Sjukskötare – Verksamhetsförlagd utbildning

Kurskod VA162304-2
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Personcentrerad omvårdnad
– exemplifiera personcentrerad omvårdnad och reflektera över betydelsen av personcentrerad omvårdnad i den grundläggande omvårdnaden
Etik och professionalitet i vården
– uppvisa förmåga att handla etiskt vid den grundläggande omvårdnaden samt att reflektera mot etisk teori
Ledarskap och företagande
– skriva CV och personligt brev
– samarbeta intra- och interprofessionellt för att bedriva en god grundläggande omvårdnad
Klinisk vård
– definiera normal kroppstemperatur samt avvikelser, liksom redogöra för omvårdnadsbehov och åtgärder vid feber, inkl. praktiskt genomförande av omvårdnad av patient med feber i olika faser
– redogöra för vanliga förändringar och sjukdomar som kan uppstå i munhålan och dess omgivande vävnader samt åtgärder vid munhälsoproblem inkl. praktiskt genomförande av munvård i olika patientgrupper
– redogöra för faktorer som påverkar nutritionsstatus, orsaker till ätproblem och felnäring samt exemplifiera hur malnutrition kan åtgärdas alternativt stimulera till att gott näringstillstånd bibehålls, inkl. praktiskt genomförande av måltidsstöd/matning och/eller förberedande av en god måltidssituation
– redogöra för praktisk tillämpning av nasogastrisk sond och gastrostomi samt förutse komplikationer och uppvisa färdighet i att sätta nasogastrisk sond liksom omvårdnad av patient med gastrostomi
– redogöra för och bedöma behov av enteral nutrition, typer av sondnäring samt olika sätt att administrera sondnäring, inkl. praktiskt genomförande
– redogöra för normal urin- och tarmfunktion och eventuella störningar i funktionen, beskriva vanliga symtom från urinvägarna och magtarmkanalen samt grundläggande omvårdnadsåtgärder i samband med urinvägssymtom och symtom från magtarmkanalen, inkl. planera för/genomföra motsvarande omvårdnadsåtgärder
– redogöra för faktorer som påverkar risk för immobilisering, trycksår och fall, samt ge förslag på och genomför åtgärder för att motverka dessa komplikationer
– tillämpa hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien och basala hygienrutiner, inkl. hygienrutiner i samband med isolering (risk för att smitta ska spridas från patient)
– tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel samt kunskap om vårdbädden/sängen och sänggrindar
– genomföra grundläggande läkemedelsberäkning samt administrera läkemedel (läkemedel som ges oralt; i näsa, ögon och öron; genom huden; i ändtarmen; i slidan och i livmoderhalsen, subkutant; intramuskulärt) med fokus på patient- och egen säkerhet
Evidensbaserat arbete och beslutsfattande
– genomföra grundläggande evidensbaserade bedömningar av patienters cirkulation, respiration, kroppstemperatur, elimination, aktivitet och fallrisk samt mun-, nutritions- och hudstatus, kunna identifiera normaltillstånd och avvikelser samt eventuella felkällor, inkl. tillämpa evidensbaserade skattningsskalor som stöd för bedömning av patientens status och vårdbehov
– genomföra informationssökning i vetenskapliga databaser samt tillämpa vetenskapligt material i eget arbete
Handledning och undervisning
– informera patient i samband med omvårdnadsåtgärder samt kunna motivera grundläggande omvårdnadsåtgärder på ett för patienten (och närstående) lämpligt sätt
– Främjande av hälsa och funktionsförmåga
– Visa insikt i kommunikativa strategier för att skapa en patientsituation där patientens eget bemäktigande förstärks
– förebyggande arbete relaterat till vanliga komplikationer relaterat till grundläggande omvårdnad såsom undernäring, trycksår och fall
Verksamhetsområden inom social och hälsovård
– förklara avvikelserapporteringsystems syfte och processen vid avvikelserapportering samt tillämpa aktuellt avvikelserapporteringssystem
– tillämpning av elektroniska resurser såsom ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) och vårdhandboken.se.
Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård
– reflektera över egen och andras tillämpning av lagen om patientens ställning och rättigheter

