Sjukskötare – Omvårdnad som profession och vetenskap

Kurskod VA201101
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
Personcentrerad omvårdnad
– förklara de för omvårdnad centrala begreppen människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad
– beskriva begreppet personcentrerad vård och vad det innebär i sjukskötarens profession

Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande
– reflektera över vårdandets grundläggande värden, värderingar och värdegrund och därmed öka medvetenheten om egna värderingar
– kunna redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
– reflektera kring vårdetiska dilemman med utgångspunkt i olika begrepp och teorier

Klinisk vård
– redogöra för och tillämpa basala hygienprinciper i förhållande till egen och patientens personliga hygien
– redogöra för och genomföra grundläggande bedömning av patientens medvetandegrad, cirkulation och andning samt kunna redovisa för och genomföra basala åtgärder vid medvetslöshet, sviktande cirkulation och andning inklusive livräddande första hjälp
– genomföra vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktisk tillämpning, faktorer som kan påverka genomförandet samt förutse eventuella komplikationer och felkällor

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– redogöra för och tillämpa lagstiftning och regelverk/rutiner som reglerar och påverkar smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv
– söka information och tillämpa samt förstå informationsteknologi inom vården relaterad till etik, säkerhet och sekretess

Handledning och undervisning
– förklara begreppet kommunikation samt beskriva och reflektera över kommunikationens betydelse för vårdrelationen och använda kommunikation som redskap i vården
– inse betydelsen av gruppdynamik och teamutveckling för arbetsmiljö och medarbetarskap

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– redogöra för och tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel
– kunna tillämpa stabilitets- och rörelseträning för att främja egen hälsa och funktionsförmåga

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– förklara omvårdnad som vetenskap och profession samt känna till hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och funktion
– känna till sjukskötarens kompetensområden, samt olika arbetsfält och roller
– redogöra för hälso- och sjukvårdens implementering av patienträttigheter: patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning
– definiera eHälsa och begrepp relaterade till eHälsa samt exemplifiera eHälsans användningsområden
– redogöra, på grundläggande nivå, för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– känna till grunderna i vetenskapligt skrivande samt referenshantering

Innehåll

Omvårdnadsämnets framväxt. Omvårdnadens centrala begrepp.
Etiska teorier och begrepp. Värdering och moral.
Begreppet och fenomenet kommunikation speglat i teorier och modeller. Kommunikation som
verbal och ickeverbal. Lyssnandet. Samtalet. Gruppen och teamet; fyra utvecklingsfaser samt kommunikationens betydelse för grupputveckling.
Interkulturell kommunikation. Kommunikationsövningar.
Lagstiftning. Patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning. Fördjupade insikter i hur patienter och vårdpersonal uppfattar och använder lagen om patientens ställning och rättigheter. Skriva på tystnadsplikten.
eHälsans olika användningsområden och dess betydelse i vården.
Begreppet evidens. Att vårda på evidensbaserad grund. Vetenskapligt skrivande. Bibliotekskunskap.
Team och nätverksarbete. Hållbar utveckling.
Studieteknik.
Handhygien, skyddskläder (inkl användning av rena och sterila handskar) och klädregler. Basalt smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv. Smittskyddslagstiftning. Hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien.
Ergonomiska principer inkl olika typer av hjälpmedel. Grunderna i stabilitets- och rörelseträning.
Subjektiv och objektiv bedömning av patienters status med fokus på grundläggande bedömning av och basala åtgärder vid sviktande medvetande, cirkulation och andning.
Vårdtekniska moment: blodtryck, puls, temperaturmätning, kapillär återfyllnad, kompressionsbehandling av underben (lindning), andningsfrekvens, kapillär syremättnad i blodet (saturation), auskultation av andningsljud, observation av patientens medvetandegrad och hudkostym i relation till sviktande cirkulation och andning, administrering av syrgas, administrering av subkutana och intramuskulära injektioner (inkl. insulinpenna/-spruta), kapillärprovtagning, urin- och fecesprovtagning samt HLR med hjärtstartare.

