Sjukskötare – Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

Kurskod VA203209
Studiepoäng 9 1/2
Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering
– Reflektera över betydelsen av personcentrering i omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd samt patienter i livets slut
– Reflektera över vikten av patienten/närstående som aktiva deltagare i egenvård och rehabilitering samt vid sjukdom som inte längre går att bota

Etik och professionalitet i vården
– Identifiera och reflektera över etiskt svåra situationer som förekommer i samband med vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, inklusive vård i livets slut
– Reflektera över patientens brist på autonomi och sårbarhet i samband med perioperativ vård

Ledarskap och företagande
– Reflektera över sjukskötarens ansvar/roll i vården av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, liksom i vård av patient i livets slut
– Redogöra för teamarbetets och kommunikationens betydelse i vården av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, liksom i vård av patient i livets slut

Klinisk vård
– Redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd
– Redogöra för allmän pre- och postoperativ omvårdnad liksom riktlinjer och specifik omvårdnad i samband med dagkirurgi
– Redogöra för vanligt förekommande postoperativa komplikationer samt prevention, behandling och omvårdnad av dessa
– Redogöra för faktorer av betydelse för patientens smärtupplevelse, fysiologiska tecken på akut smärta, konsekvenser av obehandlad smärta samt metoder för smärtlindring och bedömning av patienters smärtupplevelse
– Redogöra för den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt, metoder för bedömning av symtom samt interventioner för symtomkontroll

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande samt Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– Reflektera över betydelsen av att evidensbaserad vård integreras i arbetet inom hälso- och sjukvården, här med fokus på vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd samt i vård av patienter i livets slut
– Tillämpa kliniska riktlinjer, metoder och verktyg såsom SBAR, NEWS2, ABCDE, VIPS-sökord samt olika skattningsskalor i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring kursrelevanta teman
– Tillämpa vårdforskning genom fördjupning i ett urval av artiklar från omvårdnadsdisciplinen kring kursrelevanta teman
– Reflektera över vårdvetenskapliga begrepp såsom värdighet i samband med medicinsk och perioperativ vård, andlighet och vårdande, tröst, vaka samt lidande i samband med vård i livets slut

Handledning och undervisning samt Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– Utveckla egna pedagogiska verktyg och strategier för att kunna undervisa patienter i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring kursrelevanta teman
– Redogöra för rökning, alkohol och andra livsstilsfaktorer som riskfaktorer vid olika typer av medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd, med fokus på betydelsen vid kirurgiska ingrepp

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– Beskriva servicestrukturen i samband med vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd inkl. vård av patienter i livets slut

Innehåll

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör cirkulationssystemet, mag-tarmkanalen, rörelseapparaten samt vid vanligt förekommande blod- och tumörsjukdomar. Kursen omfattar också patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid KOL, astma, övre och nedre luftvägsinfektion, och allergi samt pre- och postoperativ vård inklusive vanligt förekommande komplikationer. I kursen ingår även riktlinjer och omvårdnad vid dagkirurgi, palliativ vård, smärta och blodtransfusioner. I kursen studeras 1 sp tillämpad farmakologi.
Praktiska övningar relaterade till patientfall/kursinnehåll (2 sp).

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt vid arbete med patientfall i grupp, seminarier och simulatorövning. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i arbete med patientfall/arbete i grupp. Seminarium, där studerande uppvisar minst goda kunskaper i förhållande till lärandemål. Skriftlig tentamen. Individuell skrivuppgift. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra efterföljande verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kurslitteratur och studiematerial

Andershed, B., Ternestedt, B. & Håkanson, C. (red.). (2020). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik (2. uppl.). Studentlitteratur.

Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red). (2016). Omvårdnad & Medicin (1. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Initial bedömning och grundläggande undersökningar: EKG; Hjärtsjukdomar; Venös tromboembolism; Lungsjukdomar; Mag-tarmsjukdomar; Cancersjukdomar; Blodsjukdomar.

Kumlien, C. & Rystedt, J. (red.). (2016). Omvårdnad & Kirurgi (1. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Patientsäkerhet; Svåra samtal; Tobak och alkohol som riskfaktorer vid kirurgi; Hygien; Postoperativ smärta; Optimal kirurgisk återhämtning; Dagkirurgi; Anestesi och intensivvård; Operation; Endoskopi; Postoperativa komplikationer; Bukväggens kirurgi; Övre mag-tarmkanalen; Nedre mag-tarmkanalen; Kärlkirurgi; Bröst- och plastikkirurgi; Thoraxkirurgi; Ortopedi.

