Sjukskötare – Ledarskap och hälsovårdsadministration

Kurskod VA203211
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Personcentrering samt Etik och professionalitet i vården
– redogöra för ledarskapets grunder; ledarstilar, ideologier
– argumentera för vilken betydelse miljö och kultur inkl. arbetarskydd har ur medarbetares och ledares perspektiv
– reflektera över vårdledarskapets etik och vad ett gott ledarskap är
– visa insikter i ledarskap fokuserat på medarbetare/-na och för en god omvårdnad (personcentrerat ledarskap)

Ledarskap och företagande
– redogöra för hälsovårdens administrativa redskap samt likheter och skillnader mellan privat och offentlig vård
– redogöra för etablerade teorier och modeller för ledarskap och organisation
– visa insikter i vilken betydelse grupprocesser, roller, genus, kulturell kompetens, teamarbete, delegering och förebyggande arbete har för medarbetare och ledare
– visa fördjupade kunskaper i gruppdynamik och konflikthantering
– känna till möjligheter till karriärutveckling för sjukskötare

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– känna till strategier för att initiera och leda förändringsarbete inom vårdområdet

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– diskutera lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är relevant för sjukskötarens ledarskap
– redogöra för hälsopolitiska mål relaterat till hälsoekonomi och hållbar utveckling

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– visa insikter beträffande sambandet kvalitet, resurser, effektivitet och säkerhet

Innehåll

Personcentrerat förhållningssätt ur ett ledarskapsperspektiv. Ledarskapets grunder och teori. Ledningsprinciper och metoder. Chefskap och ledarskap. Organisation och politisk administrativ styrning av hälso- och sjukvård (offentlig och privat sektor). Administrativa strukturer (organisationstyper och arbetsfördelning) samt administrativa processer (planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering). Hälsoekonomi. Hållbar utveckling i vårdarbetet. Rättigheter och skyldigheter som sjukskötare – som arbetstagare och i arbetsledande funktion. Delegering. Vårdledarskapets etik. Arbetarskydd.
Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv. Att genomföra förändringsarbete ur ett ledarskapsperspektiv.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion till kursen, under seminarier och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande vid uppföljningar i grupp och seminarium. Gruppexamination och skriftlig individuell tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Benner, P. (2001, äldre upplaga kan användas). From Novice to expert. Prentice Hall. Kapitel: The Dreyfus Model of Skill Acquisition Applied to Nursing; Effective Management of Rapidly Changing Situations.

Dahlborg, E. (red.) (2019). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne (3. uppl.). Studentlitteratur. Kap. Att leda patientnära omvårdnadsarbete; Teamarbete- att samordna patientens övergångsprocesser mellan olika vårdformer tillsammans med personal i olika organisationer.

Ehrenberg, A. & Wallin, L. (2019). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Vårdkedjans aktörer och organisering; Styrning och prioriteringar i vården; Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbete; Sjuksköterskans roll som ledare inom kommunal vård och omsorg för äldre. Hållbar utveckling i kliniskt omvårdnadsarbete.

Lundin, K. & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg (2. uppl.). Studentlitteratur.

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan som teammedlem och ledare.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken (2.uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund; Etik och hållbar utveckling; En vårdetisk modell med ett analysinstrument.

Velten, J., Tengblad, S. & Heggen, R. (2017). Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar. Liber.

Artikelsamling
Akerjordet et al. (2018). Health-promoting leadership: An integrative review and future research agenda. Journal of Advanced Nursing. 2018;74(7),1505–1516. https://doi.org/10.1111/jan.13567

Backman et al. (2016). Towards person-centredness in aged care – exploring the impact of leadership. Journal of Nursing Management, 24(6), 766-774. https://doi.org/10.1111/jonm.12380

Claesson et al. (2020). What implies registered nurses’ leadership close to older adults in municipal home health care? A systematic review. BMC Nursing, 19(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12912-020-00413-1

Mansel, B. & Einion, A. (2019). ’It’s the relationship you develop with them’: emotional intelligence in nurse leadership. A qualitative study. British Journal of Nursing, 28(21), 1400-1408. https://doi.org/10.12968/bjon.2019.28.21.1400

McCance et al. (2020). Implementing person‐centred key performance indicators to strengthen leadership in community nursing: A feasibility study. Journal of Nursing Management, 28(6), 1443-1452. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jonm.13107 eller https://doi.org/10.1111/jonm.13107

Lappalainen, M et al. (2020). The relationship between nurse manager’s transformational leadership style and medication safety. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(2), 357–369. https://doi.org/10.1111/scs.12737.

Luis, C. & Vance, C. (2020). A Pandemic Crisis: Mentoring, Leadership, and the Millennial Nurse. Nursing Economic$, 38(3), 152-163.

Ocho O et al. (2020). ET/WOC nursing – leadership lessons learned from the COVID-19 pandemic: an opinion. WCETR Journal, 40(3), 43-46. https://doi.org/10.33235/wcet.40.3.43-46

Lagstiftning:
Finlands grundlag (11.6.1999/731). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731
Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är tillämplig på bland annat landskapets myndigheter. Ålands lagsamling. https://www.dmjx.dk/sites/default/files/pdf/viden_og_innovation/mediejura/aalandlag1977.pdf
Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/20199
Landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2005-nr66.pdf
Lag om privat hälso- och sjukvård (9.2.1990/152). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (28.6.1994/559). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559#L2P4

Förkunskaper

Godkänt vitsord i samtliga kurser termin 1 och 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG.Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Arbete enskilt och i grupp. Handledning. Seminarier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:10