Sjukskötare – Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

Kurskod VA164311
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Personcentrerad omvårdnad
– utifrån aktuell kontext, identifiera patienters och närståendes upplevelse av hälsa och sjukdom, behovet av information/handledning/samtal samt tillvarata patienters och närståendes resurser i syfte att öka delaktighet i vården
– visa förmåga att se människan i samband med akut sjukdom/försämring och/eller olycka/trauma
reflektera över vad den teknologiska vårdmiljön innebär för patienten och närstående

Etik och professionalitet i vården
– visa etisk medvetenhet genom att visa förmåga att analysera situationer utifrån aspekter som patientens självbestämmande, informerat samtycke och vårdpersonalens ställningstaganden med särskild fokus på akuta/livshotande tillstånd
– visa förmåga till självkritik, inse egna styrkor och utvecklingspotential och visa ansvar för eget lärande och utveckling, och att ta rätt på och följa föreskrifter och styrdokument, visa noggrannhet, pålitlighet och omdöme samt prioritera och slutföra åtaganden.
– kritiskt reflektera kring dokument som styr verksamheten såsom värdegrund, policy, lagstiftning, strategier och dylikt samt hur de tillämpas i verksamheten

Ledarskap och företagande
– reflektera över sjukskötarens roll som arbetsledare och identifiera egna resurser och behov som blivande arbetsledare överlag och specifikt i samband med akuta sjukdomstillstånd
– visa utvecklad förmåga att tillvarata arbetslagets och andras kunskaper och att genom teamsamverkan och samverkan med andra instanser bidra till helhetssyn och säker vård av patienten och att specifikt reflektera över detta i samband med akuta sjukdomstillstånd och/eller olycka/katastrof

Klinisk vård
– tillämpa teoretiska kunskaper kring olika medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd för att bedöma behov av omvårdnad samt planera, genomföra dokumentera och utvärdera omvårdnadsåtgärder
– tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/skada/trauma
– tillämpa teoretiska kunskaper om riskfaktorer för uppkomst av sår, olika typer av sår, sårläkningsprocessen, läkningshämmande faktorer samt behandling av olika typer av sår
– tillämpa teoretiska kunskaper om faktorer som kan påverka patienters näringsstatus och syra-bas- och vätskebalans, genomföra grundläggande bedömning vid rubbningar i syra-bas- respektive vätskebalans samt förklara varför och när enteral respektive parenteral nutrition är lämpligt att tillämpa
– tillämpa teoretisk kunskap om medicinteknisk utrustning, krav på teknisk säkerhet och olika typer av märkning/standarder samt risker med medicinteknisk utrustning (inkl. grunder i ellära)
– utföra olika vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktisk tillämpning samt förutse komplikationer och eventuella felkällor
– tillämpa läkemedelsräkning och verkställa läkemedelsordinationer enligt rådande föreskrifter med patientens och egen säkerhet i fokus samt iaktta läkemedlens effekter och biverkningar

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande samt Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– självständigt genomföra ankomstsamtal samt dokumentera väsentlig data; identifiera individuella behov/risker/resurser (statusbedömning objektivt och subjektivt) i syfte att, med utgångspunkt i tillgänglig evidens, upprätta och dokumentera plan för patienters omvårdnad; dokumentera utförda omvårdnadsåtgärder och/eller uppföljning av omvårdnadsåtgärder; sammanställa omvårdnadsepikris med väsentlig data
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera situationer som kan äventyra patienters/närståendes/personals säkerhet (ex smitt-/fallrisk, komplikationer, förväxlingar, utrymning) och kunna redogöra för författningar och aktuella kunskaper beträffande avvikelser/säkerhetsmedvetande
– principerna för (medicinsk) katastrofberedskap och stora olyckor
– visa förmåga att iaktta patientsäkerhet och att iaktta risker för eller konstaterat vårdlidande
– visa förmåga att ta egna initiativ/komma med förslag som kan upprätthålla/förbättra omvårdnad, patientens och/eller närståendes situation och/eller verksamheten samt att i samverkan med andra i efterhand utvärdera erfarenheter

