Sjukskötare – Ledarskap och hälsovårdsadministration

Kurskod VA173209
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering samt Etik och professionalitet i vården
– redogöra för ledarskapets grunder; ledarstilar, ideologier, samt ledarskapets betydelse för miljö och kultur inkl. arbetarskydd

– reflektera över vårdledarskapets etik och vad är ett gott ledarskap
– visa insikter i ledarskap fokuserat på medarbetare/-na och för en god omvårdnad
– visa fördjupade kunskaper i gruppdynamik och konflikthantering

Ledarskap och företagande
– hälsovårdens administrativa redskap samt privat och offentlig vård
– exemplifiera organisationsteorier och känna till deras inflytande på utvecklingen inom hälso- och sjukvård
– visa insikter i betydelsen av grupprocesser, roller, genus, teamarbete, delegering
– känna till möjligheter till karriärsutveckling för sjukskötare

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– känna till strategier för att initiera och leda förändringsarbete inom vårdområdet

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– redogöra för hälsopolitiska mål relaterat till hälsoekonomi

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– visa insikter beträffande sambandet kvalitet, resurser, effektivitet och säkerhet

Innehåll

Personcentrerat förhållningssätt ur ett ledarskapsperspektiv. Ledarskapets grunder och teori. Ledningsprinciper och metoder. Chefskap och ledarskap. Organisation och politisk administrativ styrning av hälso- och sjukvård (offentlig och privat sektor). Administrativa strukturer (organisationstyper och arbetsfördelning) samt administrativa processer (planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering). Hälsoekonomi. Rättigheter och skyldigheter som sjukskötare – som arbetstagare och i arbetsledande funktion. Delegering. Vårdledarskapets etik. Arbetsskydd. Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv. Att genomföra förändringsarbete ur ett ledarskapsperspektiv. Vårdledarskapets etik.
Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion till under seminarier och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande vid uppföljningar i grupp och seminarium. Gruppexamination och skriftlig individuell tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Ehrenberg, A. & Wallin, L. (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Styrning och prioriteringar i vården; Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbete; Sjuksköterskans roll som ledare inom kommunal vård och omsorg för äldre.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan som teammedlem och ledare.
Lundin, K. & Sandström, B. (2010). Ledarskap inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund; Etik och hållbar utveckling; En vårdetisk modell med ett analysinstrument.
Velten, J., Tengblad, S. & Heggen, R. (2017). Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar. Stockholm: Liber.

Artikelsamling:
Cliff, B. (2012). Patient-Centred Care: The Role of Health Care Leadership. Journal of Healthcare Management 57(6), 381-383.
Lamont S., Brunero S., Lyons S., Foster K. & Perry L. (2015). Collaboration amongst clinical nursing leadership teams: a mixedmethods sequential explanatory study. Journal of Nursing Management, 23(8), 1126–1136.
McDowell J.B., Williams, R.L. & Kautz, D.D. (2013). Teaching the Core Values of Caring Leadership. International Journal for Human Caring, 17(4), 43-51.
Prestia, A.S. (2016). Existential Authenticity: Caring Strategies for Living Leadership Presence. International Journal for Human Caring, 20(1), 8-11.

Referenslitteratur:
Lenneer-Axelson, B. & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. (4. utg.) Stockholm: Natur & Kultur.
Ohlson, L. (2011). Pedagogiskt ledarskap. (4. uppl.) Stockholm: Liber.
Rosengren, K. (2014). Vårdledarskap. Lund: Studentlitteratur.
Sharp, L. (2012). Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i samtliga kurser termin 1 och 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG.Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Arbete enskilt och i grupp. Handledning. Seminarier. Nättentamen.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:01