Kursen omfattar 6 sp praktik: 1,5 sp VFU och 4,5 sp praktiska övningar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, seminarier och presentationer.
obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Hemtentamen. Inlämningsuppgifter. Seminarium. Grupparbete. Praktiska moment inkl. skriftlig examination. Verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlborg Lyckhage. E. (red.). (2019). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Ehrenberg, A., Wallin, L., & Edberg, A. (red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Omvårdnad som profession och akademiskt ämne; Patientsäkerhet; Från patientjournaler till digitala informationssystem; eHälsa som stöd i omvårdnadsarbetet.

Friberg, F., & Öhlén, J. (red.). (2019). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Hälsobegreppet – synen på hälsa och sjuklighet; Etiska stigar och moraliska vandringar; Vårdrelationer – en filosofisk belysning; Vårdrelationer- en empirisk belysning; Delaktighet i rollen som patient; Omvårdnad genom kommunikativa handlingar.

Gard, G., & Melander Wikman, A. (red.). (2012). E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Definitioner och modeller för e-hälsa; Från MobiHealth till My Health@Age – utveckling av teknik med deltagande metodik; Hälsopromotion i arbetslivet – är IKT ett verktyg för ökad hälsa?

Lindwall, L., Dahlberg, K., & Bergbom, I. (2001). Den talande kroppen – en vårdvetenskaplig studie ur blivande sjuksköterskors livsvärldsperspektiv. Vård i Norden, 21(4), 16–20.

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Inledning; Modeller för kommunikation och samtal; Patienten möter sjuksköterskan och vården; Sjuksköterskan som samtalspartner; De goda samtalen.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Del I Vårdetikens grunder Kapitel: Etik och vårdande; Etik som teoretisk verksamhet; Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund, Del II Kapitel: Om etiska teorier; Pliktetik; Konsekvensetik; Dygdetik; Närhetsetik; Ett fall och sex teorier. Del III Etiska begrepp, kapitel: Livskvalitet och ett gott liv; Hälsa och sjukdom; Autonomi; Delaktighet; Ansvar; Integritet; Människovärde och värdighet; Rättvisa och jämlikhet; Ett fall och åtta begrepp.

Social- och hälsovårdsministeriet. (2001). Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 (Social- och hälsovårdsministeriets
publikationer 2001:5). Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. [www] Hämtat 15.05.2020.
http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-0981-7 (36 s)

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier. [www] Hämtad 15.05.2020 https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/en.etisk.kompass.for.sjukskoterskor.i.sociala.medier.pdf

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. [www] Hämtad 15.05.2020 https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf

Svensk sjuksköterskeförening (2014). Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation. [www] Hämtad 15.05.2020 https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/om-svensk-sjukskoterskeforening-publikationer/sjukskoterskans_profession-grunden_for_din_legitimation.pdf

Ålands landskapsregering. (u.d.). Hälsopolitiskt program för Åland för 2010-2020. Mariehamn: Ålands landskapsregering. [www] Hämtat 15.05.2020 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/halsopolitiskt-program-for-aland-2010-2020.pdf

Vårdhandboken: Arbetssätt och ansvar. [www] Hämtad 15.05.2020 https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ Kapitel: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Bemötande i vård och omsorg.

Vårdhandboken: Vårdhygien. [www] Hämtad 15.05.2020 https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/
http://www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning Kapitel: Basala hygienrutiner och arbetskläder; Huddesinfektion (Ingrepp med liten risk för infektion); Blodburen smitta;

Vårdhandboken: Basal och preventiv omvårdnad. [www] Hämtad 15.05.2020 https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/ Kapitel: Munhälsa; Sängen, vårdbädden; Sänggrindar; Fallprevention, Patientens personliga hygien

Vårdhandboken: Vård och behandling. [www] Hämtad 15.05.2020 https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/ Kapitel: Hjärt-lungräddning;

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbete. Seminarium. Presentationer skriftligt och muntligt. Webbaserade föreläsningar och seminarier. Praktiska övningar. Verksamhetsförlagd utbildning. Självstudier. Film följt av reflekterande samtal i skrift och muntligt.

Övrigt

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:30