Sjukskötare – Anatomi och fysiologi

Kurskod VA211102
Studiepoäng 10 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
– Beskriva den vuxna människokroppens normala uppbyggnad och funktion
– Förklara fysiologiska mekanismer samt organsystemens fysiologiska samspel

Innehåll

Grunder i medicinsk terminologi och biokemi; Cell och vävnader; Grundläggande anatomi och fysiologi inom hud, skelett- och muskelsystem, nervsystem, sinnesorgan, endokrina organ, cirkulationsorgan inklusive blod, respirationsorgan, digestionsorgan, urinvägsorgan.

Närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftliga examinationer.

Kurslitteratur och studiematerial

Aldskogius, H. & Rydqvist, B. (2018). Den friska människan. Anatomi och fysiologi. Stockholm: Liber. Kap: Kroppens uppbyggnad; Kommunikation och styrning; Stöd och rörelse; Kroppens försörjning; Kroppens försvar (huden).

Förslag på alternativ/kompletterande kurslitteratur i anatomi och fysiologi:
Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2018). Fysiologi: med relevant anatomi. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Studiematerial:
Agne Paulssons YouTube-kanal, Högskolan Kristianstad https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-naturvetenskap/medarbetare-fakulteten-for-naturvetenskap/agne-paulsson/youtubekanal/ samt ytterligare urval av filmklipp/föreläsningsmaterial som publiceras i studerandes lärplattform.

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Flipped classroom-metodik. Handledning.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:08