Sjukskötare – Ledarskap och hälsovårdsadministration

Kurskod VA183209
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering samt Etik och professionalitet i vården
– redogöra för ledarskapets grunder; ledarstilar, ideologier
– argumentera för vilken betydelse miljö och kultur inkl. arbetarskydd har ur medarbetares och ledares perspektiv
– reflektera över vårdledarskapets etik och vad är ett gott ledarskap
– visa insikter i ledarskap fokuserat på medarbetare/-na och för en god omvårdnad (personcentrerat ledarskap)

Ledarskap och företagande
– redogöra för hälsovårdens administrativa redskap samt likheter och skillnader mellan privat och offentlig vård
– (kritiskt) redogöra för etablerade teorier och modeller för ledarskap och organisation
– visa insikter i vilken betydelse grupprocesser, roller, genus, kulturell kompetens, teamarbete, delegering och förebyggande arbete har för medarbetare och ledare
– visa fördjupade kunskaper i gruppdynamik och konflikthantering
– känna till möjligheter till karriärsutveckling för sjukskötare

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– känna till strategier för att initiera och leda förändringsarbete inom vårdområdet

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– diskutera lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är relevant för sjukskötarens ledarskap
– redogöra för hälsopolitiska mål relaterat till hälsoekonomi

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– visa insikter beträffande sambandet kvalitet, resurser, effektivitet och säkerhet

Innehåll

Personcentrerat förhållningssätt ur ett ledarskapsperspektiv. Ledarskapets grunder och teori. Ledningsprinciper och metoder. Chefskap och ledarskap. Organisation och politisk administrativ styrning av hälso- och sjukvård (offentlig och privat sektor). Administrativa strukturer (organisationstyper och arbetsfördelning) samt administrativa processer (planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering). Hälsoekonomi. Rättigheter och skyldigheter som sjukskötare – som arbetstagare och i arbetsledande funktion. Delegering. Vårdledarskapets etik. Arbetarskydd. Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv. Att genomföra förändringsarbete ur ett ledarskapsperspektiv. Vårdledarskapets etik.
Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion till kursen, under seminarier och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande vid uppföljningar i grupp och seminarium. Gruppexamination och skriftlig individuell tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Benner, Patricia. (2001). From novice to expert: excellence and power in clinical nursing practice. Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall. Kapitel: The Dreyfus Model of Skill Acquisition Applied to Nursing; Effective Management of Rapidly Changing Situations.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (2019). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Styrning och prioriteringar i vården; Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbete; Sjuksköterskans roll som ledare inom kommunal vård och omsorg för äldre.
Lundin, K. & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan som teammedlem och ledare.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund; Etik och hållbar utveckling; En vårdetisk modell med ett analysinstrument.
Velten, J., Tengblad, S. & Heggen, R. (2017). Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar. Stockholm: Liber.

Artikelsamling:
Akerjordet, K., Furunes, T. & Haver, A. (2018). Health-promoting leadership: An integrative review and future
research agenda. Journal of Advanced Nursing, 74(7), 1505–1516.
Backman, A., Sjögren, K.; Lindkvist, M. Lövheim, H. & Edvardsson, D. (2016). Towards person-centredness in aged care – exploring the impact of leadership. Journal of Nursing Management, 24(6), 766-774.
Cliff, B. (2012). Patient-Centred Care: The Role of Health Care Leadership. Journal of Healthcare Management, 57(6), 381-383.
Jayaraman, S. & Chandran, C. (2010). Quality of Work Life: A Stance from Nursing Professionals. International Journal of Nursing Education, 2(1), 15-21.
Lamont S., Brunero S., Lyons S., Foster K. & Perry L. (2015). Collaboration amongst clinical nursing leadership teams: a mixedmethods sequential explanatory study. Journal of Nursing Management, 23(8), 1126–1136.
McDowell J.B., Williams, R.L. & Kautz, D.D. (2013). Teaching the Core Values of Caring Leadership. International Journal for Human Caring, 17(4), 43-51.
Prestia, A.S. (2016). Existential Authenticity: Caring Strategies for Living Leadership Presence. International Journal for Human Caring, 20(1), 8-11.

Lagstiftning:
Finlands grundlag (11.6.1999/731). Finlands författningssamling. [www] Hämtad 03.06.2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731
Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är tillämplig på bland annat landskapets myndigheter. Ålands lagsamling. [www] Hämtad 03.06.2019 https://www.dmjx.dk/sites/default/files/pdf/viden_og_innovation/mediejura/aalandlag1977.pdf
Landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (ÅFS 2007:88). Ålands lagsamling. [www] Hämtad 03.06.2019 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2007-nr88.pdf
Landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland. Ålands lagsamling. [www] Hämtad 04.06.2019 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2005-nr66.pdf
Lag om privat hälso- och sjukvård (9.2.1990/152). Finlands författningssamling. [www] Hämtad 04.06.2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900152
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (28.6.1994/559). Finlands författningssamling. [www] Hämtad 04.06.2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559#L2P4

Referenslitteratur:
Ohlson, L. (2011). Pedagogiskt ledarskap. (4. uppl.) Stockholm: Liber.
Rosengren, K. (2014). Vårdledarskap: att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sharp, L. (2012). Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i samtliga kurser termin 1 och 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG.Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Arbete enskilt och i grupp. Handledning. Seminarier. Nättentamen.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:16