Sjukskötare – Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

Kurskod VA195214
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering och Etik och professionalitet i vården
– utforma psykiatrisk omvårdnad efter patienters behov och livssituation med hjälp av relationen, samspelet och kommunikationen
– reflektera över och aktivt motverka fördomar, diskriminering och utanförskap i relation till psykisk ohälsa
– diskutera sårbarhet som begrepp och fenomen i människans liv samt människors förutsättningar att möta livet, stress, svårigheter och belastningar

Klinisk vård
– redogöra för patofysiologi, symtom och tecken, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande psykiska funktionsnedsättningar
– redogöra för vanligen använd psykofarmaka och dess effekter och eventuella biverkningar som en del i patientens helhetsvård
– inse betydelsen av samsjuklighet dvs. ömsesidig påverkan mellan psyke och soma

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– relatera till lagar, författningar och riktlinjer inom hälso- och sjukvård med speciell fokus på psykiatrisk vård och omvårdnad liksom riktlinjer och specifik omvårdnad i samband med tvångsvård

Handledning och undervisning
– identifiera vilken kunskap patient och närstående behöver för att hantera psykisk funktionsnedsättning samt för att lära sig nya sätt att hantera svårigheter

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– redogöra för psykiatrisk omvårdnad (hälsoresurser och hälsohinder, omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar och -aktiviteter), vård och stöd vid psykisk funktionsnedsättning

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård och Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– identifiera psykisk ohälsa oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig så att adekvat hjälp erhålls
– känna till och förstå medicinska, psykologiska och sociala insatser som komplement till omvårdnadsinsatserna vid psykisk funktionsnedsättning

Innehåll

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande psykiatriska störningar (ångestsyndrom, affektiva syndrom, schizofreni, konfusion, drogrelaterade syndrom, personlighetsstörningar, ätstörningar, suicid). Kursen omfattar också att bemöta patienter som uppträder hotfullt eller våldsamt, tvångsvård, kris och krishantering. Kursen berör omvårdnadsprocessen med för psykiatrisk omvårdnad centrala omvårdnadshandlingar och aktiviteter, vårdplanering och dokumentation samt etiska och juridiska spörsmål. I kursen ingår aktuell klinisk vårdforskning inom psykiatrisk kontext. I kursen studeras 0,5 sp tillämpad farmakologi (psykofarmaka).

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktion och seminarier.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i
samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftliga uppgifter. Tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Allgulander, C. (2019). Klinisk psykiatri (4. uppl., även äldre upplaga kan användas).
Studentlitteratur.

Alligood, M.R. (red.) (2018). Nursing Theorists and their work (9 ed., även upplaga 8 kan användas). Elsevier. Kapitel: Phil Barker Tidal Model of Mental health recovery.

Barker, P. (2001). The tidal model: the lived-experience in person-centred mental health nursing care. Nursing Philosophy, 2, pp. 213–223.

Barker, P. & Poppy Buchanan-Barker, P. (2011). Myth of mental health nursing and the challenge
of recovery. International Journal of Mental Health Nursing 20, 337–344

Brunt. D., Bejerholm, U. & Markström, U. (2020). Att leva med psykisk funktionsnedsättning:livssituation och effektiva vård- och stödinsatser (3. uppl.). Studentlitteratur. Del II: Kapitel: Stigma; Empowerment och brukarinflytande; Boende; Vardagslivet; Livskvalitet och psykisk funktionsnedsättning; Behov av vård och stöd; Socialt nätverk; Familjens situation. Del III: Kapitel: Samsjuklighet- psykisk ohälsa och substansberoende; Samsjuklighet – psykisk och fysisk ohälsa.

Hälsobyn. https://www.terveyskyla.fi/sv

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2020). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad (3. uppl.). Studentlitteratur. Kapitel: Läkemedel vid psykiska sjukdomar; Missbruk av läkemedel och droger.

Sjögren, R. (red.) (2008). Rättspsykiatriskt vårdande: vårdande av lagöverträdare med psykisk ohälsa. Studentlitteratur.

Skärsäter, I. (red.) (2019). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå (3. uppl., även äldre upplaga kan användas). Studentlitteratur.

Skärsäter, I.& Ali, L. Kapitel: Psykisk ohälsa. I: Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2019). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (3. uppl.). Studentlitteratur.

Syrén, S. & Lützén, K. (red.) (2012). Att leva med psykisk ohälsa: ett närståendeperspektiv. Studentlitteratur.

Wiklund Gustin; L. & Lindwall, L. (red.) (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Natur och Kultur. Kapitel: Phil Barkers ”tidvattenmodell” – ett sökande efter personen.

Lagstiftning:
Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård. Ålands lagsamling. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/l_halso_och_sjukvard_halsoskydd_och_djurskydd_2012.pdf
Hälso- och sjukvårdslag (30.12.2010/1326). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326
Lag om patientens ställning och rättigheter (17.08.1992/785). Finlands författningssamling. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199361
Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199361
Mentalvårdslag (14.12.1990./1116). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19901116
Lag om ändring av mentalvårdslagen (20/2006). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160020
Socialvårdslag (30.12.2014/1301). Finlands författningssamling. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301

Övrigt aktuellt material: artiklar, forskning.
Referenslitteratur:
Wiklund Gustin, L. (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå (3.uppl.). Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom,I. (red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2. uppl.). Studentlitteratur. Kap. Rummet – att vara rum; Ömsesidighet och gemenskap kontra ensamhet o vårdandet; Tro; Hopp

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1-4.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar. Självstudier/grupparbete. Seminarier. Tentamen.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:44