Sjukskötare – Grunder i medicinsk vetenskap 1

Kurskod VA181102
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

Mål relaterat till anatomi och fysiologi:
-Redogöra för människokroppens struktur och funktion på cell-, organ-, organsystem- och organismnivå
-Identifiera strukturer och förklara funktioner i nervsystemet,cirkulationssystemet, respirationssystemet, blodet, rörelseapparaten, matspjälkningssystemet, endokrina systemet, njurar och urinvägar samt sinnesorganen
-Tillämpa teoretisk kunskap genom att reflektera, dra slutsatser och relatera till fysiologiska funktioner utifrån i kursen integrerade fall och praktiska övningar

Mål relaterat till immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien:
-Förklara immunsystemets uppbyggnad samt redogöra för grundläggande immunologiska processer
-Redogöra för mikroorganismernas samspel med människan, för smittvägar samt för provtagning och diagnostisering i samband med infektionssjukdomar
-Redogöra för de samhällsförvärvade infektioner som tematiseras under kursen med hänsyn till patogenes, symtom och tecken, behandling och omvårdnad vid infektionssjukdom
-Diskutera relevansen av vårdrelaterade infektioner för individen, sjukvården och samhället, känna till fenomenet multiresistenta bakterier samt beskriva förebyggande vård/rutiner
-Redogöra för begreppet antibiotika/antimikrobiella läkemedel inklusive resistensutveckling, samt för grundläggande principer och problem vid antibiotikabehandling

Mål relaterat till grundläggande näringslära och basal kunskap i vätskebalans:
-tolka och använda näringsrekommendationer för att främja hälsosamma och hållbara matvanor
-beräkna energi- och vätskebehov hos friska personer
-redogöra för grundläggande principer gällande livsmedelshygien

Innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser

Delkurs 1: Anatomi och fysiologi 10,5 sp
Grunder i medicinsk terminologi, kroppens uppbyggnad samt olika centrala transportmekanismer; Cell och vävnader; Skelettdelar och muskler, topografisk anatomi; Centrala och perifera nervsystemets anatomi och fysiologi; Cirkulationsorganens anatomi och fysiologi; Blodet; Respirationsorganens anatomi och fysiologi; Rörelseapparatens anatomi och fysiologi; Matspjälkningssystemets anatomi och fysiologi; Endokrina systemets anatomi och fysiologi; Njurarnas och urinvägarnas anatomi och fysiologi; Sinnesorganens anatomi och fysiologi.

Delkurs 2: Immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien 3sp:
Immunsystemet och grundläggande immunologi; Mikrobiologi och sjukhushygien: infektion, smittämnen, smitta; antibiotika; symtom och tecken på infektion; diagnostik och provtagning; specifika bakteriella infektioner; multiresistenta bakterier; virusinfektioner i ett urval; parasiter och svampar; antibiotikabehandling; omvårdnad vid infektion; smittskyddsarbete; förebyggande arbete mot infektioner; vårdhygien och vårdrelaterade infektioner; mikrobiologisk odling och provtagningsutrustning, inklusive agar.

Delkurs 3: Grundläggande näringslära 1,5 sp
Näringsrekommendationer; Energi- och vätskebalans, peroralt intag; livsmedelshygien.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, övningar, seminarium.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Delkurs 1: Skriftliga och muntliga examinationer. Aktivt deltagande i övningar och seminarier.
Delkurs 2: Grupparbete. Skriftlig examination.
Delkurs 3: Test på lärplattform; näringslära. Hemtentamen; beräkna eget energi- och vätskebehov, göra mat/vätskeregistrering. Bedömning: Godkänd/underkänd

Kurslitteratur och studiematerial

Delkurs 1: Anatomi och fysiologi
Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2018). Fysiologi: med relevant anatomi. (4., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1: Introduktion; Kapitel 2: Cellen; 3: Styrning; Kapitel 4: Rörelseförmågan; Kapitel 5: Transporten, försvaret och skyddet. Kapitel 6: Gasutbytet; 7: Kroppsvätskeregleringen.

Förslag på alternativ/kompletterande kurslitteratur i anatomi och fysiologi:
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.
Fasting, U., Hougaard, J., & Edström, M. R. (2009). Fysiologi och anatomi: den levande människan. Stockholm: Norstedts.

Delkurs 2: Immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien
Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red.) (2016). Omvårdnad & medicin. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Kapitel 4: Immunologi kopplat till sjukdomar: inflammation, infektion och immunsystemet; handslag och slängkyssar; var finns immunsystemet; immunsvar, antigen och MHC; antikroppar, B-celler och plasmaceller; cytokiner. Kapitel 19: Infektionssjukdomar: grundläggande begrepp; initial bedömning (datainsamling); anamnes; symtom och tecken; diagnostik och provtagning; problemidentifiering; specifika bakteriella infektioner; virusinfektioner; malaria och svampinfektioner; antibiotikabehandling; övrig omvårdnad; särskilda aspekter på smittsamma sjukdomar; förebyggande arbete mot infektionssjukdomar.

Vårdhandboken. [www] Hämtad 13.04.2007 http://www.vardhandboken.se/ Avfall, farligt (smittförande avfall; skärande, stickande och smittförande avfall); Blodburen smitta; Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård; Smitta och smittspridning; Smutstvätt; Städning

Delkurs 3: Grundläggande näringslära
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om livsmedelshygien (852/2004/EU). Hämtad 13.04.2017 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:SV:PDF
Landskapslag (26:2007) om tillämpning av livsmedelslagen. Ålands författningssamling. [www] Hämtad 13.04.2017 http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2007_nr26.pdf
Skolin, I. (2014). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Näringslära; Energibalans; Livsmedelshygien.
Statens näringsdelegation (2014). Mat ger hälsa. Finska näringsrekommendationer 2014. [www] Hämtad 13.04.2017 https://www.evira.fi/sv/livsmedel/halsoframjande-kost/

Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Aldskogius, H. & Rydqvist, B. (2018). Den friska människan: anatomi och fysiologi. (Första upplagan). Stockholm: Liber.
Budowick, M. (red.) (1993). Anatomisk atlas. (1. uppl. eller senare) Stockholm: Liber utbildning.
Nicolaysen, G. & Holck, P. (red.) (2014). Anatomi och fysiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Steen, M. & Degré, M. (red.) (2011). Mikrobiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Weston, D. (2013). Vårdhygien för sjuksköterskor: med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Övningar/laborationer. Grupparbete. Seminarium. Självstudier.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:48