Sjukskötare – Omvårdnad som profession och vetenskap

Kurskod VA171101
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
Personcentrerad omvårdnad
– förklara de för omvårdnad centrala begreppen människa, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad
– förklara, beskriva vad personcentrerad vård innebär i sjukskötarens profession

Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande
– reflektera över vårdandets grundläggande värden och olika värderingar och därmed öka medvetenheten om sin egen inre etik
– reflektera kring vårdetiska dilemman med utgångspunkt i olika begrepp och teorier
– känna till sjukskötarens kompetens och roller

Klinisk vård
– redogöra för och tillämpa hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien
– redogöra för och genomföra grundläggande bedömning av patientens cirkulation och andning samt kunna redovisa för och genomföra basala åtgärder vid sviktande cirkulation och andning
– genomföra vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktisk tillämpning, faktorer som kan påverka genomförandet samt förutse eventuella komplikationer och felkällor

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– redogöra för och tillämpa basala hygienrutiner samt lagstiftning och regelverk/rutiner som reglerar och påverkar smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv
– söka information och tillämpa IKT samt förstå informationsteknologi inom vården relaterad till etik, säkerhet och sekretess

Handledning och undervisning
– förklara begreppet kommunikation samt beskriva och reflektera över kommunikationens betydelse för vårdrelationen och använda kommunikation som redskap i vården

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– redogöra för och tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– förklara omvårdnad som vetenskap och profession samt känna till hälso-. och sjukvårdens uppbyggnad och funktion
– redogöra för hälso- och sjukvårdens implementering av patienträttigheter: patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning
– definiera eHälsa och begrepp relaterade till eHälsa samt exemplifiera eHälsans användningsområden

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– grunderna i vetenskapligt skrivande samt referenshantering

