Sjukskötare – Ledarskap och hälsovårdsadministration

Kurskod VA163209
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Personcentrerad omvårdnad samt Etik och professionalitet i vården
– redogöra för ledarskapets grunder; ledarstilar, ideologier, samt miljö och kultur
– vårdledarskapets etik; vad är ett gott ledarskap och vad kännetecknar kommunikation och ledarskap i praktiken, ledarskap och gruppen
– visa insikter i ledarskap fokuserat på medarbetare/-na och en god omvårdnad
– visa fördjupade kunskaper i gruppdynamik och konflikthantering

Ledarskap och företagande
– redogöra för vårdens organisationsteorier, hälsovårdens administrativa redskap samt privat och offentlig vård
– visa iniskter i grupprocesser, roller, genus, teamarbete
– känna till möjligheter till karriärsutveckling

Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– känna till strategier för att initiera och leda förändringsarbete inom vårdområdet

Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– redogöra för hälsopolitiska mål relaterat till hälsoekonomi

Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– visa insikter beträffande sambandet kvalitet, resurser, effektivitet och säkerhet

Contents

Personcentrerat förhållningssätt ur ett ledarskapsperspektiv. Ledarskapets grunder och teori. Ledningsprinciper och metoder. Chefskap och ledarskap. Organisation och politisk administrativ styrning av hälso- och sjukvård (offentlig och privat sektor). Administrativa strukturer (organisationstyper och arbetsfördelning) samt administrativa processer (planering, prioritering, beslutsfattande, organisering och utvärdering). Hälsoekonomi. Rättigheter och skyldigheter som sjukskötare – som arbetstagare och i arbetsledande funktion. Delegering. Vårdledarskapets etik. Arbetsskydd. Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv. Att genomföra förändringsarbete ur ett ledarskapsperspektiv. Vårdledarskapets etik.
Sociologi; fördjupning i gruppdynamik och konflikthantering inom teamet. Reflektion över team/grupparbete ur ett ledarskapsperspektiv.

Attendance

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion till under seminarier och grupparbeten.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Aktivt deltagande vid uppföljningar i grupp och seminarium. Gruppexamination och/eller skriftlig individuell tentamen.

Material

Ehrenberg, A. & Wallin, L. (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Styrning och prioriteringar i vården; Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbete; Sjuksköterskans roll som ledare inom kommunal vård och omsorg för äldre. (70s)
Cliff, B. (2012). Patient-Centred Care: The Role of Health Care Leadership. Journal of Healthcare Management 57(6), 381-383.
Lamont S., Brunero S., Lyons S., Foster K. & Perry L. (2015). Collaboration amongst clinical nursing leadership teams: a mixedmethods sequential explanatory study. Journal of Nursing Management, 23(8), 1126–1136.
Lundin, K. & Sandström, B. (2010). Ledarskap inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. (160s)
McDowell J.B., Williams, R.L. & Kautz, D.D. (2013). Teaching the Core Values of Caring Leadership. International Journal for Human Caring, 17(4), 43-51.
Prestia, A.S. (2016). Existential Authenticity: Caring Strategies for Living Leadership Presence. International Journal for Human Caring, 20(1), 8-11.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Sjuksköterskan som teammedlem och ledare (50s)
Sandman, L. & Kjellström, S. Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Etisk kompetens och moralisk utveckling; Professionsetik och värdegrund; Etik och hållbar utveckling; En vårdetisk modell med ett analysinstrument. (68s)

Referenslitteratur:
Lenneer-Axelson, B. & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. (4. utg.) Stockholm: Natur & Kultur.
Ohlson, L. (2011). Pedagogiskt ledarskap. (4. uppl.) Stockholm: Liber.
Rosengren, K. (2014). Vårdledarskap. Lund: Studentlitteratur.
Sharp, L. (2012). Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund: Studentlitteratur.
Velten, J., Tengblad, S. & Heggen, R. (2017). Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar. Stockholm: Liber.

Prerequisite

Godkänt vitsord i samtliga kurser termin 1 och 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG.Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Föreläsningar. Arbete enskilt och i grupp. Handledning. Seminarier.

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 23:42