Sjukskötare – Omvårdnad som profession och vetenskap

Kurskod VA211101
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
Personcentrerad omvårdnad
– förklara de för omvårdnad centrala begreppen människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad
– beskriva begreppet personcentrerad vård och vad det innebär i sjukskötarens profession

Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande
– definiera och beskriva vårdandets grundläggande värden, värderingar och värdegrund och därmed öka medvetenheten om egna värderingar
– kunna redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp samt reflektera kring vårdetiska dilemman med utgångspunkt i begrepp och teorier

Klinisk vård
– redogöra för och tillämpa basala hygienprinciper i förhållande till egen och patientens personliga hygien
– redogöra för och genomföra grundläggande bedömning av patientens medvetandegrad, cirkulation och andning samt kunna redovisa för och genomföra basala åtgärder vid medvetslöshet, sviktande cirkulation och andning inklusive livräddande första hjälp
– genomföra vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktisk tillämpning, faktorer som kan påverka genomförandet samt förutse eventuella komplikationer och felkällor

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– redogöra för och tillämpa lagstiftning och regelverk/rutiner som reglerar och påverkar smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv
– under handledning söka information i databaser och tillämpa samt förstå informationsteknologi inom vården relaterad till etik, säkerhet och sekretess

Handledning och undervisning
– förklara begreppet kommunikation samt beskriva och reflektera över kommunikationens betydelse för vårdrelationen och använda kommunikation som redskap i vården
– inse betydelsen av gruppdynamik och teamutveckling för arbetsmiljö och medarbetarskap

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– redogöra för och tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel
– kunna tillämpa stabilitets- och rörelseträning för att främja egen hälsa och funktionsförmåga

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– förklara omvårdnad som vetenskap och profession samt känna till hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och funktion
– känna till sjukskötarens kompetensområden, samt olika arbetsfält och roller
– redogöra för hälso- och sjukvårdens implementering av patienträttigheter: patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning
– definiera eHälsa och begrepp relaterade till eHälsa samt exemplifiera eHälsans användningsområden
– redogöra, på grundläggande nivå, för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– känna till grunderna i vetenskapligt skrivande samt referenshantering

Innehåll

Omvårdnadsämnets framväxt. Omvårdnadens centrala begrepp.
Etiska teorier och begrepp. Värdering och moral.
Begreppet och fenomenet kommunikation speglat i teorier och modeller. Kommunikation som
verbal och ickeverbal. Lyssnandet. Samtalet. Gruppen och teamet; fyra utvecklingsfaser samt kommunikationens betydelse för grupputveckling.
Interkulturell kommunikation. Kommunikationsövningar.
Lagstiftning. Patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning. Fördjupade insikter i hur patienter och vårdpersonal uppfattar och använder lagen om patientens ställning och rättigheter. Skriva på tystnadsplikten.
eHälsans olika användningsområden och dess betydelse i vården.
Begreppet evidens. Att vårda på evidensbaserad grund. Vetenskapligt skrivande. Bibliotekskunskap.
Team och nätverksarbete. Hållbar utveckling.
Studieteknik.
Handhygien, skyddskläder (inkl användning av rena och sterila handskar) och klädregler. Basalt smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv. Smittskyddslagstiftning. Hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien.
Ergonomiska principer inkl olika typer av hjälpmedel. Grunderna i stabilitets- och rörelseträning.
Subjektiv och objektiv bedömning av patienters status med fokus på grundläggande bedömning av och basala åtgärder vid sviktande medvetande, cirkulation och andning.
Vårdtekniska moment: blodtryck, puls, temperaturmätning, kapillär återfyllnad, kompressionsbehandling av underben (lindning), andningsfrekvens, kapillär syremättnad i blodet (saturation), auskultation av andningsljud, observation av patientens medvetandegrad och hudkostym i relation till sviktande cirkulation och andning, administrering av syrgas, administrering av subkutana och intramuskulära injektioner (inkl. insulinpenna/-spruta), kapillärprovtagning, urin- och fecesprovtagning samt HLR med hjärtstartare.

