Sjukskötare – Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

Kurskod VA205317
Studiepoäng 18
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Personcentrering och
Etik och professionalitet i vården
– visa förmåga till empati och ett etiskt förhållningssätt genom att:
* tillvarata patientens integritet, medverka till att göra självständiga och medvetna val
* lyssna aktivt, föra samtal som skapar förtroende
* bygga upp en relation till den andra människan vilken grundar sig på dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet
* tillgodose patientens och de närståendes behov av information, känslomässigt stöd och trygghet
* identifiera jämlikhet/ojämlikhet i hälsofrämjande arbete och föreslå adekvata åtgärder som främjar jämlikhet
– reflektera tillsammans med handledare, medstuderande och handledande lärare över etiska frågeställningar (utgående från vårdhändelser, patientberättelser och forskning) i aktuell vårdkontext
– följa lagstiftning och etiska riktlinjer gällande hälsofrämjande arbete

Ledarskap och företagande
– leda det dagliga omvårdnadsarbetet (fördela, prioritera och delegera) och organisera omvårdnaden inom psykiatrisk vårdkontext och/eller inom primärhälsovård/hälsofrämjande arbete
– identifiera behov av och stödja utvecklingsarbete inom verksamheten tillsammans med medarbetare/handledare/medstuderande
– identifiera det förebyggande arbetet på arbetsplatsen (ex. rusmedelsbruk) samt hur bearbeta risker, skador och problem som kan uppstå under yrkesutövning

Klinisk vård
– tillämpa teoretisk kunskap som berör barnhälsovård och barnsjukvård, mödrahälsovård och kvinnosjukdomar samt psykisk ohälsa och funktionsnedsättning i vårdplanering och utövande av omvårdnad (bedöma vårdbehov, identifiera patienters hälsoresurser och hälsohinder och/eller bedöma hälsorisker genom att observera och samtala med patienten och/eller närstående samt planera omvårdnaden)
– visa förmåga att administrera och hantera farmaka utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt med särskild fokus på psykofarmaka inom såväl sluten som öppen vård samt reflektera över specifika riktlinjer gällande läkemedelsbehandling till gravida kvinnor och barn

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– iaktta och värdera omvårdnadsåtgärder, utförda av erfarna sjukskötare, genom deltagande observation
– kritiskt analysera och bedöma den vård som planeras och förverkligas i relation till evidensbaserad omvårdnad
– relatera till forskning, utveckling och ledarskap genom att uppvisa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete (inom primärvården, specialsjukvård kvinnor och barn samt psykisk ohälsa/funktionsnedsättning)

Handledning och undervisning
– tillämpa strategier för lärande och kommunikation i konkreta patientsituationer
– utveckla de pedagogiska strategierna för handledning av patienter
– stödja patienten att nyttja sina hälsoresurser och vidta omvårdnadsåtgärder samt följa upp och utvärdera vården inom kontexten kvinnor, barn och familj och/eller inom psykiatrisk vårdkontext och/eller inom primärhälsovård inkl. personer som lider av funktionsnedsättning

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– tillämpa teoretisk kunskap om hälsoresurser, risk- och friskfaktorer för försämrad hälsa, sjukdom, funktions- och arbetsförmåga för att identifiera och förebygga riskfaktorer samt ingripa i ett tidigt stadium/där behov föreligger
– uppvisa förmåga att bedriva hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsarbete utifrån de vårdvetenskapliga, folkhälsovetenskapliga och hållbarhetsperspektiven i relation till patienter inom primärvårds- och psykiatrisk kontext

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård och
Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– samverka med andra professioner och verksamheter för att patienter ska uppnå förbättrad hälsa
– se hälsofrämjande som föremål för all hälso- och sjukvård och verka hälsofrämjande i sitt arbete oberoende kontext och vårdsituation

Innehåll

Verksamhetsförlagd utbildning 18 sp inkl. VFU-uppgift
Kursen är indelad i två moment
Moment 1: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom
– mödrahälsovård och kvinnosjukdomar/sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
– barnhälsovård och barnsjukvård
– primärhälsovård (t.ex. hemsjukvård, hälsocentral, skolhälsovård)
– psykiatrisk vård och omvårdnad
Moment 2: Teoretiskt arbete kopplat till verksamhetsförlagd utbildning (VFU-uppgift)

Tillämpning av teoretiska kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom primärhälsovård och specialsjukvård samt vård och rehabilitering.
Fördjupning i: kvinnors och barns hälsa, psykisk ohälsa på individ och samhällsnivå samt? förmågan att planera, övervaka, följa upp och ansvara vid undersökningar och behandlingar inom de olika vårdkontexten.

