Sjukskötare – Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

Kurskod VA166216
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Personcentrering och Etik och professionalitet i vården
– diskutera etiska överväganden i relation till forskningsprocessen

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– identifiera och tillämpa sökvägar/e-resurser och sammanställa sökresultat enligt vetenskapliga kriterier
– visa förmåga att ta del av och kritiskt granska forskningsresultat med olika typer av kvalitativ resp. kvantitativ design inklusive att kunna kvalitetsgranska studier av bägge slag
– visa förmåga att sammanställa översikter av litteratur/material
– argumentera för val av forskningsområde och -problem samt formulera relevant syfte i samband med uppgörande av projektplan
– visa förmåga att tillämpa metodkunskap för att planera studie; välja relevant studiedesign, planera urval, samla data, analysera datamaterial och sammanställa vetenskapligt resultat
– visa förmåga att använda teorier och/eller empiriska resultat som referensram för vetenskapligt arbete inom omvårdnad liksom argumentera för val av referensram
– tillämpa forskningsprocessen, dvs. planera, genomföra och presentera en projektplan utarbetad i enlighet med vetenskapliga kriterier och i enlighet med uppgjord tidsplan
– kritiskt reflektera över forskningsprocessen i det egna arbetet (respondentskap) och i medstuderandes arbeten (opponentskap)

Innehåll

Kvantitativ och kvalitativ design och metoder, litteraturöversikt – modeller/tabeller för granskning och sammanställning. Forskningsprocessen; problemformulering, syfte och frågeställningar. Teoretisk referensram. Den akademiska texten, vetenskapligt skrivande och att skriva referenser – APA, paperpile. Forskningsetik.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktion och seminarier.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i
samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Inlämningsuppgift. Projektplan.

Kurslitteratur och studiematerial

Alligood, M.R. (red.) (2017). Nursing theorists and their work. (9. ed. eller tidigare.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby.

Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Bidstrup Jörgensen, B. & Steenfeldt, V.Ö. (red.) (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling. Stockholm: Liber.

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl.) Stockholm: Natur och Kultur.

Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. [www] Hämtat 16.10.2018. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Helsingforsdeklarationen. [www] Hämtat 16.10.2018. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

Henricson, M. (red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2 uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.

Polit, D. & Beck, T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2 uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.

Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Artikelsamling och övrig relevant litteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1-5.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar. Självstudier/grupparbete. Seminarier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:02