Innehåll

Omvårdnadsämnets framväxt. Omvårdnadens centrala begrepp.
Etiska teorier och begrepp.
Begreppet och fenomenet kommunikation speglat i teorier och modeller. Kommunikation som
verbal och ickeverbal. Lyssnandet. Samtalet.
Interkulturell kommunikation. Kommunikationsövningar.
Lagstiftning. Patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning. Fördjupade insikter i hur patienter och vårdpersonal uppfattar och använder lagen om patientens ställning och rättigheter. Skriva på tystnadsplikten.
eHälsans olika användningsområden och dess betydelse i vården.
Begreppet evidens. Att vårda på evidensbaserad grund. Vetenskapligt skrivande. Bibliotekskunskap.
Team och nätverksarbete.
Studieteknik.
Handhygien, skyddskläder (inkl användning av rena och sterila handskar) och klädregler. Basalt smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv. Smittskyddslagstiftning. Hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien.
Ergonomiska principer inkl olika typer av hjälpmedel.
Subjektiv och objektiv bedömning av patienters status med fokus på grundläggande bedömning av och basala åtgärder vid sviktande cirkulation och andning.
Vårdtekniska moment: blodtryck, puls, temperaturmätning, kapillär återfyllnad, kompressionsbehandling av underben (lindning), andningsfrekvens, kapillär syremättnad i blodet (saturation), auskultation av andningsljud, observation av patientens medvetandegrad och hudkostym i relation till sviktande cirkulation och andning, administrering av syrgas, administrering av subkutana och intramuskulära injektioner (inkl. insulinpenna/-spruta), kapillärprovtagning, urin- och fecesprovtagning samt HLR med hjärtstartare.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, seminarier och presentationer.
obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Hemtentamen. Inlämningsuppgifter. Seminarium. Grupparbete. Praktiska moment inkl. skriftlig tentamen. Verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlborg Lyckhage. E. (red.) (2014). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Omvårdnad som profession och akademiskt ämne; Patientsäkerhet; Från patientjournaler till digitala informationssystem; eHälsa som stöd i omvårdnadsarbetet.
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Hälsobegreppet – synen på hälsa och sjuklighet; Etiska stigar och moraliska vandringar; Vårdrelationer – en filosofisk belysning; Vårdrelationer- en empirisk belysning; Delaktighet i rollen som patient; Omvårdnad genom kommunikativa handlingar.
Gard, G. & Melander Wikman, A. (red.) (2012). E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Definitioner och modeller för e-hälsa; Från MobiHealth till My Health@Age – utveckling av teknik med deltagande metodik; Hälsopromotion i arbetslivet – är IKT ett verktyg för ökad hälsa?
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. [www] Hämtad 07.04.2017. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/l_halso_och_sjukvard_halsoskydd_och_djurskydd_2012.pdf
Lag om patientens ställning och rättigheter (17.08.1992/785). Finlands författningssamling. [www] Hämtad 07.04.2017 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785
Lindwall, L., Dahlberg, K. & Bergbom, I. (2001). Den talande kroppen – en vårdvetenskaplig studie ur blivande sjuksköterskors livsvärldsperspektiv. Vård i Norden, 21(4), 16–20.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Inledning; Modeller för kommunikation och samtal; Patienten möter sjuksköterskan och vården; Sjuksköterskan som samtalspartner; De goda samtalen, (203s)
Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. Del I Vårdetikens grunder Kapitel: Etik och vårdande; Etik som teoretisk verksamhet; Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund, Del II Kapitel: Om etiska teorier; Pliktetik; Konsekvensetik; Dygdetik; Närhetsetik; Ett fall och sex teorier. Del III Etiska begrepp, kapitel: Livskvalitet och ett gott liv; Hälsa och sjukdom; Autonomi; Delaktighet; Ansvar; Integritet; Människovärde och värdighet; Rättvisa och jämlikhet; Ett fall och åtta begrepp.
Social- och hälsovårdsministeriet (2001). Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 (Social- och hälsovårdsministeriets
publikationer 2001:5). Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. [www] Hämtat 04.05.2017.
http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-0981-7 (36 s)
Svensk sjuksköterskeförening (2017). En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier. [www] Hämtad 07.04.2017 https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/en.etisk.kompass.for.sjukskoterskor.i.sociala.medier.pdf
Svensk sjuksköterskeförening (2016). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. [www] Hämtad 07.04.2017 https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf
Svensk sjuksköterskeförening (2014). Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation. [www] Hämtad 07.04.2017 https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/om-svensk-sjukskoterskeforening-publikationer/sjukskoterskans_profession-grunden_for_din_legitimation.pdf
Ålands landskapsregering. (u.d.). Hälsopolitiskt program för Åland för 2010-2020. Mariehamn: Ålands landskapsregering. [www] Hämtat 0 7.04.2017. http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/halsopolitiskt_program_aland_2010-2020.pdf
Vårdhandboken: administration och juridik. [www] Hämtad 04.05.20017 http://www.vardhandboken.se/Kategori/Administration_och_juridik Kapitel: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Smutstvätt (Översikt; Allmänna tvättrutiner).
Vårdhandboken: bemötande. [www] Hämtad 04.05.2017 http://www.vardhandboken.se/Kategori/Bem%C3%B6tande
Vårdhandboken: hygien, infektioner och smittspridning [www] Hämtad 07.04.2017 http://www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning Kapitel: Basala hygienrutiner; Blodburen smitta; Huddesinfektion (Ingrepp med liten risk för infektion); Patientens personliga hygien; ; Sängen, vårdbädden.
Vårdhandboken: omvårdnad och behandling. [www] Hämtad 07.04.2017 http://www.vardhandboken.se/Kategori/Omv%C3%A5rdnad_och_behandling Kapitel: Hjärt-lungräddning; Munhälsa; Sänggrindar.
Vårdhandboken: provtagning och undersökning [www] Hämtad 07.04.2017 http://www.vardhandboken.se/Kategori/Provtagning_och_unders%C3%B6kning Kapitel: Blodprov, kapillär provtagning; Blodtrycksmätning, manuell; Injektioner; Pulspalpation, pulsmätning; Temperaturmätning.

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbete. Seminarium. Presentationer skriftligt och muntligt. Praktiska övningar. Verksamhetsförlagsd utbildning. Självstudier. Film följt av reflekterande samtal i skrift och muntligt.

Övrigt

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:06