Sjukskötare – Valfri VFU

Kurskod VA127324
Studiepoäng 6
Lärandemål

Mål-strategi-resultat redogörelse där studerande
– veckan innan VFU:n inleds presenterar tydliga lärandemål utifrån ovanstående mål
(omvårdnadskunskaper, omvårdnadsfärdigheter samt förhållningssätt i omvårdnaden som den
studerande önskar förkovra sig i)
– under VFU-veckorna varje fredag redogör för uppnådda resultat genom att kritiskt reflektera
med hjälp av såväl vetenskap som beprövad erfarenhet
– efter avslutad VFU inför sista VFU-dagen sammanfattar de uppnådda resultaten och hur lärande
målen uppnåtts och delger såväl handledande sjukskötare på VFU som VFU-ansvarig lärare dessa

Innehåll

Mål-strategi-resultat redogörelse där studerande
– veckan innan VFU:n inleds presenterar tydliga lärandemål utifrån ovanstående mål
(omvårdnadskunskaper, omvårdnadsfärdigheter samt förhållningssätt i omvårdnaden som den
studerande önskar förkovra sig i)
– under VFU-veckorna varje fredag redogör för uppnådda resultat genom att kritiskt reflektera
med hjälp av såväl vetenskap som beprövad erfarenhet
– efter avslutad VFU inför sista VFU-dagen sammanfattar de uppnådda resultaten och hur lärande
målen uppnåtts och delger såväl handledande sjukskötare på VFU som VFU-ansvarig lärare dessa

Närvaro

För närvaro under VFU, se gällande direktiv.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Mål-strategi-resultat redovisning enligt fastställda kriterier, dvs. skriftlig redovisning inför, under
och efter VFU. VFU (för bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument).

Kurslitteratur och studiematerial

Lämplig kurslitteratur liksom annan lämplig litteratur. Litteraturen bör vara relaterad till
intresseområdet, till professionen och yrkesutövandet generellt samt till kärnkompetensernas
delområden. Omfattningen av litteratur skall för 5 sp motsvara 1000 sidor vetenskaplig litteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1-6.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning inkl. skriftlig redovisning.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:00