till karriärutveckling för sjukskötare

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– känna till strategier för att initiera och leda förändringsarbete inom vårdområdet

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– diskutera lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är relevant för sjukskötarens ledarskap liksom hur hållbarhetsprinciperna och utvecklingsmålen beaktas och är en del av vårdverksamheten

– redogöra för hälsopolitiska mål relaterat till hälsoekonomi och hållbar utveckling

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– upptäcka och belysa sambandet kvalitet, resurser, effektivitet och säkerhet

Innehåll

Personcentrerat förhållningssätt ur ett ledarskapsperspektiv. Ledarskapets grunder och teori. Ledningsprinciper och metoder. Chefskap och ledarskap. Organisation och politisk administrativ styrning av hälso- och sjukvård (offentlig och privat sektor). Administrativa strukturer (organisationstyper och arbetsfördelning) samt administrativa processer (planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering). Hälsoekonomi. Hållbar utveckling i vårdarbetet. Rättigheter och skyldigheter som sjukskötare – som arbetstagare och i arbetsledande funktion. Delegering. Vårdledarskapets etik. Arbetarskydd.
Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv. Att genomföra förändringsarbete ur ett ledarskapsperspektiv.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion till kursen, under seminarier och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande vid uppföljningar i grupp och seminarium. Gruppexamination och skriftlig individuell tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Benner, Patricia. (2001). From novice to expert: excellence and power in clinical nursing practice. Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall. Kapitel: The Dreyfus Model of Skill Acquisition Applied to Nursing; Effective Management of Rapidly Changing Situations.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (2019). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Styrning och prioriteringar i vården; Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbete; Sjuksköterskans roll som ledare inom kommunal vård och omsorg för äldre.
Lundin, K. & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan som teammedlem och ledare.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund; Etik och hållbar utveckling; En vårdetisk modell med ett analysinstrument.
Velten, J., Tengblad, S. & Heggen, R. (2017). Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar. Stockholm: Liber.

Artikelsamling:
Akerjordet, K., Furunes, T. & Haver, A. (2018). Health-promoting leadership: An integrative review and future
research agenda. Journal of Advanced Nursing, 74(7), 1505–1516.
Backman, A., Sjögren, K.; Lindkvist, M. Lövheim, H. & Edvardsson, D. (2016). Towards person-centredness in aged care – exploring the impact of leadership. Journal of Nursing Management, 24(6), 766-774.
Cliff, B. (2012). Patient-Centred Care: The Role of Health Care Leadership. Journal of Healthcare Management, 57(6), 381-383.
Jayaraman, S. & Chandran, C. (2010). Quality of Work Life: A Stance from Nursing Professionals. International Journal of Nursing Education, 2(1), 15-21.
Lamont S., Brunero S., Lyons S., Foster K. & Perry L. (2015). Collaboration amongst clinical nursing leadership teams: a mixed-methods sequential explanatory study. Journal of Nursing Management, 23(8), 1126–1136.
McDowell J.B., Williams, R.L. & Kautz, D.D. (2013). Teaching the Core Values of Caring Leadership. International Journal for Human Caring, 17(4), 43-51.
Prestia, A.S. (2016). Existential Authenticity: Caring Strategies for Living Leadership Presence. International Journal for Human Caring, 20(1), 8-11.

Lagstiftning:
Finlands grundlag (11.6.1999/731). Finlands författningssamling. [www] Hämtad 03.06.2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731
Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är tillämplig på bland annat landskapets myndigheter. Ålands lagsamling. [www] Hämtad 03.06.2019 https://www.dmjx.dk/sites/default/files/pdf/viden_og_innovation/mediejura/aalandlag1977.pdf
Landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (ÅFS 2007:88). Ålands lagsamling. [www] Hämtad 03.06.2019 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2007-nr88.pdf
Landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland. Ålands lagsamling. [www] Hämtad 04.06.2019 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2005-nr66.pdf
Lag om privat hälso- och sjukvård (9.2.1990/152). Finlands författningssamling. [www] Hämtad 04.06.2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (28.6.1994/559). Finlands författningssamling. [www] Hämtad 04.06.2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559#L2P4

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Omvårdnad som profession och vetenskap

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Introduktionsfilmer/-föreläsningar inspelade åtföljda av diskussioner i klass (Flippat klassrum). Arbete enskilt och i grupp. Handledning. Seminarier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:23