Sjukskötare – Grundläggande omvårdnad

Kurskod VA182304
Studiepoäng 10 1/2
Lärandemål

Personcentrerad omvårdnad
– exemplifiera personcentrerad omvårdnad och reflektera över betydelsen av personcentrerad omvårdnad i den grundläggande omvårdnaden
– använda samtalet, sig själv som redskap, beröring, kroppsspråk, orden och lyssnandet medvetet i syfte att främja personcentrerad vård
Etik och professionalitet i vården
– uppvisa förmåga att handla etiskt vid den grundläggande omvårdnaden samt att reflektera mot etisk teori
Ledarskap och företagande
– skriva CV och personligt brev
– visa förmåga till samarbete mellan olika yrkesgrupper för att bedriva en god grundläggande omvårdnad
Klinisk vård
– definiera normal kroppstemperatur samt avvikelser, liksom redogöra för omvårdnadsbehov och åtgärder vid feber, inkl. praktiskt genomförande av omvårdnad av patient med feber i olika faser
– redogöra för vanliga förändringar och sjukdomar som kan uppstå i munhålan och dess omgivande vävnader samt åtgärder vid munhälsoproblem inkl. praktiskt genomförande av munvård i olika patientgrupper
– redogöra för faktorer som påverkar nutritionsstatus, orsaker till ätproblem och felnäring samt exemplifiera hur malnutrition kan åtgärdas alternativt stimulera till att gott näringstillstånd bibehålls, inkl. praktiskt genomförande av måltidsstöd/matning och/eller förberedande av en god måltidssituation
– redogöra för praktisk tillämpning av nasogastrisk sond och gastrostomi samt förutse komplikationer och uppvisa färdighet i att sätta nasogastrisk sond liksom omvårdnad av patient med gastrostomi
– redogöra för och bedöma behov av enteral nutrition, typer av sondnäring samt olika sätt att administrera sondnäring, inkl. praktiskt genomförande
– redogöra för normal urin- och tarmfunktion och eventuella störningar i funktionen, beskriva vanliga symtom från urinvägarna och magtarmkanalen samt grundläggande omvårdnadsåtgärder i samband med urinvägssymtom och symtom från magtarmkanalen, inkl. planera för/genomföra motsvarande omvårdnadsåtgärder
– tillämpa hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien och basala hygienrutiner, inkl. patienttvätt utifrån olika situationer/funktionstillstånd, hantering av patient- och sängkläder, rengöring av patientrum/ytor, handhygien och skyddskläder samt hygienrutiner i samband med isolering (risk för att smitta ska spridas från patient)
– tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel samt kunskap om vårdbädden/sängen och sänggrindar
– genomföra grundläggande läkemedelsberäkning samt administrera läkemedel (läkemedel som ges oralt; i näsa, ögon och öron; genom huden; i ändtarmen; i slidan och i livmoderhalsen, subkutant; intramuskulärt) med fokus på patient- och egen säkerhet
Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– genomföra grundläggande evidensbaserade bedömningar av patienters cirkulation, respiration, kroppstemperatur, elimination, aktivitet och fallrisk samt mun-, nutritions- och hudstatus, kunna identifiera normaltillstånd och avvikelser samt eventuella felkällor, inkl. tillämpa evidensbaserade skattningsskalor som stöd för bedömning av patientens status och vårdbehov
– genomföra informationssökning i vetenskapliga databaser samt tillämpa vetenskapligt material i eget arbete
Handledning och undervisning
– informera patient i samband med omvårdnadsåtgärder samt kunna motivera grundläggande omvårdnadsåtgärder på ett för patienten (och närstående) lämpligt sätt
Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– arbeta förebyggande relaterat till vanliga komplikationer relaterat till grundläggande omvårdnad såsom undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall
Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– förklara avvikelserapporteringssystems syfte och processen vid avvikelserapportering samt tillämpa aktuellt avvikelserapporteringssystem
– tillämpning av elektroniska resurser såsom ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) och vårdhandboken.se.
Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– reflektera över egen och andras tillämpning av lagen om patientens ställning och rättigheter inklusive tystnadsplikt och sekretess

Innehåll

Moment 1 (1sp). Läkemedelshantering (inkl. beräkningar relaterat till perorala läkemedel och injektioner, omvandling av enheter). Praktisk övning.
Moment 2 (2sp). VFU-uppgift med fokus på munhälsa, ätande och nutrition, störningar i patientens elimination, hud och trycksår samt aktivitet och fallrisk. Praktisk övning gällande nedsättning av nasogastrisk sond och rutiner vid enteral nutrition.
Moment 3 (7,5sp). VFU inkl. föreläsning i avvikelserapportering och -hantering. Skriva CV/personligt brev. Skriftlig tentamen.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och grupparbete. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.
För närvaro under VFU, se gällande direktiv.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Tentamen i läkemedelsräkning pch praktiska moment. Aktivt deltagande i praktiska övningar. VFU-uppgift med uppföljande arbete i grupp. Aktivt deltagande i VFU där studerande uppvisar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och lämpligt förhållningssätt i förhållande till kursbeskrivningens lärandemål. För bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap. Kroppstemperatur; Nutrition och ätande; Munhälsa; Aktivitet, rörelse och rörlighet; Elimination; Kroppen, kroppslig vård och hygien (134s)

Molin, B., Therborn, M. & Andersson, I. (2016). Träna läkemedelsberäkning. (5., rev. och uppdaterade uppl.) Stockholm: Liber.
Alternativt:
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur och/eller tillhörande app.

Vårdhandboken. [www] Hämtad 6.4.2016 http://www.vardhandboken.se/ Fallprevention; Förstoppning; Lavemang; Munhälsa; Nutrition; Nutrition, enteral; Orörlighet, komplikationer; Sonder, inläggning och skötsel; Temperaturmätning; Trycksår

Webbutbildning: Region Skåne. Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården. http://mediaserver.skane.se/Utbildningsportalen/TUF/TUF/player.html

Artikelsamling: utifrån studerandes val i samband med arbete av VFU-uppgift, samt
Körner, U. , Bondolfi, A., Bühler, E., MacFie, J. … Allison, S.P. (2006). Ethical and Legal Aspects of Enteral Nutrition. Clinical Nutrition, 25 (2), 196-202.

Litteratur från tidigare genomförda kurser för att uppfylla kursmålen

Referenslitteratur:
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. [www] Hämtat från Ålands Landskapsregering 20.04.2016. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/l_halso_och_sjukvard_halsoskydd_och_djurskydd_2012.pdf
Lag om patientens ställning och rättigheter 17.08.1992/785. Finlands författningssamling. [www] Hämtat från FINLEX http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785 03.05.2016

Lindholm, C. (2012). Sår. (3., [rev., uppdaterade och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Livsmedelsverket (2018). Bra måltider i äldreomsorgen. Råd för ordinära och särskilda boenden – hemtjänst och äldreboenden. [www] Hämtad 26.4.2018. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/aldreomsorg/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf

Förkunskaper

Godkänd i kursen Omvårdnad som profession och vetenskap och delkursen Anatomi och fysiologi i kursen Grundkurs i medicinsk vetenskap 1. Aktivt deltagande i övriga delkurser i kursen Grundkurs i medicinsk vetenskap 1 samt Grundkurs i medicinsk vetenskap 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar i läkemedelsräkning och -hantering. Praktisk övning i nedsättning av nasogastrisk sond. VFU samt arbete med VFU-uppgift enskilt och i grupp. Självstudier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:24