Sjukskötare – Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

Kurskod VA163308
Studiepoäng 15 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

Personcentrering
Utifrån aktuell kontext, identifiera patienters och närståendes upplevelse av hälsa och sjukdom, samt tillvarata patienters och närståendes resurser i syfte att öka delaktighet i vården
Visa omsorg och respekt för patientens självbestämmande, integritet, sociala och kulturella situation; visa öppenhet mod och hänsyn till olika värderingar

Etik och professionalitet i vården
Identifiera samt reflektera över patienters och närståendes behov av stöd, lindring, tröst, meningsfullhet och sörjande i samband med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd
Reflektera över patientens och/eller närståendes upplevelse av isolering i samband med (potentiell) infektion/infektionskänslighet

Klinisk vård
Tillämpa teoretiska kunskaper kring olika medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd för att bedöma behov av omvårdnad
Tillämpa teoretiska kunskaper om allmän pre- och postoperativ omvårdnad, vanligt förekommande postoperativa komplikationer samt prevention, behandling och omvårdnad av dessa
Tillämpa riktlinjer och teoretisk kunskap om specifika riktlinjer/kriterier och omvårdnad i samband med dagkirurgi
Tillämpa teoretisk kunskap om den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt, metoder för bedömning av symtom samt interventioner för symtomkontroll
Tillämpa grundläggande bedömning av patientens kroppstemperatur, elimination, aktivitet och fallrisk, mun-, nutritions- och hudstatus, kommunikationsförmåga, medvetandegrad och sömn samt avancerad bedömning av patientens cirkulation och respiration, kunna identifiera normaltillstånd, avvikelser, eventuella felkällor samt utföra omvårdnadsåtgärder i relation till avvikelser, inkl. tillämpa evidensbaserade skattningsskalor som stöd för bedömning av patientens status och vårdbehov
Tillämpa metoder för bedömning av patienters smärta, samt metoder för smärtlindring (farmakologisk samt alternativa metoder)
Utföra olika vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktiska tillämpning samt förutse komplikationer och eventuella felkällor
Tillämpa läkemedelsräkning och verkställa läkemedelsordinationer enligt rådande föreskrifter med patientens och egen säkerhet i fokus samt iaktta läkemedlens effekter och biverkningar
Tillämpa basala hygienrutiner i aktuell kontext

Ledarskap och företagande
Visa förmåga att ta egna initiativ/komma med förslag som kan upprätthålla/förbättra omvårdnad, patientens och/eller närståendes situation och/eller verksamheten
Under handledning planera, organisera, prioritera, genomföra och rapportera det dagliga arbetet i samarbete med andra yrkeskategorier
Visa förmåga till självkritik, inse egna styrkor och utvecklingspotential, visa ansvar för eget lärande och utveckling samt visa noggrannhet, pålitlighet och omdöme

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
Självständigt genomföra ankomstsamtal samt dokumentera väsentlig data; identifiera individuella behov/risker/resurser (statusbedömning objektivt och subjektivt) i syfte att, tillsammans med tillgänglig evidens, upprätta och dokumentera plan för patienters omvårdnad; dokumentera utförda omvårdnadsåtgärder och/eller uppföljning av omvårdnadsåtgärder; sammanställa omvårdnadsepikris med väsentlig data

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
Tillämpa SBAR personal i syfte att kommunicera på ett strukturerat sätt som ett led i att öka patientsäkerheten
Visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera situationer som kan äventyra patienters/närståendes/personals säkerhet (ex smitt-/fallrisk, komplikationer, förväxlingar, utrymning)

Handledning och undervisning samt Främjande av hälsa och funktionsförmåga
Identifiera patienters behov av egenvård, handleda patienter i egenvård inkl. informera om hemvårdsföreskrifter efter undersökning, behandling samt kirurgiskt ingrepp
Tillämpa grunderna i motiverande samtal (MI)
Tillämpa metoder som har visat sig kunna stödja livsstilsförändring som kan verka hälsofrämjande

