Sjukskötare – Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

Kurskod VA196216
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Etik och professionalitet i vården
– diskutera etiska överväganden i relation till forskningsprocessen

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– visa en utvecklad förmåga att läsa och kritiskt granska teorier samt föra ett resonemang kring val av teori/vårdteori som referensram i ett vetenskapligt arbete
– identifiera och söka i lämpliga databaser samt ha förmågan att sammanställa sökresultat
– visa förmåga att ta del av och kritiskt granska forskningsresultat med olika typer av kvalitativ respektive kvantitativ design inklusive genomföra kvalitetsgranskning och reflektera över studiers trovärdighet
– visa förmåga att sammanställa översikter av vetenskaplig litteratur
– argumentera för val av forskningsområde och -problem samt formulera relevant och avgränsat syfte
– visa förmåga att tillämpa metodkunskap för att planera studie; välja relevant studiedesign, planera urval, samla data, analysera datamaterial och sammanställa vetenskapligt resultat

Innehåll

Teori och teoribildning, utveckling av teorier (nivå och fokus), teorins bidrag till kunskap, utveckling och kliniskt arbete.
Kvantitativ och kvalitativ design och metoder, litteraturöversikt – modeller/tabeller för granskning och sammanställning. Forskningsprocessen: problemformulering, syfte och frågeställningar. Den akademiska texten, vetenskapligt skrivande och att skriva referenser – APA, paperpile. Forskningsetik.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktion och seminarier.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Grupparbete. Inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i seminarium.

Kurslitteratur och studiematerial

Alligood, M. R. (red.). (2018). Nursing theorists and their work (9th ed. eller tidigare.). Elsevier/Mosby.

Barmark, M., & Djurfeldt, G. (2020). Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror (2. uppl., tidigare upplaga kan användas). Studentlitteratur.

Bidstrup Jörgensen, B., & Steenfeldt, V. Ö. (red.). (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling. Liber.

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. uppl.). Natur och Kultur.

Forskningsetiska delegationen (2012). God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/GVP-anvisningarna-2012

Friberg, F. (red.). (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3. uppl.). Studentlitteratur.

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (red.). (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. uppl., tidigare upplaga kan användas) Studentlitteratur. .

Henricson, M. (red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., tidigare upplaga kan användas). Studentlitteratur.

Olsson, H., & Sörensen, S. (2021). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv (4. uppl.). Liber.

Polit, D. (2020). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Wolters Kluwer.

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2 uppl., tidigare upplaga kan användas). Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Natur och Kultur.

Willman, A. (red.). (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4. uppl.). Studentlitteratur.

World Medical Association (2013). WMA Declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human subjects. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

Artikelsamling och övrig relevant litteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1-5. Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar. Självstudier/grupparbete. Peer learning/peer review. Seminarier.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:07