Sjukskötare – Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

Kurskod VA164212
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering och etik samt Professionalitet i vården
– visa öppenhet och nyfikenhet för händelser och kunskap i omvärlden samt föra dialog om aktuella etikfrågor i arbetslivet i syfte att utveckla en ökad evidensbaserad etisk kompetens
– relatera etik och efterlevnad av lagstiftning till hållbar utveckling och kvalitet både vad gäller respekt för individ, mångfald och mänskliga rättigheter som miljö/miljörisker och säkerhet
– förstå innebörden i begreppen vårdkvalitet och patienttillfredsställelse (inom primärvård, specialiserad och högteknologisk vård)
diskutera forskningsetiska ställningstaganden i relation till forskning och utvecklingsarbete

Ledarskap och företagande samt Klinisk vård
– reflektera över sjukskötarens ansvar/roll i att leda och utveckla vården, i att bedriva evidensbaserat arbete samt i att skapa en kultur som tillåter detta
– teamarbete och patientsäkerhet samt den enskilda sjukskötarens roll och ansvar i detta

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– arbeta evidensbaserat genom systematiska kunskapsbaserade metoder
– identifiera omvårdnadsvetenskapliga frågeställningar
– använda teori och begrepp inom vetenskapsområdet som referensram för argumentation och utveckling av omvårdnadsområdet
– argumentera för val av vetenskaplig teori och/eller empiriska resultat som referensram för kliniskt arbete och/eller utvecklingsarbete inom omvårdnad

Främjande av hälsa och funktionsförmåga samt Handledning och undervisning
– reflektera över relevansen av metoder, tillvägagångssätt och allmän omvårdnad i relation till sjukskötarens ansvarsområden (att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande)
– skapa förutsättningar för och diskutera sambanden mellan samverkan, stöd, reflektion, kritiskt tänkande och feedback i det evidensbaserade vårdutövandet likaväl som i vårdutvecklingsarbetet

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– identifiera social- och hälsovårdens verktyg för säker patientvård samt relatera till dem i konkreta fall
– beskriva kommande omstrukturering av vård och omsorg i Finland (SOTE-reformen) och reflektera över hur den kan komma att påverka vårdens kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– förevisa evidens för att bedriva en patientsäker vård genom att argumentera utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
– visa fördjupad kunskap och förmåga att använda forskningsresultat i vården och som underlag för kvalitets- och förbättringsarbete
– visa grundläggande kännedom om och redogöra för möjligheter och begränsningar med kvalitativa undersökningsmetoder
– uppvisa kvalitetsgranskning och källkritik vid användning av kvalitativa artiklar.

Innehåll

Innehåll
Moment 1 (2,5 sp. Kvalitetssäkring och patientsäkerhet
Moment 2 (5 sp). Evidensbaserat arbete och beslutsfattande

Utvecklingsarbete med explicit förankring i frågeställningar/problem i det kliniska omvårdnadsarbetet. Ledarskapets betydelse utifrån klinisk erfarenhet och i relation till att arbeta evidensbaserat, säkert och med kvalitet. Patientsäkerhet och kvalitetsledning. Säkerhetskultur- och klimat – vad är säkerhet. Fördjupning i avvikelserapportering. LEAN. Etik och hållbar utveckling. Lagstiftning: patienträttigheter, miljöskydd och renhållning. Kvalitativ metod inkl. forskningsetiska frågeställningar. Litteratursammanställning. Intervjumetodik. Begreppsanalys. Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Fördjupning i evidensbegreppet. Kunskapsutveckling genom induktion och deduktion – förändrings-, kvalitets- och förbättringsarbete i teori och praktik. Teoretiska byggstenar för att leda förändringsarbete och en patientsäker vård. Vårdvetenskap som grund för det professionella beslutsfattandet; vårdteoretiker såsom Martinsen, Travelbee, Orem Martinsen, Eriksson, Watson, Roach, Parse. Peer learning. Presentationsteknik – skriftlig och muntlig framställning. Det vetenskapliga samfundets krav och förväntningar på vetenskapliga arbeten/texter.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion liksom under seminarier och grupparbeten/workshops.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande vid uppföljningar i grupp, samt vid seminarium och workshops. Gruppexamination inkl. muntlig presentation. Nätexamination.

