Sjukskötare – Organisation och ledning

Kurskod B110805
Studiepoäng 10
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande:
– ha grundläggande insikter och teoretiska färdigheter i organisation och management.
– ha de basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet,
– ha en helhetsförståelse för hur kunskapsbildningen inom ämnet fungerar samt
– grundläggande färdigheter i organisations- och ledarskapsanalys.
– ska kunna visa insikt om de centrala begrepp som behandlats under kursen genom att beskriva dem med egna ord, använda dem i kontextuella analyser, beskriva dem i förhållande till varandra (se samband) och diskutera dem med andra kursdeltagare.

Innehåll

Kursen går igenom de grundläggande koncepten och teorierna på området, med avsikt att skapa en förståelse för organisationer och management som ett mångdimensionellt och sammansatt fält. I detta ingår teman som:
– organisationsstruktur, grupper och team
– organisationskultur
– ledarskap och styrning
– kunskap, lärande och förändring
– motivation och arbetsmiljö
– kommunikation
– kön, makt, kontroll och etik.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Aktivt deltagande i alla arbeten/övningar/diskussioner/slutarbete.

Kurslitteratur och studiematerial

Kurslitteratur och studiematerial
Forslund, M. (2013) Organisering och ledning. Liber.

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human Resource Management Organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur.

Referensmaterial
Aru, A-S. (2003). Organisation & ledarskap. Malmö: Gleerup.
Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2012). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.
Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H. (2012). Management: att leda verksamheter och människor. Lund:
Studentlitteratur.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation samspel mellan människor. Lund: Studentlitteratur.
Segerfeldt, C-H. (2002). Ledarskap stavas kommunikation. Malmö: Liber.

Undervisningsmaterial
Material publicerat på Fronter.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, diskussioner utifrån case, informationsinsamling och -bearbetning.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:57