Handledning och undervisning samt Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– utifrån aktuell kontext, identifiera patienters behov av egenvård, handleda patienter i egenvård och informera om hemvårdsföreskrifter efter undersökning/behandling/ingrepp
– visa på förmåga att informera om och förbereda patienter för olika typer av undersökningar och behandlingar som genomförs på radiologisk avdelning samt kunna identifiera risker med olika typer av radiologiska undersöknings- och behandlingsmetoder
– tillämpa pedagogiska verktyg i undervisning och handledning av patienter

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– reflektera över organisation, struktur och vårdkedjan samt dessas inverkan på vårdens resultat
– tillämpa plan för akut/initialt omhändertagande (ABCDE)

Innehåll

Kursen är indelad i 3 moment:
Moment 1 (1,5 sp): Praktiska övningar i form av simulatorövningar och enskilda praktiska moment inkluderat teori och praktik kring vårdtekniska moment (parenteral nutrition, subkutan venport, central venport, thoraxdränage).
Moment 2 (12 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 3 (1,5 sp): Teoretiskt arbete kopplat till praktiken (VFU-uppgift)

I kursen tillämpas teoretiska kunskaper om patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör bukspottskörtel, gallvägar, lever och njurar. I kursen ingår också tillämpning av kunskaper kring patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid neurologiska och neurokirurgiska symtom och sjukdomstillstånd liksom sår. I kursen tillämpas om möjligt även kunskaper om akutsjukvård, radiologi och medicinteknisk säkerhet, liksom parenteral nutrition och syra-bas- och vätskebalans. Katastrofplan, akut omhändertagande.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och reflektionstillfälle. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart. För närvaro under VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Moment 1: Aktivt deltagande. Praktisk och skriftlig examination. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra VFU.
Moment 2: Aktivt deltagande i VFU och reflektionstillfälle. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetsledningsdokument
Moment 3: Inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red). (2016). Omvårdnad & Medicin. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Akuta medicinska tillstånd; Neurologiska sjukdomar; Endokrina sjukdomar; Sjukdomar i levern; Njursjukdomar.

Kumlien, C. & Rystedt, J. (red.). (2016). Omvårdnad & Kirurgi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Akut omhändertagande; Trauma; Nutrition; Sår vid kirurgi och trauma; Interventionell radiologi; Gallvägar, bukspottkörtel, lever och mjälte; Urologi; Endokrinkirurgi; Neurokirurgi; Transplantationskirurgi.

Lindholm, C. (2012). Sår. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.). (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Läkemedel vid infektionssjukdomar; Läkemedel vid sjukdomar i njurar och urinvägar; Läkemedel vid neurologiska sjukdomar; Läkemedel vid diabetes mellitus och sjukdomar i endokrina organ.

Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur och/eller tillhörande app.

Sandberg. H. (2014). Sjuksköterskans samtal. Professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kap: Informera och undervisa; Sjukskötaren som teammedlem och ledare.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2. uppl., även tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Makt som fullmakt, Ansvar.

Vårdhandboken. [www] Hämtat 15.10.2017. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Medicintekniska produkter; Medicinteknisk utrustning för tillförsel av läkemedel, infusioner och sondnäring
Vårdhandboken. [www] Hämtat 15.10.2017. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Central venkateter; Hjärt-lungräddning; Medicinteknisk utrustning för tillförsel av läkemedel, infusioner och sondnäring; Medicintekniska produkter; Magsköljning; Märkning av in- och utfartsvägar;l; Nutrition parenteral;; Subkutan venport; Sårbehandling; Thoraxdränage

Referenslitteratur:
Brunner, L.S. & Smeltzer, S.C.O. (red.). (2008). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (11. ed. eller senare) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Elmqvist, C. & Almerud Österberg, S. (red.). (2014). Akut omhändertagande av trauma: på skadeplats och akutmottagning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Gottberg, K. (red.). (2015). Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

Grefberg, N. (red.). (2013). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. (5. uppl.) Stockholm: Liber.

Henriksson, O. & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Jacobson, B. & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. (3. uppl.) Stockholm: Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik. Kapitel: Elektrisk säkerhet.

Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. (5. uppl.) Stockholm: Liber.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. (1.uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Material vid praktiska övningar

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1 och Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1. Aktivt deltagande i kursen Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd/Underkänd(vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar. Självstudier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Reflektionstillfälle.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:35