Sjukskötare – Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

Kurskod VA204212
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering
– reflektera över betydelsen av personcentrering i omvårdnad av patienter med akuta sjukdomstillstånd
– reflektera över vikten och möjligheten av patienten och/eller närstående som aktiva deltagare vid akuta sjukdomstillstånd

Etik och professionalitet i vården
– identifiera och reflektera över etiskt svåra situationer som förekommer i samband med vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd
– identifiera och reflektera över särskilda etiska aspekter vid akuta sjukdomstillstånd och patienter i behov av transplantation

Ledarskap och företagande
– kritiskt reflektera över sjukskötarens roll och betydelse som ledare i vården av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd med fokus på brådskande situationer
– redogöra för teamarbetets och kommunikationens betydelse för vård av akut/svårt sjuk patient

Klinisk vård
– redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd
– beskriva principer för akut omhändertagande; bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatts för akut sjukdom,
beskriva faktorer som kan påverka patienters näringsstatus och syra-bas- och vätskebalans, ha förmåga att genomföra grundläggande diagnostisering vid rubbningar i syra-bas- respektive vätskebalans samt förklara när och varför parenteral nutrition är lämpligt att tillämpa
– redogöra för riskfaktorer för uppkomst av sår, olika typer av sår, sårläkningsprocessen, läkningshämmande faktorer samt behandling av olika typer av sår
– redogöra för användningsområden och risker med olika typer av radiologiska undersöknings- och behandlingsmetoder
– definiera begreppet medicinteknisk utrustning, redogöra för krav på medicinteknisk säkerhet och förklara olika typer av märkning/standarder samt identifiera risker med medicinteknisk utrustning (inkl. grunder i ellära) i vården

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande samt Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– motivera för betydelsen av att evidensbaserad vård integreras i arbetet inom hälso- och sjukvården framför allt med fokus på brådskande situationer/akuta sjukdomstillstånd
– tillämpa kliniska riktlinjer inkl metoder och verktyg efter bästa kunskapsläge (evidens) i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring kursrelevanta teman
– visa inblick i vårdforskning genom att fördjupa sig i ett urval av artiklar från omvårdnadsdisciplinen kring kursrelevanta teman
– visa inblick i kvalitetsledningen inom olika verksamheter inom social- och hälsovård

Handledning och undervisning samt Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– tillämpa lärande och kommunikation till konkreta patientsituationer, och på basen av detta utveckla egna pedagogiska verktyg och strategier för att kunna undervisa patienter i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring kursrelevanta teman
– informera om och förbereda patienter inför olika typer av undersökningar och behandlingar som genomförs på radiologisk avdelning

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– beskriva servicestrukturen inom prehospital vård/akutsjukvård

Innehåll

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör bukspottskörtel, gallvägar, lever och njurar. I kursen ingår också patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid neurologiska och neurokirurgiska symtom och sjukdomstillstånd, liksom prevention, bedömning och behandling av olika typer av sår. I kursen studeras även akutsjukvård prehospitalt på vårdinrättning, liksom radiologi och medicinteknisk säkerhet. Kursen omfattar även parenteral nutrition samt syra-bas- och vätskebalans.
I kursen ingår 1 sp tillämpad farmakologi.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt vid arbete med patientfall, arbete i grupp och seminarium. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i arbete med patientfall/arbete i grupp. Seminarium, där studerande uppvisar minst goda kunskaper i förhållande till lärandemål. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra efterföljande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red.). (2016). Omvårdnad & Medicin (1. uppl.). Studentlitteratur.
Kap: Akuta medicinska tillstånd; Neurologiska sjukdomar; Endokrina sjukdomar; Sjukdomar i levern; Njursjukdomar.

Henriksson, O. & Lennermark, I. (2017). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans (5. uppl.). Studentlitteratur.

Kumlien, C. & Rystedt, J. (red.). (2016). Omvårdnad & Kirurgi (1. uppl.). Studentlitteratur.
Kap: Akut omhändertagande; Trauma; Nutrition; Sår vid kirurgi och trauma; Interventionell radiologi; Gallvägar, bukspottkörtel, lever och mjälte; Urologi; Endokrinkirurgi; Neurokirurgi; Transplantationskirurgi.

Lindén, M. & Öberg, P.Å. (red.). (2018). Jacobsons teknik i praktisk sjukvård (4. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Elektrisk säkerhet.

Lindholm, C. (2018). Sår (4. uppl.). Studentlitteratur.

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.). (2020). Farmakologi och läkemedelsanvändning (3. uppl.). Studentlitteratur.
Kap: Läkemedel vid infektionssjukdomar; Läkemedel vid sjukdomar i njurar och urinvägar; Läkemedel vid neurologiska sjukdomar; Läkemedel vid diabetes mellitus och sjukdomar i endokrina organ.

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal. Professionalitet och medmänsklighet. Studentlitteratur. Kap: Informera och undervisa; Sjukskötaren som teammedlem och ledare.

Vårdhandboken. (u.å.). https://www.vardhandboken.se/ Kap: Central venkateter; Hjärt-lungräddning; Medicinteknisk utrustning för tillförsel av läkemedel, infusioner och sondnäring; Medicintekniska produkter; Magsköljning; Märkning av in- och utfartsvägar; Nutrition parenteral; Subkutan venport; Sårbehandling.

Artikelsamling.
Gutiérrez-Puertas, L., Márquez‐Hernández, V., Gutiérrez-Puertas, V., Rodriquez-Garcia, M., Garcia-Viola, A & Aquilera-Mandrique, G. (2021). Are You Prepared to Save a Life? Nursing Students’ Experience in Advanced Life Support Practice. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 1273. https://doi.org/10.3390/ijerph18031273

Ekwall, A., Forsberg, A. & Rantala,A. (2018). Person-centred climate and psychometrical exploration of person-centredness and among patients not conveyed by the Ambulance Care Service. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 852-860. https://doi.org/10.1111/scs.12516

Holmberg, M., Forslund, K., Wahlberg, A C. & Fagerberg, I. (2014). To surrender in dependence of another: the relationship with the ambulance clinicians as experienced by patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(3), 544-551. https://doi.org/10.1111/scs.12079

Holmberg, M. (2021). The EXPAND-Model: A Hermeneutical Application of a Lifeworld-Led Prehospital Emergency Nursing Care. Nursing Science Quarterly, 34(3), 287-293. https://doi.org/10.1177/08943184211010456

Ådahl, S. (2013). When death enables life: incorporation of organs from deceased donors in Finnish kidney recipients. Mortality, 18(2), 130-150. https://doi.org/10.1080/13576275.2013.785504

Referenslitteratur:
Elmqvist, C. & Almerud Österberg, S. (red.) (2019). Akut omhändertagande av trauma: på skadeplats och akutmottagning (2. uppl.). Studentlitteratur.

Gottberg, K. (red.). (2015). Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Studentlitteratur.

Grefberg, N. (red.). (2013). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling (5. uppl.). Liber.

Hinkle, J.L. & Cheever, K.H. (2014). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing (13. ed. eller senare). Lippincott Williams & Wilkins.

Järhult, J. & Offenbartl, K. (2019). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar (6. uppl.). Liber.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken (2.uppl.). Studentlitteratur.

Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.). (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.). Studentlitteratur.

Wikström, J. (2018). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada (3. uppl.). Studentlitteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1 och Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1. Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste 5 åren.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Patientfall (arbete enskilt och i grupp). Praktiska övningar. Föreläsningar. Examinerande seminarium. Självstudier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:06