Sjukskötare – Grundläggande omvårdnad

Kurskod VA202306
Studiepoäng 10 1/2
Lärandemål

Personcentrerad omvårdnad
– exemplifiera personcentrerad omvårdnad och reflektera över betydelsen av personcentrerad omvårdnad i den grundläggande omvårdnaden
– använda mötet/samtalet medvetet i syfte att främja ett personcentrerat förhållningssätt

Etik och professionalitet i vården
– uppvisa förmåga att handla etiskt vid den grundläggande omvårdnaden samt att reflektera mot etisk teori

Ledarskap och företagande
– skriva CV och personligt brev
– visa förmåga till samarbete mellan olika yrkesgrupper för att bedriva en god grundläggande omvårdnad

Klinisk vård
– definiera normal kroppstemperatur samt avvikelser, liksom redogöra för omvårdnadsbehov och åtgärder vid feber, inkl. praktiskt genomförande av omvårdnad av patient med feber i olika faser
– redogöra för vanliga förändringar och sjukdomar som kan uppstå i munhålan och dess omgivande vävnader samt åtgärder vid munhälsoproblem inkl. praktiskt genomförande av munvård för olika patientgrupper
– redogöra för faktorer som påverkar nutritionsstatus, orsaker till ätproblem och felnäring samt exemplifiera hur malnutrition kan åtgärdas alternativt stimulera till att gott näringstillstånd bibehålls, inkl. praktiskt genomförande av måltidsstöd/matning och/eller förberedande av en god måltidssituation
– redogöra för praktisk tillämpning av nasogastrisk sond och gastrostomi samt förutse komplikationer och uppvisa färdighet i att sätta nasogastrisk sond liksom omvårdnad av patient med gastrostomi
– redogöra för och bedöma behov av enteral nutrition, typer av sondnäring samt olika sätt att administrera sondnäring, inkl. praktiskt genomförande
– redogöra för normal urin- och tarmfunktion och eventuella störningar i funktionen, beskriva vanliga symtom från urinvägarna och magtarmkanalen samt grundläggande omvårdnadsåtgärder i samband med urinvägssymtom och symtom från magtarmkanalen, inkl. planera för/genomföra motsvarande omvårdnadsåtgärder
– tillämpa hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien och basala hygienrutiner, inkl. patienttvätt utifrån olika situationer/funktionstillstånd, hantering av patient- och sängkläder, rengöring av patientrum/ytor, handhygien och skyddskläder samt hygienrutiner i samband med isolering (risk för att smitta ska spridas från patient)
– tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel samt kunskap om vårdbädden/sängen och sänggrindar
– genomföra grundläggande läkemedelsberäkning samt administrera läkemedel (läkemedel som ges oralt; i näsa, ögon och öron; genom huden; i ändtarmen; i slidan och i livmoderhalsen, subkutant; intramuskulärt) med fokus på patient- och egen säkerhet

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– genomföra grundläggande evidensbaserade bedömningar av patienters cirkulation, respiration, kroppstemperatur, elimination, aktivitet och fallrisk samt mun-, nutritions- och hudstatus, kunna identifiera normaltillstånd och avvikelser samt eventuella felkällor, inkl. tillämpa evidensbaserade skattningsskalor som stöd för bedömning av patientens status och vårdbehov
– genomföra informationssökning i vetenskapliga databaser samt tillämpa vetenskapligt material i eget arbete

Handledning och undervisning
– informera patient i samband med omvårdnadsåtgärder samt kunna motivera grundläggande omvårdnadsåtgärder på ett för patienten (och närstående) lämpligt sätt

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– arbeta förebyggande relaterat till vanliga komplikationer relaterat till grundläggande omvårdnad såsom undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall
Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– förklara avvikelserapporteringssystems syfte och processen vid avvikelserapportering samt tillämpa aktuellt avvikelserapporteringssystem
– tillämpa elektroniska resurser såsom ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) och vårdhandboken.se.

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– reflektera över egen och andras tillämpning av lagen om patientens ställning och rättigheter inklusive tystnadsplikt och handlingssekretess

Innehåll

Moment 1 (1sp). Läkemedelshantering. Föreläsningar och övningar i läkemedelsberäkning relaterat till perorala läkemedel och injektioner, omvandling av enheter samt praktisk övning i grundläggande läkemedelshantering.
Moment 2 (2sp). VFU-uppgift med fokus på munhälsa, ätande och nutrition, störningar i patientens elimination, hud och trycksår samt aktivitet och fallrisk. Praktisk övning gällande nedsättning av nasogastrisk sond och rutiner vid enteral nutrition.
Moment 3 (7,5sp). VFU inkl. föreläsning i avvikelserapportering och -hantering. Skriva CV/personligt brev. Skriftlig tentamen.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och grupparbete. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.
För närvaro under VFU, se gällande direktiv.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Tentamen i läkemedelsräkning. Aktivt deltagande i praktiska övningar. VFU-uppgift med uppföljande arbete i grupp. Aktivt deltagande i VFU där studerande uppvisar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och lämpligt förhållningssätt i förhållande till kursbeskrivningens lärandemål. För bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Kroppstemperatur; Nutrition och ätande; Munhälsa; Aktivitet, rörelse och rörlighet; Elimination; Kroppen, kroppslig vård och hygien (134s)

Hagren, B. (2016). Läkemedelsräkning: med interaktiva övningsuppgifter. (3., rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Eller Molin, B., Therborn, M. & Andersson, I. (2016). Träna läkemedelsberäkning. (5., rev. och uppdaterade uppl.) Stockholm: Liber.

Vårdhandboken. [www] Hämtad 21.4.2020 http://www.vardhandboken.se/ Avsnitt: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Basal och preventiv omvårdnad, kapitel: Sänggrindar, Patientens personliga hygien, Munhälsa, Fallprevention; Vårdhygien, kapitel: Huddesinfektion, Basala hygienrutiner och arbetskläder, Livsmedelshygien; Bemötande i vård och omsorg, värdegrund; Personcentrerad vård; Hud och sår, kapitel: Trycksår; Hjälpmedel, kapitel: Orörlighet, komplikationer; Nutrition, kapitel: Nutrition, Nutrition, enteral; Tarmfunktion, kapitel: Förstoppning, Lavemang; Temperaturmätning; Katetrar, sonder och drän, kapitel: Sonder, inläggning och skötsel.

Övrigt material:
Dose. Digitalt läromedel för läkemedelsräkning. Hämtat 21.4.2020 från http://www.foycom.fi/medical/svenska/login.php
Region Skåne. Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården (webbutbildning). Hämtad 21.4.2020 från http://mediaserver.skane.se/Utbildningsportalen/TUF/TUF/player.html
Region Stockholm. Måltider på sjukhus (webbutbildning). Hämtad 21.4.2020 från https://lartorget.sll.se/Extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=6604

Artikelsamling: utifrån studerandes val i samband med arbete av VFU-uppgift.

Referenslitteratur:
Lindholm, C. (2018). Sår. (4., [rev., uppdaterade och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Godkänd i kurserna Omvårdnad som profession och vetenskap; Anatomi och fysiologi; Grunder i näringslära. Aktivt deltagande i kurserna Immunologi, mikrobiologi och sjukhushygien; Grunder i farmakologi.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar i läkemedelsräkning och -hantering. Praktisk övning i nedsättning av nasogastrisk sond. VFU samt arbete med VFU-uppgift enskilt och i grupp. Självstudier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:10