Sjukskötare – Grunder i medicinsk vetenskap 2

Kurskod VA182103
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

Klinisk vård
– beskriva vad läkemedel är, olika läkemedelsformer samt processen för utveckling av läkemedel
– förklara hur läkemedel påverkar kroppen och hur kroppen påverkar läkemedel samt förklara variationer i läkemedelsrespons (farmakokinetik, farmakodynamik)
– redogöra för vanliga läkemedelsrelaterade problem inkl. biverkningar och interaktioner
– beskriva vad som skiljer naturmedicin från läkemedel samt säkerhet vid användning av naturmedicin (inkl. sjukskötarens roll)

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– redogöra för patientens behov av och rätt till information i samband med läkemedelsbehandling samt övriga faktorer som kan påverka patienters följsamhet (compliance) relaterat till läkemedelsbehandling
– redogöra för sjukskötarens ansvar i läkemedelsbehandlingskedjan: att ordinera. göra i ordning. hantera, administrera och förvara läkemedel inklusive säkerställande av korrekt medicinering, med beaktande av säkerhet i samband med hantering, administrering och förvaring, instruktioner till patient/närstående, förskrivande av läkemedel, samt uppföljning av läkemedelseffekter, problem, biverkningar och interaktion
– redogöra för regelverk kring läkemedelshantering och dispensering av läkemedel i vårdorganisationen och läkemedel för privat bruk (inkl. recept och subventionering)
– tillämpa ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) samt ”Pharmaca Fennica” för att kunna inhämta relevant information om olika läkemedel och dess hantering
– tillämpa läkemedelsbehandlingspasset

Innehåll

Grundläggande farmakologi. Introduktion till läkemedelsbehandlingspasset.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med övningar samt introduktion till läkemedelsbehandlingspass. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftlig tentamen. Registrerad användare av läkemedelsbehandlingspasset.

Kurslitteratur och studiematerial

Nordeng, H. & Spigset, O. (2013). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Grundläggande kunskap, Farmakodynamik, Farmakokinetik, Biverkningar, Orsaker till variation i läkemedelsrespons, Interaktioner.

Lag om yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 28.06.1994/559. Finlands författningssamling. [www] Hämtad 17.10.2018 från FINLEX http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1994/19940559

Referenslitteratur:
FASS [www] Hämtad 17.10.2018. https://www.fass.se/LIF/startpage
Läkemedelsboken. Läkemedelsanvändning. [www] Hämtad 17.10.2018.
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/kliniskt_farmakologiska_principer.html
Pharmaca Fennica. (2018). Lääketietokeskus.
Pharmaca Fennica [www] Hämtad 17.10.2018. https://pharmacafennica.fi/

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
– Licens till läkemedelsbehandlingspasset
– Nätverket MEDICOs fickkort om säker läkemedelshantering för sjukskötare

Förkunskaper

Aktivt deltagande i kursen Grundkurs i medicinsk vetenskap 1 (eller motsvarande).

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Underkänd, godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar i datasal, självstudier.

Övrigt

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:43