Kursen omfattar 6 sp praktik: 1,5 sp VFU och 4,5 sp praktiska övningar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, seminarier och presentationer.
obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Hemtentamen. Inlämningsuppgifter. Seminarium. Grupparbete. Praktiska moment inkl. skriftlig examination. Verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlborg, E. (red.) (2019). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne (3. uppl.). Studentlitteratur. Kap. Sjuksköterskan, vem är det?; I backspegeln – en historisk återblick; Den professionella sjuksköterskan i dagens vård; Det vetenskapliga ämnet.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan som professionell yrkesutövare, forskare och samhälls­förändrare; Patientsäkerhet; Från patientjournaler till digitala informationssystem; eHälsa som stöd i omvårdnadsarbetet. Hållbar utveckling i kliniskt omvårdnadsarbete.
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (3. uppl.). Studentlitteratur. Kap: Etik; Teknik; Person; Genus; Kulturell mångfald; Hälsa; Vårdrelationer; Kroppslighet; Delaktighet; Kommunikativa handlingar
Gard, G. & Melander Wikman, A. (red.) (2012). E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv (1. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Definitioner och modeller för e-hälsa; Från MobiHealth till My Health@Age – utveckling av teknik med deltagande metodik; Hälsopromotion i arbetslivet – är IKT ett verktyg för ökad hälsa?
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Studentlitteratur. Kapitel: Inledning; Modeller för kommunikation och samtal; Patienten möter sjuksköterskan och vården; Sjuksköterskan som samtalspartner; De goda samtalen.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken (2. uppl.). Studentlitteratur. Del I Vårdetikens grunder Kapitel: Etik och vårdande; Etik som teoretisk verksamhet; Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund, Del II Etiska teorier Kapitel: Om etiska teorier; Pliktetik; Konsekvensetik; Dygdetik; Diskursetik; Feministisk etik; Närhetsetik; Ett fall och sex teorier. Del III Etiska begrepp, kapitel: Livskvalitet och ett gott liv; Hälsa och sjukdom; Autonomi; Delaktighet; Ansvar; Integritet; Människovärde och värdighet; Rättvisa och jämlikhet; Ett fall och åtta begrepp.
Social- och hälsovårdsministeriet (2001). Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2001:5). Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-0981-7 (36 s)
Svensk sjuksköterskeförening (2017). En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/en.etisk.kompass.for.sjukskoterskor.i.sociala.medier.pdf
Svensk sjuksköterskeförening (2016). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf
Svensk sjuksköterskeförening (2014). Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/om-svensk-sjukskoterskeforening-publikationer/sjukskoterskans_profession-grunden_for_din_legitimation.pdf
Vårdhandboken: Arbetssätt och ansvar. https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ Kapitel: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Bemötande i vård och omsorg.
Vårdhandboken: Vårdhygien https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/
http://www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning Kapitel: Basala hygienrutiner och arbetskläder; Huddesinfektion(Ingrepp med liten risk för infektion); Blodburen smitta;
Vårdhandboken: Basal och preventiv omvårdnad https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/ Kapitel: Munhälsa; Sängen, vårdbädden; Sänggrindar; Fallprevention, Patientens personliga hygien
Vårdhandboken: Vård och behandling https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/ Kapitel: Hjärt-lungräddning; Läkemedelsbehandling (Injektioner)
Vårdhandboken: provtagning och undersökning https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/ Kapitel: Blodprov, kapillär provtagning; Blodtrycksmätning, manuell; Pulspalpation, pulsmätning; Temperaturmätning.
Willman , A . & Andersson, Å. (2021). Sjuksköterska: Ett jobb för livet. Studentlitteratur.
Ålands landskapsregering (u.d.). Hälsopolitiskt program för Åland för 2010-2020. Mariehamn: Ålands landskapsregering. https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/halsopolitiskt-program-for-aland-2010-2020.pdf

Lagstiftning:
Finlands grundlag (11.6.1999/731). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731
Hälso- och sjukvårdslag (30.12.2010/1326). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326
Lag om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161227
Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är tillämplig på bland annat landskapets myndigheter. Ålands lagsamling. https://www.dmjx.dk/sites/default/files/pdf/viden_og_innovation/mediejura/aalandlag1977.pdf
Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/20199
Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård. Ålands lagsamling. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/l_halso_och_sjukvard_halsoskydd_och_djurskydd_2012.pdf
Lag om patientens ställning och rättigheter (17.08.1992/785). Finlands författningssamling. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199361
Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter Ålands lagsamling. http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2013_nr124.pdf
Lag om privat hälso- och sjukvård (9.2.1990/152). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (28.6.1994/559). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559
Läkemedelslag (10.4.1987/395). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870395

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbete. Seminarium. Presentationer skriftligt och muntligt. Webbaserade föreläsningar och seminarier. Praktiska övningar. Verksamhetsförlagd utbildning. Litteraturstudier. Film följt av reflekterande samtal i skrift och muntligt.

Övrigt

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:42