Sjukskötare – Anatomi och fysiologi

Kurskod VA201102
Studiepoäng 10 1/2
Goals

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

– Beskriva den vuxna människokroppens normala uppbyggnad och funktion
– Förklara fysiologiska mekanismer samt organsystemens fysiologiska samspel

Contents

Grunder i medicinsk terminologi och biokemi; Cell och vävnader; Grundläggande anatomi och fysiologi inom hud, skelett- och muskelsystem, nervsystem, sinnesorgan, endokrina organ, cirkulationsorgan inklusive blod, respirationsorgan, digestionsorgan, urinvägsorgan.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, övningar, seminarium.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Skriftliga och muntliga examinationer. Aktivt deltagande i övningar och seminarier.

Material

Aldskogius, H. & Rydqvist, B. (2018). Den friska människan. Anatomi och fysiologi. Stockholm: Liber. Kap: Kroppens uppbyggnad; Kommunikation och styrning; Stöd och rörelse; Kroppens försörjning; Kroppens försvar (huden).

Förslag på alternativ/kompletterande kurslitteratur i anatomi och fysiologi:
Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2018). Fysiologi: med relevant anatomi. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Prerequisite

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Föreläsningar. Övningar/laborationer. Grupparbete. Seminarium. Självstudier.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 18:22