Sjukskötare – Grundläggande näringslära

Kurskod VA161102-3
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

Mål relaterat till anatomi och fysiologi:
-Redogöra för människokroppens struktur och funktion på cell-, organ-, organsystem- och organismnivå hos vuxna och äldre
-Förklara nervsystemets struktur och roll i regleringen av fysiologiska förlopp
-Identifiera strukturer och förklara funktioner i: cirkulationssystemet, respirationssystemet, blodet, rörelseapparaten, matspjälkningsystemet, endokrina systemet, njurar och urinvägar, sinnesorganen samt hjärnan
-Tillämpa teoretisk kunskap genom att reflektera, dra slutsatser och relatera till fysiologiska funktioner utifrån i kursen integrerade fall och praktiska övningar

Mål relaterat till immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien:
-Förklara immunsystemets uppbyggnad samt redogöra för grundläggande immunologiska processer
-Redogöra för mikroorganismernas samspel med människan, för smittvägar samt för provtagning och diagnostisering i samband med infektionssjukdomar
-Redogöra för de samhällsförvärvade infektioner som tematiseras under kursen med hänsyn till patogenes, symtom och tecken, behandling och omvårdnad vid infektionssjukdom
-Diskutera relevansen av vårdrelaterade infektioner för individen, sjukvården och samhället, känna till fenomenet multiresistenta bakterier samt beskriva förebyggande vård/rutiner
-Redogöra för begreppet antibiotika/antimikrobiella läkemedel inklusive resistensutveckling, samt för grundläggande principer och problem vid antibiotikabehandling

Mål relaterat till grundläggande näringslära och basal kunskap i vätskebalans:
-tolka och använda näringsrekommendationer för att främja hälsosamma och hållbara matvanor
-beräkna energi- och vätskebehov hos friska personer
-redogöra för grundläggande principer gällande livsmedelshygien

Innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser
Delkurs 1: Anatomi och fysiologi 10,5 sp
-Grunder i medicinsk terminologi; Cell och vävnader; Utvalda skelettdelar och muskler/deskriptiv och topografisk anatomi; Centrala och perifera nervsystemets anatomi och fysiologi; Cirkulationsorganens anatomi och fysiologi; Respirationsorganens anatomi och fysiologi; Blodet; Rörelseapparatens anatomi och fysiologi; Matspjälkningssystemets anatomi och fysiologi; Endokrina systemets anatomi och fysiologi; Njurarnas och urinvägarnas anatomi och fysiologi; Sinnesorganens anatomi och fysiologi samt högre hjärnfunktioner.

Delkurs 2: Immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien 3sp:
– Immunsystemet och grundläggande immunologi; Mikrobiologi och sjukhushygien: infektion, smittämnen, smitta; antibiotika; symtom och tecken på infektion; diagnostik och provtagning; specifika bakteriella infektioner; multiresistenta bakterier; virusinfektioner i ett urval; parasiter och svampar; antibiotikabehandling; omvårdnad vid infektion; smittskyddsarbete; förebyggande arbete mot infektioner; vårdhygien och vårdrelaterade infektioner; mikrobiologisk odling och provtagningsutrusning, inklusive agar.

Delkurs 3: Grundläggande näringslära 1,5 sp
-Näringsrekommendationer; Energi- och vätskebalans, peroralt intag; livsmedelshygien.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, övningar, seminarium.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Delkurs 1: Skriftliga och muntliga examinationer. Aktivt deltagande i övningar och seminarier.
Delkurs 2: Grupparbete och posterpresentation. Skriftlig examination.
Delkurs 3: Test på lärplattform; näringslära. Hemtentamen; beräkna eget energi- och vätskebehov, göra mat/vätskeregistrering. Bedömning: Godkänd/underkänd

Kurslitteratur och studiematerial

Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2013). Fysiologi: med relevant anatomi. (3., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Introduktion; Cellen; Transporten, försvaret och skyddet: Hudsystemet; Rörelseförmågan: fig. skelettet, skelettmuskler, rörelser; Styrning: nervsystemet, centrala nervsystemet, perifera nervsystemet, nervsystemets funktionsprincip; Transporten, försvaret och skyddet: Cirkulationssystemet, blodet; Gasutbytet; Styrning: nervvävnaden, motoriska funktionen; Rörelseförmågan: skelettsystemet, skelettmuskelsystemet; Näringshanteringen; Styrning: endokrina systemet; Kroppsvätskeregleringen; Styrning: sensoriska funktionen, tal- och skrivförmågan, sömnen.

Ekwall, A. & Jansson, A. (red.) (2016). Omvårdnad & medicin. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Kapitel: Immunologi kopplat till sjukdomar: inflammation, infektion och immunsystemet; handslag och slängkyssar; var finns immunsystemet; immunsvar, antigen och MHC; antikroppar, B-celler och plasmaceller; cytokiner. Kapitel: Infektionssjukdomar: grundläggande begrepp; initial bedömning (datainsamling); anamnes; symtom och tecken; diagnostik och provtagning; problemidentifiering; specifika bakteriella infektioner; virusinfektioner; malaria och svampinfektioner; antibiotikabehandling; övrig omvårdnad; särskilda aspekter på smittsamma sjukdomar; förebyggande arbete mot infektionssjukdomar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om livsmedelshygien (852/2004/EU). Hämtad 26.05.2016 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:SV:PDF

Landskapslag (26:2007) om tillämpning av livsmedelslagen. Ålands författningssamling. [www] Hämtad 26.05.2016 http://old.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2007_nr26.pdf

Skolin, I. (2014). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Näringslära; Energibalans; Livsmedelshygien.

Statens näringsdelegation. (2014). Mat ger hälsa. Finska näringsrekommendationer 2014. [www] Hämtad 25.1.2016 http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/naringsrekommendationer_2014_web.pdf

Vårdhandboken. [www] Hämtad 3.10.2015 http://www.vardhandboken.se/ Avfall, farligt (smittförande avfall; skärande, stickande och smittförande avfall); Blodburen smitta; Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård; Smitta och smittspridning; Smutstvätt; Städning

Artikelsamling:

Goodband, A., Oakley, S., Rayner, J., Toms, J., & Brostoff, J. (2014). Influenza: disease, epidemiology and the importance of vaccination uptake by healthcare workers. Primary Health Care, 24(7), 33-38.

Katz, D. L., & Meller, S. (2014). Can we say what diet is best for health?. Annual review of public health, 35, 83-103.

Skyman, E., Sjöström, H. T., & Hellström, L. (2010). Patients’ experiences of being infected with MRSA at a hospital and subsequently source isolated. Scandinavian journal of caring sciences, 24(1), 101-107.

Referenslitteratur:

Budowick, M., Bjerneroth, G., & Svensson, B. A. (1993). Anatomisk atlas. (1. uppl. eller senare) Stockholm: Liber utbildning.

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnad som profession och akademiskt ämne. Hälsa och ohälsa. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Hinkle, J.L. & Cheever, K.H. (2014). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (13. ed.).

Medscape. [www] Hämtad 13.5.2016 http://emedicine.medscape.com/infectious_diseases Infectious diseases articles

Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Weston, D. (2013). Vårdhygien för sjuksköterskor: med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Övningar/laborationer. Grupparbete. Seminarium. Självstudier.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:05