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
Samverka mellan olika instanser inom hälso- och sjukvård

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment
Moment 1 (0,5 sp): Läkemedelsräkning (omvandling, tabletter, injektioner, infusioner och spädning)
Moment 2 (2,5 sp): Praktiska övningar i form av simulatorövningar och enskilda praktiska moment inkluderat teori och praktik kring vårdtekniska moment (perifer venkateter, intravenösa injektioner och infusioner, hantering av medicinska gaser, syrgasbehandling, nebulisering, rensugning av luftvägar, vård av patient med trakeostomi, administrering av blodprodukter, EKG, PEF/spirometri, samt sårdränage)
Moment 3 (12 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 4 (1,5 sp): Teoretiskt arbete kopplat till praktiken (VFU-uppgift)

I kursen tillämpas teoretiska kunskaper gällande patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör cirkulationssystemet, mag-tarmkanalen och rörelseapparaten samt vid vanligt förekommande blod- och tumörsjukdomar. Kursen omfattar också tillämpning av kunskaper gällande patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid KOL, astma och allergi samt allmän pre- och postoperativ vård inklusive vanligt förekommande komplikationer i samband med kirurgi. I kursen ingår även tillämpning av riktlinjer och omvårdnad vid dagkirurgi, palliativ vård och smärtproblematik.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och reflektionstillfälle. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart. För närvaro under VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Moment 1: Skriftlig examination där 100% korrekta svar är en förutsättning för vitsordet godkänt. Godkänt vitsord i momentet är en förutsättning för att genomföra VFU.
Moment 2: Aktivt deltagande. Praktisk och skriftlig examination. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra VFU.
Moment 3: Inlämningsuppgift.
Moment 4: Aktivt deltagande i VFU och reflektionstillfälle. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red.) (2016). Omvårdnad & Medicin. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Initial bedömning och grundläggande undersökningar: EKG; Hjärtsjukdomar; Venös tromboembolism; Lungsjukdomar; Mag-tarmsjukdomar; Cancersjukdomar; Blodsjukdomar.

Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur och/eller tillhörande app.

Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Kunskapsbaserad omvårdnad – från kunskap till säker och effektiv vård; Kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Kumlien, C. & Rystedt, J. (red.) (2016). Omvårdnad & kirurgi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Patientsäkerhet; Svåra samtal; Tobak och alkohol som riskfaktorer vid kirurgi; Hygien; Postoperativ smärta; Optimal kirurgisk återhämtning; Dagkirurgi; Anestesi och intensivvård; Operation; Endoskopi; Postoperativa komplikationer; Bukväggens kirurgi; Övre mag-tarmkanalen; Nedre mag-tarmkanalen; Kärlkirurgi; Bröst- och plastikkirurgi; Thoraxkirurgi; Ortopedi.

Sandberg. H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Informera och undervisa; Sjuksköterskan som teammedlem och ledare

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Värdighet; Andlighet och vårdande; Tröst; Vaka; Lidande.

Vårdhandboken. [www] Hämtat 9.4.2015. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Andningsvård; Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd; Blåsövervakning vid sjukhusvård; EKG; Oxygenbehandling; Orörlighet, komplikationer; Perifer venkateter; Smärtskattning av akut och postoperativ smärta; Sugning av luftvägar; Suturer och suturtagning; Sårbehandling; Trakeostomi; Transfusion av blodkomponenter; Vård i livet slutskede och dödsfall

Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 1. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 2. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Andershed, B., Ternestedt, B. & Håkanson, C. (red.) (2013). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Brunner, L.S. & Smeltzer, S.C.O. (red.) (2008). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (11. ed. eller senare) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (512s).

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. Lund: Studentlitteratur.

Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, C. (2012). Sår. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. (1.uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Stokke, O. & Hagve, T. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Material vid praktiska övningar

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt visat minst goda kunskaper i förhållande till lärandemålen i kursen Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar. Självstudier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Reflektionstillfälle.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:53