Sjukskötare – Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

Kurskod VA193308
Studiepoäng 15 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering samt Etik och professionalitet i vården
– Utifrån aktuell kontext, identifiera patienters och närståendes upplevelse av hälsa och sjukdom, samt tillvarata patienters och närståendes resurser i syfte att öka delaktighet i vården
– Visa omsorg och respekt för patientens situation; visa öppenhet, mod och hänsyn till olika värderingar (integritet, självbestämmande, sociala, religiösa och kulturella traditioner, ålder, genus och ekonomisk ställning)
– Identifiera samt reflektera över patienters och närståendes behov av stöd, lindring, tröst, meningsfullhet och sörjande i samband med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd samt vid vård i livets slut

Klinisk vård
– Tillämpa teoretiska kunskaper kring olika medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd för att bedöma behov av omvårdnad
– Tillämpa teoretiska kunskaper om allmän pre- och postoperativ omvårdnad, vanligt förekommande postoperativa komplikationer samt prevention, behandling och omvårdnad av dessa
– Tillämpa riktlinjer och teoretisk kunskap om omvårdnad i samband med dagkirurgi
– Tillämpa teoretisk kunskap om den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt, metoder för bedömning av symtom samt symtomkontroll (dvs. analysera, behandla och följa upp de sjukdomstecken som finns)
– Tillämpa avancerad bedömning av patientens cirkulation och respiration, kunna identifiera normaltillstånd, avvikelser, eventuella felkällor samt utföra omvårdnadsåtgärder i relation till avvikelser, inkl. tillämpa evidensbaserade skattningsskalor som stöd för bedömning av patientens status och vårdbehov
– Reflektera över patientens och/eller närståendes upplevelse av att leva med smittsam sjukdom/isolering i samband med (potentiell) infektion/infektionskänslighet
– Tillämpa metoder för bedömning av patienters smärta, samt metoder för smärtlindring (farmakologisk samt alternativa metoder)
– Utföra olika vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktisk tillämpning samt förutse komplikationer och eventuella felkällor
– Tillämpa läkemedelsräkning och verkställa läkemedelsordinationer enligt rådande föreskrifter med patientens och egen säkerhet i fokus samt iaktta läkemedlens effekter och biverkningar
– Tillämpa basala hygienrutiner i aktuell kontext

Ledarskap och företagande
– Visa förmåga att ta egna initiativ/komma med förslag som kan upprätthålla/förbättra omvårdnad, patientens och/eller närståendes situation och/eller verksamheten
– Under handledning planera, organisera, prioritera, genomföra och rapportera det dagliga arbetet i samarbete med andra yrkeskategorier
– Visa förmåga till självkritik, inse egna styrkor och utvecklingspotential, visa ansvar för eget lärande och utveckling samt visa noggrannhet, pålitlighet och omdöme
– Reflektera över sjukskötaren som ledare och medarbetare, roll och ansvarsområden kopplade till detta

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande samt Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– Självständigt genomföra ankomstsamtal samt dokumentera väsentlig data; identifiera individuella behov/risker/resurser (statusbedömning objektivt och subjektivt) i syfte att, tillsammans med tillgänglig evidens, upprätta och dokumentera plan för patienters omvårdnad; dokumentera utförda omvårdnadsåtgärder och/eller uppföljning av omvårdnadsåtgärder; sammanställa omvårdnadsepikris med väsentlig data
– Tillämpa SBAR i syfte att kommunicera på ett strukturerat sätt som ett led i att öka patientsäkerheten
– Tillämpa NEWS för att genomföra bedömning av patientens vitala funktioner i syfte att tidigt identifiera kritisk sjukdom
– Visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera situationer som kan äventyra patienters/närståendes/personals säkerhet (ex smitt-/fallrisk, komplikationer, förväxlingar, utrymning)

Handledning och undervisning samt Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– Identifiera patienters behov av egenvård, handleda patienter i egenvård inkl. informera om hemvårdsföreskrifter efter undersökning, behandling samt kirurgiskt ingrepp
– Tillämpa grunderna i motiverande samtal (MI)
– Tillämpa metoder som har visat sig kunna stödja livsstilsförändring som kan verka hälsofrämjande

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– Samverka mellan olika instanser inom hälso- och sjukvård

