Sjukskötare – Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

Kurskod VA164210
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering
– Reflektera över betydelsen av personcentrering i omvårdnad av patienter med akuta sjukdomstillstånd
– Reflektera över vikten och möjligheten av patienten/närstående som aktiva deltagare vid akuta sjukdomstillstånd

Etik och professionalitet i vården
– Identifiera och reflektera över etiskt svåra situationer som förekommer i samband med vård av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd
– Identifiera och reflektera över särskilda etiska aspekter vid akuta sjukdomstillstånd och patienter i behov av transplantation

Ledarskap och företagande
– Kritiskt reflektera över sjukskötarens roll och betydelse som ledare i vården av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd med fokus på
brådskande situationer
– Redogöra för teamarbetets och kommunikationens betydelse för vård av akut/svårt sjuk patient

Klinisk vård
– Redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och
akuta sjukdomstillstånd
– Beskriva principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatts för akut sjukdom/trauma
– Redogöra för riskfaktorer för uppkomst av sår, olika typer av sår, sårläkningsprocessen, läkningshämmande faktorer samt behandling av olika typer av sår
– Beskriva faktorer som kan påverka patienters näringsstatus och syra-bas- och vätskebalans, ha förmåga att genomföra grundläggande diagnostisering vid
rubbningar i syra-bas- respektive vätskebalans samt förklara när och varför parenteral nutrition är lämpligt att tillämpa
– Redogöra för användningsområden och risker med olika typer av radiologiska undersöknings- och behandlingsmetoder
– Definiera begreppet medicinteknisk utrustning, redogöra för krav på medicinteknisk säkerhet och förklara olika typer av märkning/standarder samt identifiera risker med medicinteknisk utrustning (inkl. grunder i ellära) i vården

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande samt Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– Motivera för betydelsen av att evidensbaserad vård integreras i arbetet inom hälso- och sjukvården framför allt med fokus på brådskande situationer/akuta
sjukdomstillstånd
– Tillämpa kliniska riktlinjer inkl metoder och verktyg efter bästa kunskapsläge (evidens) i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring
kursrelevanta teman
– Visa inblick i vårdforskning genom att fördjupa sig i ett urval av artiklar från omvårdnadsdisciplinen kring kursrelevanta teman
– Visa inblick i kvalitetsledningen inom olika verksamheter inom social- och hälsovård

Handledning och undervisning samt Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– Tillämpa lärande och kommunikation till konkreta patientsituationer, och på basen av detta utveckla egna pedagogiska verktyg och strategier för att kunna
undervisa patienter i samband med diskussioner, övningar och övriga arbeten kring kursrelevanta teman
– Informera om och förbereda patienter för olika typer av undersökningar och behandlingar som genomförs på radiologisk avdelning

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– Beskriva servicestrukturen inom prehospital vård/akutsjukvård

Innehåll

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör bukspottskörtel, gallvägar, lever och njurar. I kursen ingår också patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid neurologiska och neurokirurgiska symtom och sjukdomstillstånd, liksom prevention, bedömning och behandling av olika typer av sår. I kursen studeras även traumatologi och akutsjukvård prehospitalt och på vårdinrättning, liksom radiologi och medicinteknisk säkerhet. Kursen omfattar också parenteral nutrition samt syra-bas- och vätskebalans. I kursen ingår 1 sp tillämpad farmakologi.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt vid arbete med patientfall, arbete i grupp och seminarium. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i arbete med patientfall/arbete i grupp. Seminarium, där studerande uppvisar minst goda kunskaper i förhållande till lärandemål. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra efterföljande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red). (2016). Omvårdnad & Medicin. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Akuta medicinska tillstånd; Neurologiska sjukdomar; Endokrina sjukdomar; Sjukdomar i levern; Njursjukdomar.

Henriksson, O. & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Jacobson, B. & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. (3. uppl.) Stockholm: Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik. Kapitel: Elektrisk säkerhet.

Kumlien, C. & Rystedt, J. (red.). (2016). Omvårdnad & Kirurgi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Akut omhändertagande; Trauma; Nutrition; Sår vid kirurgi och trauma; Interventionell radiologi; Gallvägar, bukspottkörtel, lever och mjälte; Urologi; Endokrinkirurgi; Neurokirurgi; Transplantationskirurgi.

Lindholm, C. (2012). Sår. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: Läkemedel vid infektionssjukdomar; Läkemedel vid sjukdomar i njurar och urinvägar; Läkemedel vid neurologiska sjukdomar; Läkemedel vid diabetes mellitus och sjukdomar i endokrina organ.

Sandberg. H. (2014). Sjuksköterskans samtal. Professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kap: Informera och undervisa; Sjukskötaren som teammedlem och ledare.

Vårdhandboken. [www] Hämtat 15.11. 2017. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Central venkateter; Hjärt-lungräddning; Medicinteknisk utrustning för tillförsel av läkemedel, infusioner och sondnäring; Medicintekniska produkter; Magsköljning; Märkning av in- och utfartsvägar; Nutrition parenteral; Subkutan venport; Sårbehandling; Thoraxdränage.

Artikelsamling.
Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. (2012). Trapped between doing and being: First providers ́ experience of ‘‘front line’’ work. International emergency nursing, 20(3), 113-119.

Holmberg, M., Forslund, K., Wahlberg, A C. & Fagerberg, I. (2014). To surrender in dependence of another: the relationship with the ambulance clinicians as experienced by patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(3), 544-551.

Wiman, E. & Wikblad, K. (2003). Caring and uncaring encounters in nursing in an emergency department. Journal of clinical nursing, 13(4), 422-429.

Ådahl, S. (2013). When death enables life: incorporation of organs from deceased donors in Finnish kidney recipients. Mortality, 18(2), 130-150.

Referenslitteratur:
Brunner, L.S. & Smeltzer, S.C.O. (red.). (2008). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (11. ed. eller senare) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
Elmqvist, C. & Almerud Österberg, S. (red.). (2014). Akut omhändertagande av trauma: på skadeplats och akutmottagning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Gottberg, K. (red.). (2015). Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.
Grefberg, N. (red.). (2013). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. (5. uppl.) Stockholm: Liber.
Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. (5. uppl.) Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. (1.uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.). (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1 och Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Patientfall (arbete enskilt och i grupp). Föreläsningar. Examinerande seminarium. Självstudier. Även andra arbetsformer kan ingå, vilket ansvarig lärare informerar om i samband med kursstart.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:38