Sjukskötare – Examensarbete

Kurskod VA166417
Studiepoäng 15
Lärandemål

Studerande kan efter avslutad kurs
– visa kunskap och förståelse för huvudområdet omvårdnad och dess vetenskapliga grund samt fördjupad förståelse inom det område examensarbetet omfattar
– identifiera och avgränsa ett för yrkesutövningen relevant forskningsområde samt beskriva empiriskt nuläge
– formulera ett problem och syfte utifrån empiriskt nuläge samt säkerställa sig om att syftet relaterar väl till övriga arbetets alla delar
– motivera val av vetenskaplig design och metod samt systematiskt genomföra litteratursökning/datainsamling
– kritiskt analysera och presentera ett resultat som svarar på examensarbetets syfte samt diskutera detta i relation till aktuell forskning och relevanta teorier för omvårdnad
– värdera och diskutera det egna arbetets betydelse för kunskapsutvecklingen inom omvårdnad
– visa medvetenhet över forskningsetiska, samhälleliga och intersektionella aspekter
– på en vetenskaplig nivå, kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbete
– visa ansvar för att planera, genomföra och producera ett examensarbete med beaktande av vetenskapliga krav och given tidsram
– muntligt presentera examensarbetet med vetenskaplig redlighet

Innehåll

Planering och genomförande av ett vetenskapligt examensarbete inom sjukskötarebs kompetensområde utifrån aktuella riktlinjer. Arbetet utgör en fördjupning i huvudområdet omvårdnad och tillämpning av kunskaper i vetenskaplig teori och metod. Arbetet genomförs under handledning, enskilt och/eller i grupp. Arbetet omfattar vidare respondentskap och opponentskap samt en offentlig presentation.

Närvaro

Minst tre och max fem handledningstillfällen ingår i arbetsprocessen. Utöver detta gäller obligatoriskt och aktivt deltagande vid handledningstillfällen och obligatoriska seminarium. Obligatorisk närvaro vid offentligt presentationstillfälle.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

I enlighet med kvalitetsledningsdokument B.1.3.4-4 . Om studerande efter fem handledningstillfällen inte uppfyller kursbeskrivningens mål erhålls vitsordet underkänd (U).

Kurslitteratur och studiematerial

Alligood, M.R. (red.) (2018). Nursing theorists and their work. (9. ed., tidigare upplaga kan användas) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby. (601s).
Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (198s)
Bidstrup Jörgensen, B. & Steenfeldt, V.Ö. (red.) (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling. Stockholm: Liber. (216s).
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl., tidigare upplaga kan användas) Stockholm: Natur och Kultur. (219s).
Forskningsetiska delegationen (2013). God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. [www] Hämtat 16.10.2018. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3. uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur. (262s).
Henricson, M. (red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2 uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur. (510s).
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl., tidigare upplaga kan användas) Stockholm: Liber. (316s)
Polit, D. & Beck, T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed., tidigare upplaga kan användas) Philadelphia: Wolters Kluwer.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2 uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. (343s).
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (186s).
World Medical Association. WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles For Medical Research Involving Human Subjects. [www] Hämtat 16.10.2018. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
ARENE (u.å). Etiska rekommendationer för examensarbeten på yrkeshögskolor. Hämtat 12.12.2018.
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/ETISKA%20REKOMMENDATIONER%20F%C3%96R%20EXAMENSARBETEN%20P%C3%85%20YRKESH%C3%96GSKOLOR.pdf

Förkunskaper

Samtliga kurser under termin 1-5.Godkänd projektplan i kursen Att värdera och använda teori – vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Examensarbetet är vanligen en litteraturstudie, men kan även bestå av ett mindre forskningsprojekt. Examensarbetet skrivs i regel i par och under handledning. Utöver detta ingår deltagande i seminarier, där studerande kritiskt granskar andras arbeten och försvarar eget arbete. Det färdiga examensarbetet presenteras offentligt.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:39