Sjukskötare – Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

Kurskod VA213209
Studiepoäng 9 1/2
Lärandemål

Personcentrering
– Identifiera betydelsen av personcentrering i omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd samt patienter i livets slut (social hållbarhet)
– Förstå vikten av patienten/närstående som aktiva deltagare i egenvård och rehabilitering samt vid sjukdom som inte längre går att bota (social hållbarhet)

Etik och professionalitet i vården
– Identifiera och reflektera över etiskt svåra situationer som förekommer i samband med vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, inklusive vård i livets slut
– Relatera till patientens brist på autonomi och sårbarhet i samband med perioperativ vård

Ledarskap och företagande
– Identifiera sjukskötarens ansvar/roll i vården av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, liksom i vård av patient i livets slut
– Redogöra för teamarbetets och kommunikationens betydelse i vården av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, liksom i vård av patient i livets slut

Klinisk vård
– Redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd med beaktande av hållbarhetsperspektivet
– Redogöra för allmän pre- och postoperativ omvårdnad liksom riktlinjer och specifik omvårdnad i samband med dagkirurgi
– Redogöra för vanligt förekommande postoperativa komplikationer samt prevention, behandling och omvårdnad av dessa
– Redogöra för faktorer av betydelse för patientens smärtupplevelse, fysiologiska tecken på akut smärta, konsekvenser av obehandlad smärta samt metoder för smärtlindring och bedömning av patienters smärtupplevelse
– Redogöra för den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt, metoder för bedömning av symtom samt interventioner för symtomkontroll

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande samt Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– Redogöra för betydelsen av att evidensbaserad vård integreras i arbetet inom hälso- och sjukvården, här med fokus på vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd samt i vård av patienter i livets slut
– Tillämpa kliniska riktlinjer, metoder och verktyg såsom SBAR, NEWS2, ABCDE, VIPS-sökord samt olika skattningsskalor i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring kursrelevanta teman
– Tillämpa vårdforskning genom fördjupning i ett urval av artiklar från omvårdnadsdisciplinen kring kursrelevanta teman
– Relatera till vårdvetenskapliga begrepp såsom värdighet i samband med medicinsk och perioperativ vård, andlighet och vårdande, tröst, vaka samt lidande i samband med vård i livets slut

Handledning och undervisning samt Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– Utveckla egna pedagogiska verktyg och strategier för att kunna undervisa patienter i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring kursrelevanta teman
– Redogöra för rökning, alkohol och andra livsstilsfaktorer som riskfaktorer vid olika typer av medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, med fokus på betydelsen vid kirurgiska ingrepp

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– Beskriva servicestrukturen i samband med vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd inkl vård av patienter i livets slut

Innehåll

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör cirkulationssystemet, mag-tarmkanalen, rörelseapparaten samt vid vanligt förekommande blod- och tumörsjukdomar. Kursen omfattar också patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid KOL, astma, övre och nedre luftvägsinfektion, allergi samt pre- och postoperativ vård inklusive vanligt förekommande komplikationer. I kursen ingår även riktlinjer och omvårdnad vid dagkirurgi, palliativ vård, smärta och blodtransfusioner. I kursen studeras tillämpad farmakologi (1sp) och immunologi, mikrobiologi och sjukhushygien (1sp), inflammatoriska processer, hygienprinciper inför/efter kirurgiska ingrepp, skyddsisolering av infektionskänsliga patienter. Praktiska övningar relaterade till patientfall/kursinnehåll (2sp).

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt vid arbete i grupp, seminarium och vid simulatorövning. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar av kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i arbete med patientfall/arbete i grupp. Seminarium, där studerande uppvisar minst goda kunskaper i förhållande till lärandemål. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra efterföljande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Andershed, B., Ternestedt, B. & Håkanson, C. (red.). (2020). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (2. uppl.). Studentlitteratur.

Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red). (2022). Omvårdnad & Medicin. (2. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Bedömning och akut omhändertagande; Lungsjukdomar; Blodtrycket och dess komplikationer; Mag- och tarmsjukdomar; Blodsjukdomar; Cancersjukdomar; Infektionssjukdomar; Palliativ vård; Smärta.

Kumlien, C. & Rystedt, J. (red.). (2022). Omvårdnad & Kirurgi. (2. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Akuta buksmärtor; Kommunikation som verktyg – svåra samtal i vården; Levnadsvanor och kirurgi; Nutrition; Optimal kirurgisk återhämtning och dagkirurgi; Operation; Endoskopi; Anestesi, postoperativ vård och intensivvård; Postoperativ smärta; Postoperativa komplikationer; Bukväggens kirurgi; Övre mag-tarmkanalen; Nedre mag-tarmkanalen; Bariatrisk kirurgi; Bröst och plastikkirurgi; Kärlkirurgi; Thoraxkirurgi; Ortopedi.

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.). (2020). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Läkemedel vid cancersjukdomar; Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar; Läkemedel vid blodsjukdomar; Läkemedel vid sjukdomar i matsmältningskanalen; Läkemedel vid sjukdomar i rörelseapparaten; Läkemedel vid smärtor; Läkemedel vid illamående och kräkningar; Läkemedel vid anestesi.

Sandberg. H. (2014). Sjuksköterskans samtal. Professionalitet och medmänsklighet. (1. uppl). Studentlitteratur. Kapitel: Informera och undervisa; Sjukskötaren som teammedlem och ledare.

Wiklund Gustin, L. & Asp, M. (red.) (2022). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Värdighet; Lidande och lindrat lidande; Medlidande och närliggande begrepp; Försoning – att försonas med hälsa och lidande; Tröstande beröring och berörande tröst; Vila för återhämtning; Vårdande tid; Längtan – välbefinnande och hälsa; Glädje; Vaka och vakande.

Biografi/skönlitterär bok inom ämnet palliativ vård.

Artikelsamling.

Referenslitteratur
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.). (2020). Klinisk omvårdnad 1. (3. uppl.). Liber.

Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.). (2021). Klinisk omvårdnad. 2. (3. uppl.). Liber.

Edberg, A. & Wijk, H. (red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (3. uppl.). Studentlitteratur.

Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (3. uppl.). Studentlitteratur.

Hellbom, M. & Thomé, B. (red.). (2011). Perspektiv på onkologisk vård. (1. uppl.). Studentlitteratur.

Hommel, A. & Bååth, C. (red.) (2013). Ortopedisk vård och rehabilitering. (1. uppl.). Studentlitteratur.

Johansson, Å. (2014). Att möta döden: Omvårdnad vid livets slut. (1. uppl.). Studentlitteratur.

Lindholm, C. (2018). Sår. (4. uppl.). Studentlitteratur.

Molin, B., Lund, I. & Lundeberg, S. (2021). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (3. uppl.). Studentlitteratur.

Sandman. L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken. Etik för vårdande yrken. (2. uppl.). Studentlitteratur.

Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.). Studentlitteratur.

Wikström, J. (2018). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. (3. uppl.). Studentlitteratur.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i kurserna: Omvårdnad som profession och vetenskap; Anatomi och fysiologi; Grunder i näringslära; Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien; Grunder i farmakologi; Grundläggande omvårdnad; Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd. Eller kurs(er) med motsvarande ämnesinnehåll.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Grupparbete. Föreläsningar. Introduktionsfilmer/-föreläsningar inspelade åtföljda av diskussioner i klass (Flippat klassrum). Seminarier. Simulatorövning. Enskild skrivuppgift. Skriftlig tentamen samt tentamen online. Litteraturstudier. Även andra arbetsformer kan ingå, vilket ansvarig lärare informerar om i samband med kursstart.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:31