Sjukskötare – Klinisk slutexamination

Kurskod VA167318
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering
– visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet
– tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter
– utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan

Etik och professionalitet i vården
– visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar
– med en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och relevant lagstiftning
– visa noggrannhet, pålitlighet och omdöme samt prioritera och slutföra åtaganden

Ledarskap och företagande
– planera, leda och samordna vård- och hälsoarbetet självständigt
– ha förmåga till lagarbete och tillvarata arbetslagets och andra yrkesgruppers kunskaper/erfarenheter och genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten

Klinisk vård
– ha kunskap om de vanligaste sjukdomarna (allmänmedicin och medicinska specialområden, allmänkirurgi och specialkirurgi, barnavård och barnsjukdomar, mödravård, mentalvård och psykiatri, åldringsvård och geriatrik) för att kunna definiera behovet av vård och omsorg
– genomföra vårdtekniska moment och använda den tekniska apparatur som behövs inom vården på ett sätt som beaktar både patientsäkerhet och ergonomi
– arbeta aseptiskt och motverka infektioner
– hantera läkemedel och läkemedelsberäkning på ett adekvat sätt och med patientsäkerhet i fokus samt kunna följa upp och informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– bedriva evidensbaserad omvårdnad
– kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
– självständigt och i samverkan med patienten och/eller närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, ge vård och behandling samt följa upp omvårdnadsåtgärder
– muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt dokumentera dessa, inkl. hålla rapport och överrapportering

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov och i olika vårdkontext
– visa förmåga att ta egna initiativ/komma med förslag som kan upprätthålla/förbättra omvårdnad, patientens och/eller närståendes situation och/eller verksamheten samt att i samverkan med andra i efterhand utvärdera erfarenheter
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera situationer som kan äventyra patienters/närståendes/personals säkerhet (ex smitt-/fallrisk, komplikationer, förväxlingar, utrymning) och kunna redogöra för författningar och aktuella kunskaper beträffande avvikelser/säkerhetsmedvetande

Handledning och undervisning
– informera och undervisa patient och/eller närstående
– ge patienter och närstående bästa möjliga förutsättningar att göra evidensbaserade val i relation till sin hälsa, men också att låta personen göra det val han/hon önskar samt att respektera och inte moralisera de val personen gör
– tillämpa pedagogiska verktyg och strategier för att hantera patientundervisningssituationer
– visa förmåga att självständigt planera, organisera, genomföra och utvärdera handledning av annan studerande utifrån personens behov och förutsättningar samt kritiskt granska det egna handledarskapet

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete
– arbeta utifrån ett rehabiliterande arbetssätt
– visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– samverka med andra professioner och verksamheter för att förbättra vårdens resultat

Innehåll

Kursen är indelad i flera moment.

Moment 1 (3 sp): Examination av enskilda moment
– Skriftlig examination med inriktning mot vanligt förekommande medicinska och kirurgiska symtom och sjukdomstillstånd
– Läkemedelsräkning- och behandling (LOVe)
– Uppvisande av teoretiska och praktiska kunskaper i enskilda praktiska moment (livräddande första hjälp inkl. D-HLR; övervakning av cirkulation och andning; kapillär- och venprovtagning; kateterisering av urinvägar; administrering av syrgas, trakeostomivård, rensugning av luftvägar, nebulisering; vård av patient med perifer venkateter, central venkateter och/eller subkutan venport; vård av patient med enteral nutrition inkl insättande av nasogastrisk sond; administrering av blodprodukter; vård av patient med dränage)

Moment 2 (4,5 sp): Genomförande av förändringsarbete

Moment 3 (7,5 sp): Examination: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt examinerande moment. För närvaro under VFU, se gällande direktiv. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Godkänd i tentamen i läkemedelsräkning- och behandling (LOVE). Godkända kunskaper i livräddande första hjälp inkl. D-HLR. Godkända teoretiska och praktiska kunskaper i enskilda praktiska moment. Godkänd skriftlig fallbaserad examination. Godkänt förändringsarbete. VFU (för bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument).

Kurslitteratur och studiematerial

Lämplig kurslitteratur. Material i samband med de enskilda praktiska momenten. Material i samband med läkemedelsräkning- och behandling (LOVe).

Artikelsamling:
Kaihlanen, A-M., Haavisto, E., Strandell-Laine, C. & Salminen, L. (2017). Facilitating the transition from a nursing student to a Registered Nurse in the final clinical practicum: a scoping literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2018), 466-477.

Murray, M., Sundin, D. & Cope, V. (2018). Benner’s model and Duchscher’s theory: Providing the framework for understanding new graduate nurses’ transition to practice. Nurse Education in Practice, 34(2019), 199-203.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1-6.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Tentamen i läkemedelsräkning- och behandling. Genomförande av praktiska moment. VFU inkl. skriftlig reflektion. Skriftlig fallbaserad examination. Genomförande av förändringsarbete.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:00