Sjukskötare – Grunder i farmakologi

Kurskod VA212105
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

Klinisk vård
– beskriva vad läkemedel är, olika läkemedelsformer samt processen för utveckling av läkemedel
– förklara hur läkemedel påverkar kroppen och hur kroppen påverkar läkemedel samt förklara variationer i läkemedelsrespons (farmakokinetik, farmakodynamik)
– redogöra för vanliga läkemedelsrelaterade problem inkl. biverkningar och interaktioner
– beskriva vad som skiljer naturmedicin från läkemedel samt säkerhet vid användning av naturmedicin (inkl. sjukskötarens roll)

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– redogöra för patientens behov av och rätt till information i samband med läkemedelsbehandling
– redogöra för faktorer som kan påverka patienters följsamhet (compliance) relaterat till läkemedelsbehandling
– redogöra för sjukskötarens ansvar i läkemedelsbehandlingskedjan: att ordinera, göra i ordning, hantera, administrera och förvara läkemedel inklusive säkerställande av korrekt medicinering, med beaktande av säkerhet i samband med hantering, administrering och förvaring, instruktioner till patient/närstående, förskrivande av läkemedel, samt uppföljning av läkemedelseffekter, problem, biverkningar och interaktion
– redogöra för regelverk kring läkemedelshantering och dispensering av läkemedel i vårdorganisationen och läkemedel för privat bruk (inkl. recept och subventionering)
– tillämpa ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) samt ”Pharmaca Fennica” för att kunna inhämta relevant information om olika läkemedel och dess hantering
– tillämpa läkemedelsbehandlingspasset

Innehåll

Grundläggande farmakologi. Introduktion till läkemedelsbehandlingspasset.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med övningar samt introduktion till läkemedelsbehandlingspass. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftlig tentamen. Registrerad användare av läkemedelsbehandlingspasset.

Kurslitteratur och studiematerial

Elliot, L. & Liu, Y. (2010). The nine rights of medication administration: an overview. British Journal of Nursing, 19(5), 300-305. https://doi.org/10.12968/bjon.2010.19.5.47064

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.). (2020). Farmakologi och läkemedelsanvändning (3. uppl., tidigare upplagor kan användas). Studentlitteratur.
Kapitel: Grundläggande kunskap, Farmakodynamik, Farmakokinetik, Biverkningar, Orsaker till variation i läkemedelsrespons, Interaktioner.

Lag om yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (28.06.1994/559). http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1994/19940559

Valvira. (2017). Genomförandet av läkemedelsbehandling. https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/god-arbetsutovning/genomforandet-av-lakemedelsbehandling

Vårdhandboken. (u.å.). Läkemedelshantering. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/lakemedelshantering/

Referenslitteratur:
FASS. https://www.fass.se/LIF/startpage
Läkemedelsboken. (2016). Kliniskt farmakologiska principer.
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/kliniskt_farmakologiska_principer.html
Lääketietokeskus. (2021). Pharmaca Fennica. https://pharmacafennica.fi/

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
– Licens till läkemedelsbehandlingspasset
– Nätverket MEDICOs fickkort om säker läkemedelshantering för sjukskötare

Förkunskaper

Aktivt deltagande i kursen Anatomi och fysiologi (eller motsvarande).

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Underkänd, godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar i datasal, självstudier.

Övrigt

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:55