Närvaro

Obligatorisk närvaro (ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart). För närvaro under verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetslednings-dokument.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i verksamhetsförlagd utbildning och reflektionstillfälle. Inlämning av teoretiskt arbete och/eller VFU-dagbok. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Allgulander, C. (2019). Klinisk psykiatri. (4. uppl., även äldre upplaga kan användas). Studentlitteratur.

Borgfeldt, C., Åberg A., Anderberg, E. & Andersson U-B. (2019). Obstetrik och gynekologi (5. uppl., även föregående upplaga kan användas). Studentlitteratur.

Brunt. D., Bejerholm, U. & Markström, U. (2020). Att leva med psykisk funktionsnedsättning – livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. (3. uppl.) Studentlitteratur. Del II: Kapitel: Stigma; Empowerment och brukarinflytande; Boende; Vardagslivet; Livskvalitet och psykisk funktionsnedsättning; Behov av vård och stöd; Socialt nätverk; Familjens situation. Del III: Kapitel: Samsjuklighet- psykisk ohälsa och substansberoende; Samsjuklighet – psykisk och fysisk ohälsa.

Hallström, I.,& Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk omvårdnad. (2.uppl.) Liber.

Hanseus, K.,Jägervall,M.,& Norman,M. (2020). Barnmedicin. Studentlitteratur.

Holm Ivarsson, B. (2016). MI, motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården (3. uppl.). Gothia förlag.

Klang Söderkvist, B. (Red.). (2018). Patientundervisning (4. uppl.). Studentlitteratur

Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E. & Sundelin , C. (2016). Barnhälsovård: att främja barns hälsa (6. uppl.). Liber.

Murdaugh L.C., Parsons, A.M., Pender J.N. (2021). Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Studentlitteratur.

Nordeng, H. & Spigset, O. (Red.). (2020). Farmakologi och läkemedelsanvändning (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Läkemedel vid psykiska sjukdomar; Läkemedel som används inom gynekologi och obstetrik; Barn och läkemedel; Läkemedel till gravida och ammande; Missbruk av läkemedel och droger.

Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2017). Grundläggande folkhälsovetenskap (4. uppl., eller föregående upplaga). Liber. (264s) alternativt

Sandberg H. (2014). Sjuksköterskans samtal. Professionalitet och medmänsklighet. Studentlitteratur.

Skärsäter, I. (Red.). (2019). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå (2. uppl., även äldre upplaga kan användas). Studentlitteratur.

Tveiten S. (2018). Hälsopedagogik. Studentlitteratur.

Aktuell lagstiftning.
Övrigt aktuellt material: artikelsamling, forskningsrapporter.

Referenslitteratur
Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling (5. uppl., även tidigare upplagor kan användas). Natur och kultur.

Dahlberg, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap. Studentlitteratur. Kapitel: En tillämpning av den vårdvetenskapliga strukturen inom psykiatrisk vård. (övriga sidor bredvidläsningslitteratur)

Friberg, F. & Öhlen, J. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Familj och sociala relationer; Från barn till ungdom – den växande människans omvårdnadsbehov; Vuxet vardagsliv; Kulturell mångfald; Hälsobegreppet – synen på hälsa och sjuklighet; Livsstil och hälsa; Vårdrelationer – en empirisk belysning.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i kurserna Omvårdnad som profession och vetenskap; Anatomi och fysiologi; Grunder i farmakologi; Grundläggande omvårdnad; Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd; Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1 och 2 (eller kurs(er) med motsvarande ämnesinnehåll) samt visat grundläggande kunskaper i kurserna Hälsofrämjande arbete och Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Teoretiskt arbete kopplat till VFU.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:12