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment:
Moment 1 (0,5 sp): Läkemedelsräkning (omvandling, tabletter, injektioner, infusioner och spädning)
Moment 2 (1,5 sp): Praktiska övningar i form av simulatorövningar och enskilda praktiska moment inkluderat teori och praktik kring vårdtekniska moment (perifer venkateter, intravenösa injektioner och infusioner, hantering av medicinska gaser, syrgasbehandling, nebulisering, rensugning av luftvägar, vård av patient med trakeostomi, administrering av blodprodukter, EKG, PEF/spirometri, samt sårdränage)
Moment 3 (12 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 4 (1,5 sp): Teoretiskt arbete kopplat till praktiken (VFU-uppgift)

I kursen tillämpas teoretiska kunskaper gällande patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör cirkulationssystemet, mag-tarmkanalen och rörelseapparaten samt vid vanligt förekommande blod- och tumörsjukdomar. Kursen omfattar också tillämpning av kunskaper gällande patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid KOL, astma och allergi samt allmän pre- och postoperativ vård inklusive vanligt förekommande komplikationer i samband med kirurgi. I kursen ingår även tillämpning av riktlinjer och omvårdnad vid dagkirurgi, palliativ vård och smärtproblematik.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och reflektionstillfälle. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar av kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart. För närvaro under VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Moment 1: Skriftlig examination där 100% korrekta svar är en förutsättning för vitsordet godkänt. Godkänt vitsord i momentet är en förutsättning för att genomföra VFU.
Moment 2: Aktivt deltagande. Praktisk och skriftlig examination. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra VFU.
Moment 3: Aktivt deltagande i VFU och reflektionstillfälle. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetsledningsdokument.
Moment 4: Inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekwall, A., & Jansson, A.M. (red.). (2016). Omvårdnad & Medicin (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Initial bedömning och grundläggande undersökningar: EKG; Hjärtsjukdomar; Venös tromboembolism; Lungsjukdomar; Mag-tarmsjukdomar; Cancersjukdomar; Blodsjukdomar.

Friberg, F., Öhlén, J., & Edberg, A. (red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl. eller senare). Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Kunskapsbaserad omvårdnad – från kunskap till säker och effektiv vård; Kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Kumlien, C., & Rystedt, J. (red.). (2016). Omvårdnad & kirurgi (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Patientsäkerhet; Svåra samtal; Tobak och alkohol som riskfaktorer vid kirurgi; Hygien; Postoperativ smärta; Optimal kirurgisk återhämtning; Dagkirurgi; Anestesi och intensivvård; Operation; Endoskopi; Postoperativa komplikationer; Bukväggens kirurgi; Övre mag-tarmkanalen; Nedre mag-tarmkanalen; Kärlkirurgi; Bröst- och plastikkirurgi; Thoraxkirurgi; Ortopedi.

Olsen, L.A., & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd (1. utg.). Stockholm: Natur & Kultur och/eller tillhörande app.

Sandberg. H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Informera och undervisa; Sjuksköterskan som teammedlem och ledare

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Värdighet; Andlighet och vårdande; Tröst; Vaka; Lidande.

Vårdhandboken. [www] Hämtat 21.4.2020. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Andningsvård; Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd; Blåsövervakning vid sjukhusvård; EKG; Oxygenbehandling; Orörlighet, komplikationer; Perifer venkateter; Smärtskattning av akut och postoperativ smärta; Sugning av luftvägar; Suturer och suturtagning; Sårbehandling; Trakeostomi; Transfusion av blodkomponenter; Vård i livet slutskede och dödsfall

Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Almås, H., Stubberud, D-G., & Gronseth, R. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1 (2. uppl.). Stockholm: Liber.
Almås, H., Stubberud, D-G., & Gronseth, R. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad 2 (2. uppl.). Stockholm: Liber.
Andershed, B., Ternestedt, B., & Håkanson, C. (red.). (2013). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A., & Wijk, H. (red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. uppl. eller senare). Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., Wallin, L., & Edberg, A. (red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (2. uppl. eller senare). Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., Öhlén, J., & Edberg, A. (red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl. eller senare). Lund: Studentlitteratur.
Lindholm, C. (2018). Sår (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Nordeng, H., & Spigset, O. (red.). (2013). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Stokke, O., & Hagve, T. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Wikström, J. (2018). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Material vid praktiska övningar

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt visat minst goda kunskaper i förhållande till lärandemålen i kursen Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar. Självstudier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Reflektionstillfälle.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:51