Innehåll

Moment 1 (1sp). Läkemedelsräkning och -hantering (omvandling, perorala läkemedel, injektioner)
Moment 2 (7,5sp). Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inkl. föreläsning i avvikelserapportering och -hantering. Skriva CV/personligt brev. Skriftlig tentamen.
Moment 3 (2sp). Teoretiskt arbete kopplat till VFU (VFU-uppgift) med fokus på munhälsa, ätande och nutrition, störningar i patientens elimination, hud och trycksår samt aktivitet och fallrisk. Praktisk övning gällande nedsättning av nasogastrisk sond.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och grupparbete. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.
För närvaro under VFU, se gällande direktiv.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Tentamen i läkemedelsräkning pch praktiska moment. Aktivt deltagande i praktiska övningar. VFU-uppgift med uppföljande arbete i grupp. Aktivt deltagande i VFU där studerande uppvisar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och lämpligt förhållningssätt i förhållande till kursbeskrivningens lärandemål. För bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur och/eller tillhörande app.
Ekwall, A. & Jansson, A.M. (red.) (2016). Omvårdnad & medicin. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap. Nutrition (10s)
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap. Kroppstemperatur; Aktivitet, rörelse och rörlighet (60s)
Folkhälsan i Finland (u.å). Balans och vardagskraft – för äldreomsorgspersonal (inkl. “Läs mer”). [www] Hämtad 26.8.2016 http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Seniorer/Balans-och-vardagskraft1/For-aldrevardspersonal1/
Vårdhandboken. [www] Hämtad 26.8.2016 http://www.vardhandboken.se/ Fallprevention; Förstoppning; Lavemang; Munhälsa; Nutrition; Nutrition, enteral; Orörlighet, komplikationer; Sonder, inläggning och skötsel; Temperaturmätning; Trycksår
Artikelssamling; utifrån studerandes val i samband med arbete av VFU-uppgift.

Referenslitteratur
Council of Europe (2003). Resolution ResAP (2003)3 on food and nutritional care in hospitals. http://www.hospitalcaterers.org/documents/cu.pdf
Eriksson, C. & Moskalets, O. (2016). Fysisk aktivitetsrådgivning i omvårdnaden. Examensarbete, Högskolan på Åland, Utbildningsprogrammet för vård. [www] Hämtad 26.8.2016 http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/111727/Fysisk_aktivitetsradgivning_%20i_omvardnaden_Eriksson_Carina.pdf?sequence=1
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. [www] Hämtat från Ålands Landskapsregering 20.04.2016. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/l_halso_och_sjukvard_halsoskydd_och_djurskydd_2012.pdf
Lag om patientens ställning och rättigheter 17.08.1992/785. Finlands författningssamling. [www] Hämtat från FINLEX http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785 03.05.2016
Lindholm, C. (2012). Sår. (3., [rev., uppdaterade och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Sandqvist, L. & Hermansson, H. (2016). Nutrition – lätt som en plätt? : En enkätstudie om vikten av god nutrition i vården. Examensarbete, Högskolan på Åland, Utbildningsprogrammet för vård. [www] Hämtad 26.8.2016 http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/111794/Heidi_HLinda_S.pdf.pdf?sequence=1
Litteratur från tidigare genomförda kurser för att uppfylla kursmålen

Förkunskaper

Godkänd i kursen Omvårdnad som profession och vetenskap. Aktivt deltagande i kursen Grundkurs i medicinsk vetenskap 1 och Grundkurs i medicinsk vetenskap 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar i läkemedelsräkning och -hantering. Praktisk övning i nedsättning av nasogastrisk sond. VFU samt arbete med VFU-uppgift enskilt och i grupp. Självstudier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:37