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.). (2020). Farmakologi och läkemedelsanvändning (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Läkemedel vid cancersjukdomar; Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar; Läkemedel vid blodsjukdomar; Läkemedel vid lungsjukdomar; Läkemedel vid sjukdomar i matsmältningskanalen; Läkemedelsanvändning vid bröstcancer; Läkemedel vid sjukdomar i rörelseapparaten; Läkemedel vid smärta; Läkemedel vid illamående och kräkningar; Läkemedel vid anestesi.

Sandberg. H. (2014). Sjuksköterskans samtal. Professionalitet och medmänsklighet. Studentlitteratur. Kapitel: Informera och undervisa; Sjukskötaren som teammedlem och ledare.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Värdighet; Andlighet och vårdande; Tröst; Vaka; Lidande.

Biografi/skönlitterär bok inom ämnet palliativ vård.

Artikelsamling:
Arman, M., Rehnsfeldt, A., Lindholm, L., Hamrin, E. & Eriksson, K. (2004). Suffering Related to Health Care: a Study of Breast Cancer Patients’ Experiences. International Journal of Nursing Practise, 10(6), 248-256. https://doi.org/10.1111/j.1440-172x.2004.00491.x

Junehag, L., Asplund, K. & Svedlund, M. (2014). Perceptions of Illness, Lifestyle and Support After an Acute Myocardial Infarction. Scandinavian journal of caring sciences, 28 (2), 289-296. https://doi.org/10.1111/scs.12058

Larsson, H. & Blomqvist, K. (2014). From a Diagnostic and Particular Approach to a Person-Centred Approach: a Development project. Journal of Clinical Nursing, 24(3-4), 465-474. https://doi.org/10.1111/jocn.12628

Oxelmark, L., Ulin, K., Chaboyer, W., Bucknall, T. & Ringdal, M. (2018). Registered Nurses’ Experiences of Patient Participation in Hospital Care: Supporting and Hindering Factors Patient Participation in Care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 612-621. https://doi.org/10.1111/scs.12486

Russel, S. (2017). Physical Activity and Exercise after Stoma Surgery: Overcoming the Barriers. British Journal of Nursing, 26(5), 220-226. https://doi.org/ 10.12968/bjon.2017.26.5.S20

Simony, C., Dreyer, P., Pedersen, B. & Birkelund, R. (2016). It is not just a Minor Thing – A Phenomenological- Hermeneutic Study of Patients’ Experiences when afflicted by a Minor Heart Attack and Participating in Cardiac Rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), 232-240. https://doi.org/10.1111/scs.12334

Van der Meide, H., Teunissen, T., Visser, LH. & Visse, M. (2019). Trapped in my Lungs and Fighting a Losing Battle. A phenomenological Study of Patients Living with Chronic Obstructive and Pulmonary Disease. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(1), 118-127. https://doi.org/10.1111/scs.12713

Referenslitteratur
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.). (2020). Klinisk omvårdnad 1 (3. uppl.). Liber. s. 115-201, 225-416, 427-478, 505-531.

Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.). (2021). Klinisk omvårdnad. 2 (3. uppl.). Liber. s. 177-236, 403-564.

Edberg, A. & Wijk, H. (red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (3. uppl.). Studentlitteratur.

Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (3. uppl.). Studentlitteratur.

Hellbom, M. & Thomé, B. (red.). (2011). Perspektiv på onkologisk vård (1. uppl.). Studentlitteratur.

Hommel, A. & Bååth, C. (red.) (2013). Ortopedisk vård och rehabilitering (1. uppl.). Studentlitteratur.

Johansson, Å. (2014). Att möta döden: Omvårdnad vid livets slut (1. uppl.). Studentlitteratur.

Lindholm, C. (2018). Sår (4. uppl.). Studentlitteratur.

Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (red.) (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (2. uppl.). Studentlitteratur.

Sandman. L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken. Etik för vårdande yrken (2. uppl.). Studentlitteratur.

Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom (1. uppl.). Studentlitteratur.

Wikström, J. (2018). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada (3. uppl.). Studentlitteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Grupparbete. Föreläsningar. Seminarier. Simulatorövning. Enskild skrivuppgift. Litteraturstudier. Även andra arbetsformer kan ingå, vilket ansvarig lärare informerar om i samband med kursstart.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:21