Sjukskötare – Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

Kurskod VA211104
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

-Redogöra för immunsystemets uppbyggnad samt för grundläggande immunologiska processer
-Redogöra för mikroorganismernas huvudgrupper och deras grundläggande egenskaper
-Redogöra för mikroorganismernas samspel med människan och uppkomst av infektioner, för smittkedjan samt för provtagning och diagnostisering i samband med infektionssjukdomar
-Redogöra för olika typer av antimikrobiella läkemedel och ha förståelse för resistensutveckling
-Redogöra för vanliga infektionssjukdomar: prevention, patogenes, symtom och tecken, behandling och omvårdnad
-Redogöra för infektionsförebyggande arbete i samhället och i hälso- och sjukvården, inkl. teoretiska kunskaper för att förebygga smitta i vårdkontext

Innehåll

Immunsystemet och grundläggande immunologi; Mikrobiologi och sjukhushygien: infektion, smittämnen, smitta; antibiotika; symtom och tecken på infektion; diagnostik och provtagning; specifika vanligt förekommande bakteriella och virusinfektioner; multiresistenta bakterier; parasiter och svampar; antibiotikabehandling; omvårdnad vid infektion; smittskyddsarbete, översiktlig förståelse för hur ett laboratorium på sjukhuset fungerar i avseende på mikrobiologi; förebyggande arbete mot infektioner; vårdhygien och vårdrelaterade infektioner; mikrobiologisk odling och provtagningsutrustning, inklusive agar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid och genomförande av presentationer och övning/laboration.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftlig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekwall, A. & Jansson, A. (red.) (2016). Omvårdnad & medicin (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Kapitel 4: Immunologi kopplat till sjukdomar: inflammation, infektion och immunsystemet; handslag och slängkyssar; var finns immunsystemet; immunsvar, antigen och MHC; antikroppar, B-celler och plasmaceller; cytokiner. Kapitel 19: Infektionssjukdomar: grundläggande begrepp; initial bedömning (datainsamling); anamnes; symtom och tecken; diagnostik och provtagning; problemidentifiering; specifika bakteriella infektioner; virusinfektioner; malaria och svampinfektioner; antibiotikabehandling; övrig omvårdnad; särskilda aspekter på smittsamma sjukdomar; förebyggande arbete mot infektionssjukdomar.

Vårdhandboken (11.5.2021). Basala hygienrutiner och arbetskläder. https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/

Vårdhandboken (11.5.2021). Infektioner och smittspridning.
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/infektioner-och-smittspridning/

Vårdhandboken (11.5.2021). Städning och rengöring. https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-och-rengoring/

Artikelsamling
van Huizen, P., Kuhn, L., Russo, P. L., & Connell, C. J. (2021). The nurses’ role in antimicrobial stewardship: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 113 (e-pub ahead of print). https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1016/j.ijnurstu.2020.103772

Referenslitteratur
Melhus, Å. (2019). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Steen, M. & Degré, M. (red.) (2011). Mikrobiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Litteraturstudier. Övningar/laborationer. Presentationer.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:03