Kurslitteratur och studiematerial

Alligood, M.R. & Marriner-Tomey, A. (red.). (2014). Nursing theorists and their work. (8. ed. eller tidigare) Maryland Heights, Mo.: Mosby. (valda delar beroende av teoretisk referens)

Bidstrup Jörgensen, B. & Östergaard Stenfeldt, V. (red.). (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling. Stockholm: Liber.

Boström, A-M., Nordström, G. & Wilde-Larsson, B. (2017). Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, K. & Martinsen, K. (2009). Å se og å innse. Om ulike former for evidens. Oslo: Akribe As.

Henricson, M. (red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2 uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.

Institutet för hälsa och välfärd. Handbok om patientsäkerhet. [www] Hämtat 21.11.2017. http://www.potilaanopas.fi/sv/index.html

Lag om patientens ställning och rättigheter (FFS 1992/785). Hämtad från Finlex: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920785

Landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (ÅFS 2007:88) [www]. Hämtad från Ålands landskapsregering: http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2007-nr88.pdf

Landskapslag om miljöskydd (ÅFS 2008:124). Hämtad från Ålands landskapsregering: http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2008-nr124.pdf

Landskapslag om renhållning (ÅFS 1981:3). Hämtad från Ålands landskapsregering: http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs1981-nr3.pdf
Patientsäkerhet, Vårdenhetsval. [www] Hämtat 21.11.2017. https://www.vardenhetsval.fi/valj-vardenhet/patientsakerhet/

Polit, D. & Beck, T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. Kap. Foundations of Nursing Research, Conceptualizing and planning a study to generate evidence for nursing, Designing and conducting qualitative studies to generate evidence for nursing, Building an evidence base for nursing practice.

Social- och hälsovårdsministeriet (2017). Patient- och klientsäkerhetsstrategi 2017-2021. Statsrådets principbeslut (Publikationer 2017:10). [www] Hämtat 21.11.2017. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80353/10_2017_Patient-och%20klientsakerhetsstrategi%202017-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgörande av en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses (FFS 341/2011). Hämtad från Finlex: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110341

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. [www] Hämtat 31.10.2017. http://www.sbu.se/

Svensk sjuksköterskeförening (2011). Svensk sjuksköterskeförening om… Evidensbaserad vård och omvårdnad. [www] Hämtat 31.10.2017. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk.sjukskoterskeforening.ssf.om.evidensbasera.vard_2016_2016_webb.pdf

Svensk sjuksköterskeförening (2013). Svensk sjuksköterskeförening om… Implementering. [www] Hämtat 31.10.2017.https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/om_implementering_webb.pdf

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2 uppl., tidigare upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur.

Willman, A., Stolz, P. & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad. (4. uppl., tidigare upplagor kan användas) Lund: Studentlitteratur.

Artikelsamling.

Referenslitteratur
Birkler, J. (2008). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber. (160s).

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur. (60s).

Eriksson, K., Nordman, T. & Myllymäki, I. 1999. Den trojanska hästen. Evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rapport / Institutionen för vårdvetenskap, Åbo akademi, Helsingfors universitetscentralsjukhus, Vasa sjukvårdsdistrikt skn, 1999:1

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (302s)

Methods – Qualitative. (2014). [www]. Hämtat 31.10.2017. http://gsociology.icaap.org/methods/qual.htm

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.

Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur.

Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (red.). (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Wiklund Gustin L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. (343s.)

Övrig relevant litteratur (primärkällor om omvårdnadsteorin samt källor som berör det aktuella problemområdet).

Övrig litteratur från tidigare genomförda kurser för att uppfylla kursmålen.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Förkunskaper

Godkänt vitsord i samtliga kurser termin 1, 2 och 3.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Självstudier. Grupparbete/workshops. Nätbaserad undervisning.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:22