Sjukskötare – Grunder i näringslära

Kurskod VA201103
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

-tolka och använda näringsrekommendationer för att främja hälsosamma och hållbara matvanor
-beräkna energi- och vätskebehov hos friska personer
-redogöra för grundläggande principer gällande livsmedelshygien

Innehåll

Näringsrekommendationer; Energi- och vätskebalans, peroralt intag; Livsmedelshygien.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid kursintroduktion.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om livsmedelshygien (852/2004/EU). Hämtad 14.05.2020 från http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:SV:PDF

Landskapslag (26:2007) om tillämpning av livsmedelslagen. Ålands författningssamling. [www] Hämtad 14.05.2020 från http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2007_nr26.pdf

Skolin, I. (2018). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Näringslära; Energibalans; Livsmedelshygien i vård och omsorg.

Statens näringsdelegation. (2014). Mat ger hälsa. Finska näringsrekommendationer 2014. [www] Hämtad 14.05.2020 från https://www.evira.fi/sv/livsmedel/halsoframjande-kost/

Material:
Institutet för hälsa och välfärd. (u.å). Fineli. Hämtat 21.04.2020 från https://fineli.fi/fineli/sv/index?

Referenslitteratur:
Livsmedelsverket (Finland). Hämtat 21.04.2020 från https://www.ruokavirasto.fi/sv/

Livsmedelsverket (Sverige). Hämtat 21.04.2020 från https://www.livsmedelsverket.se/

Nordiska ministerrådet. (2014). Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. Hämtat 21.04.2020 från http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A704251&dswid=-7464

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Övningar/laborationer. Grupparbete. Seminarium. Självstudier.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:12